Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kapitāla tirgu savienība: Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par spēcīgāku un integrētāku Eiropas uzraudzības struktūru, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā

Briselē, 2019. gada 21. martā

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta un dalībvalstu panākto politisko vienošanos par to, kādi pamatelementi veidos ES finanšu tirgu (tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) Eiropas līmeņa uzraudzības reformu.

Tas ir svarīgs solis, lai sasniegtu kapitāla tirgu savienības mērķi nodrošināt spēcīgākus, drošākus un integrētākus finanšu tirgus, tādējādi sniedzot labumu patērētājiem, ieguldītājiem un uzņēmumiem Eiropā. 

Šodien panāktā vienošanās uzlabos uzraudzību Eiropas Savienībā, nostiprinot Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) lomu un pilnvaras. Lai panāktu pilnībā funkcionējošu kapitāla tirgu savienību (KTS), ES ir jānodrošina, ka uzraudzība iet kopsolī ar turpmāko integrāciju. Turklāt nesenie gadījumi saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ES bankās ir palielinājuši nepieciešamību stiprināt uzraudzības sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Pakete, par kuru panākta vienošanās, palīdzēs veicināt ES finanšu sistēmas integritāti, nodrošinot finanšu stabilitāti un aizsardzību pret finanšu noziegumiem. 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Šis ir svarīgs solis virzībā uz mūsu mērķi izveidot ne tikai vienotu noteikumu kopumu, bet arī konsekventu uzraudzības pieeju visā ES. Eiropas uzraudzības iestādēm ir liela loma uzraudzības rezultātu konverģences panākšanā, lai finanšu iestādēm un ieguldītājiem ES nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Tas ir priekšnoteikums pilntiesīgai kapitāla tirgu savienībai. Ar jaunajiem noteikumiem Eiropas Banku iestādei arī tiks piešķirtas jaunas pilnvaras attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību finanšu sektorā, lai vairs neatkārtotos tādi gadījumi kā nesenie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas skandāli.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens teica: “Eiropas uzraudzības iestādes ir svarīgas, lai saglabātu sakārtotus tirgus un finanšu stabilitāti un rūpētos par ieguldītāju un patērētāju aizsardzību. Šī vienošanās stiprina to lomu un pilnvaras. Eiropas uzraudzības iestāžu darbs palīdz uzlabot uzņēmējdarbības vidi dalībvalstīs. Finanšu integrācija rada darbvietas, veicina izaugsmi un ieguldījumus Eiropā un stiprina ekonomisko un monetāro savienību”.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Mums ir stingri noteikumi pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Eiropas Savienībā, taču nesenie skandāli Eiropas bankās ir atklājuši trūkumus uzraudzības jomā. Šodien panāktā vienošanās sniegs uzraudzības iestādēm efektīvus instrumentus, lai tās varētu veiksmīgāk novērst jebkādus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas riskus un ātri rīkoties, ja kādā valstī tiek konstatētas nepilnības. Jaunie noteikumi nodrošinās, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un teroristu finansēšanas apkarošanas jomā Eiropas Savienībā nav vāja ķēdes posma.” 

Turpmākie pasākumi

Pēc šīs politiskās vienošanās tiks turpināts tehniskais darbs, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu oficiāli pieņemt tiesību aktu galīgo redakciju.

Vispārīga informācija

Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu veido:

  • trīs Eiropas uzraudzības iestādes (EUI) — Eiropas Banku iestāde (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) —, kuras uzrauga atsevišķas nozares un iestādes un regulāri sniedz tām norādījumus;
  • Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), kas pārrauga finanšu sistēmu kopumā un koordinē ES politikas pasākumus saistībā ar finanšu stabilitāti.

Komisija 2017. gada septembrī nāca klajā ar priekšlikumiem pastiprināt Eiropas uzraudzības iestāžu koordinējošo lomu, kā arī ar dažiem mērķtiecīgiem grozījumiem attiecībā uz Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), lai nodrošinātu finanšu stabilitātes risku efektīvu uzraudzību. Priekšlikums 2018. gada septembrī tika grozīts, lai stiprinātu uzraudzības sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas jomā

EUI palīdz izstrādāt vienotu noteikumu kopumu ES finanšu tirgiem (“vienotais noteikumu kopums”). Tās palīdz arī veicināt uzraudzības konverģenci starp uzraudzības iestādēm un uzlabot patērētāju un ieguldītāju aizsardzību. Ar jaunajiem tiesību aktiem tiek uzlabota EUI pārvaldība un konverģences pilnvaras. Tie arī nostiprina EUI spēju veicināt un nodrošināt konsekventu uzraudzību un tiesību aktu vienotu piemērošanu ES.

Jaunie noteikumi attieksies arī uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, jo pilnvaras saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku novēršanu un mazināšanu finanšu nozarē tiks centralizētas Eiropas Banku iestādē (EBI). Turklāt jaunā tiesiskā regulējuma mērķis ir stiprināt EBI pilnvaras apkopot, analizēt un tālāk izplatīt informāciju, lai nodrošinātu, ka visas attiecīgās iestādes efektīvi un konsekventi uzrauga nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas riskus un ka tās sadarbojas un apmainās ar informāciju. Turklāt ir precizētas un palielinātas EBI pilnvaras rīkoties gadījumos, kad tiek pārkāpti Savienības tiesību akti, tādējādi nodrošinot, ka var nekavējoties rīkoties, ja valsts līmenī tiek pārkāpti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi.

Ar šo vienošanos tiks arī palielināta Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) efektivitāte finanšu sistēmas uzraudzības un finansiālās stabilitātes apdraudējumu atklāšanas jomā. Kopš ESRK izveides 2010. gadā tā ir sniegusi būtisku ieguldījumu makroprudenciālās politikas izstrādē ES un sistēmiskā riska analīzē. Ar šodien panākto vienošanos tiek saglabātas ESRK galvenās iezīmes, taču tiek ieviesti arī vairāki mērķorientēti noteikumi, kas vēl vairāk uzlabos tās darbību.

IP/19/1655

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar