Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunioni: Komissio on tyytyväinen poliittiseen yhteisymmärrykseen vahvemmasta ja yhdentyneemmästä EU:n valvontajärjestelmästä, joka kattaa myös rahanpesun torjunnan

Bryssel 21. maaliskuuta 2019

Komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden saavuttamaan poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n rahoitusmarkkinoita koskevan eurooppalaisen valvontajärjestelmän uudistuksen keskeisistä osista, jotka kattavat muun muassa rahanpesun torjunnan.

Tämä on tärkeä edistysaskel, kun pyritään pääomamarkkinaunionia koskevan tavoitteen mukaisesti varmistamaan vahvemmat, turvallisemmat ja yhdennetymmät rahoitusmarkkinat eurooppalaisten kuluttajien, sijoittajien ja yritysten hyväksi. 

Tänään saavutetulla yhteisymmärryksellä parannetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa Euroopan unionissa vahvistamalla valvontaviranomaisten roolia ja valtuuksia. Jotta voidaan varmistaa pääomamarkkinaunionin toimivuus, EU:n on huolehdittava, että valvonta pysyy muun yhdentymisen tahdissa. Lisäksi äskettäin paljastuneet rahanpesutapaukset EU:n pankeissa ovat lisänneet tarvetta lisätä valvontaa rahanpesun torjunnan alalla. Nyt hyväksytyllä paketilla edistetään EU:n rahoitusjärjestelmän luotettavuutta, varmistetaan rahoitusvakaus ja suojaudutaan talousrikollisuudelta. 

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin mukaan kyse on merkittävästä edistysaskeleesta. ”Olemme saavuttamassa tavoitteen, jossa meillä on käytössä paitsi yhteinen sääntökirja myös johdonmukainen, koko EU:n kattava valvontamalli. Euroopan valvontaviranomaisilla on keskeinen rooli valvonnan tulosten lähentämisessä, mikä on edellytys sille, että voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset rahoituslaitoksille ja sijoittajille EU:ssa. Tämä on myös täysipainoisen pääomamarkkinaunionin ennakkoedellytys. Lisäksi uusilla säännöillä annetaan Euroopan pankkiviranomaiselle uusia valtuuksia valvoa rahanpesun torjuntaa rahoitusalalla. Näin voidaan estää viimeaikaisten rahanpesuskandaalien toistuminen”, Dombrovskis totesi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korosti niin ikään Euroopan valvontaviranomaisten keskeistä roolia ja sopimuksen merkitystä niiden kannalta. ”Euroopan valvontaviranomaisilla on keskeinen merkitys toimivien markkinoiden ja rahoitusvakauden säilyttämisessä sekä sijoittajan- ja kuluttajansuojan varmistamisessa. Sopimuksella vahvistetaan niiden roolia ja valtuuksia. Toimillaan valvontaviranomaiset edistävät jäsenvaltioiden liiketoimintaympäristöä. Finanssimarkkinoiden yhdentyminen luo työpaikkoja, kasvua ja investointeja Euroopassa ja vahvistaa talous- ja rahaliittoa”, Katainen tiivisti.

Oikeus-, tasa-arvo- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan EU:lla on käytössä tiukat säännöt rahanpesun torjumiseksi. Jourová kuitenkin myöntää, että viimeaikaiset skandaalit eurooppalaisissa pankeissa ovat osoittaneet valvonnassa olevan puutteita, jotka aiotaan nyt korjata. ”Tänään saavutetun yhteisymmärryksen ansiosta valvontaviranomaiset saavat käyttöönsä tehokkaat välineet, joiden avulla ne voivat paremmin ehkäistä rahanpesun riskejä ja toimia ripeästi, kun jossakin maassa ilmenee puutteita. Uusilla säännöillä varmistetaan, että EU:ssa ei ole heikkoja lenkkejä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa”, Jourová vahvisti. 

Seuraavat vaiheet

Tätä poliittista yhteisymmärrystä seuraa tekninen viimeistely, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat virallisesti vahvistaa lopulliset tekstit.

Tausta

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä käsittää

  • kolme Euroopan valvontaviranomaista eli Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA), jotka valvovat ja antavat sääntelyohjeistusta yksittäisille aloille ja laitoksille.
  • Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) valvoo koko rahoitusjärjestelmää ja koordinoi EU:n rahoitusvakauspolitiikkaa.

Komissio esitti syyskuussa 2017 ehdotuksia Euroopan valvontaviranomaisten koordinointiroolin vahvistamiseksi sekä joitakin EJRK:ta koskevia kohdennettuja muutoksia. Ehdotuksien tavoitteena oli varmistaa rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien tehokas seuranta. Ehdotuksia muutettiin syyskuussa 2018 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan valvonnan lujittamiseksi. 

Euroopan valvontaviranomaiset osallistuvat EU:n rahoitusmarkkinoita koskevien yhtenäisten sääntöjen (yhteisen sääntökirjan) kehittämiseen. Ne myös auttavat edistämään valvonnan yhtenäistämistä valvontaviranomaisten kesken ja tehostamaan sijoittajan- ja kuluttajansuojaa. Uudella lainsäädännöllä parannetaan valvontaviranomaisten hallinto- ja yhtenäistämisvaltuuksia. Lisäksi sen avulla vahvistetaan valvontaviranomaisten valmiuksia edistää lainsäädännön johdonmukaista ja yhtenäistä täytäntöönpanoa EU:ssa.

Uusilla säännöillä puututaan myös rahanpesun torjuntaan, kun rahanpesun riskien ehkäisemiseen ja hillitsemiseen liittyvä toimivalta rahoitusalalla keskitetään Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV). Lisäksi uuden oikeudellisen kehyksen tavoitteena on lujittaa EPV:n valtuuksia kerätä, analysoida ja levittää edelleen tietoja. Näin varmistetaan, että kaikki asianomaiset viranomaiset valvovat tehokkaasti ja johdonmukaisesti rahanpesun riskejä, tekevät yhteistyötä ja jakavat keskenään tietoja. Lisäksi on selkeytetty ja vahvistettu EPV:n toimivaltaa toimia silloin kun unionin lainsäädäntöä rikotaan. Näin pyritään takaamaan, että toimia voidaan toteuttaa välittömästi, jos rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä rikotaan jäsenvaltioissa.

Sopimuksella vahvistetaan myös EJRK:n tehokkuutta valvoa rahoitusjärjestelmää ja havaita rahoitusvakauteen liittyviä riskejä. Vuonna 2010 perustettu EJRK on perustamisestaan lähtien myötävaikuttanut makrovakauspolitiikan kehittämiseen EU:ssa sekä järjestelmäriskien arvioimiseen. Tänään saavutetulla sopimuksella ei muuteta EJRK:n keskeisiä piirteitä vaan otetaan käyttöön kohdennettuja säännöksiä, jotka parantavat entisestään sen toimintaa.

IP/19/1655

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar