Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kapitaliturgude liit: komisjon tunneb heameelt tugevamat ja integreeritumat Euroopa järelevalvestruktuuri käsitleva poliitilise kokkuleppe üle, mis hõlmab ka rahapesu tõkestamist

Brüssel, 21. märts 2019

Komisjon tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide sõlmitud poliitilise kokkuleppe üle, mis käsitleb ELi finantsturgude (sealhulgas rahapesu tõkestamise) järelevalve reformi põhielemente.

Tegemist on olulise sammuga, et saavutada kapitaliturgude liidu eesmärk tagada Euroopa tarbijate, investorite ja ettevõtete huvides tugevamad, turvalisemad ja integreeritumad finantsturud. 

Tänase kokkuleppega parandatakse järelevalvet Euroopa Liidus ning tugevdatakse Euroopa järelevalveasutuste rolli ja volitusi. EL peab täielikult toimiva ja tegutseva kapitaliturgude liidu tekkimiseks tagama, et järelevalve peab sammu edasise integratsiooniga. Lisaks sellele on hiljutised rahapesujuhtumid ELi pankades suurendanud vajadust karmistada rahapesu tõkestamise alast järelevalveraamistikku. Kokkulepitud meetmed aitavad suurendada ELi finantssüsteemi usaldusväärsust, tagades finantsstabiilsuse ja pakkudes kaitset finantskuritegude eest. 

Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis sõnas: „See on oluline samm eesmärgi suunas, et meil ei oleks ELis mitte ainult ühtsed eeskirjad, vaid ka järjepidev järelevalve. Euroopa järelevalveasutustel on oluline roll järelevalvetulemuste ühtsuse saavutamisel, et tagada finantsasutustele ja -investoritele ELis võrdsed tingimused. See on täieulatusliku kapitaliturgude liidu loomise eeltingimuseks. Uute eeskirjadega antakse Euroopa Pangandusjärelevalvele ka uued volitused finantssektori rahapesuvastase järelevalve tegemiseks, et ennetada hiljutiste rahapesuskandaalide kordumist.”

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen lisas: „Euroopa järelevalveasutustel on oluline roll korrapäraselt toimivate turgude ja finantsstabiilsuse säilitamisel ning investorite ja tarbijate kaitsel. Kokkuleppega tõhustatakse järelevalveasutuste tegevust ning laiendatakse nende volitusi. Euroopa järelevalveasutuste töö aitab kaasa liikmesriikide ettevõtluskeskkonna parandamisele. Finantsintegratsioon loob Euroopas töökohti, majanduskasvu ja investeeringuid ning tugevdab majandus- ja rahaliitu.”

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová ütles: „ELis kehtivad rahapesule ranged reeglid, kuid hiljutised skandaalid Euroopa pankades on esile toonud lüngad järelevalves. Tänane kokkulepe annab järelevalveasutuste käsutusse tõhusad vahendid, millega paremini ära hoida erinevaid rahapesuga seonduvaid riske, ning mis võimaldavad kiiresti tegutseda, kui ühes riigis ilmnevad puudused. Uute reeglitega tagatakse, et rahapesu ja terrorismi rahastamise avastamisel ei ole ELis nõrku lülisid.” 

Järgmised sammud:

Enne kui Euroopa Parlament ja nõukogu saavad lõpliku teksti ametlikult vastu võtta, tuleb poliitilise kokkuleppe sõlmimise järel teha veel tehnilist tööd.

Taust:

Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi kuuluvad järgmised asutused:

  • kolm Euroopa järelevalveasutust — Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA), kes teevad järelevalvet üksikute sektorite ja asutuste üle ning annavad neile regulatiivseid suuniseid;
  • Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, kes jälgib finantssüsteemi tervikuna ja koordineerib ELi poliitikat finantsstabiilsuse tagamisel.

2017. aasta septembris esitas komisjon ettepaneku, mis käsitles Euroopa järelevalveasutuste koordineeriva rolli tugevdamist ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teatavaid sihipäraseid muudatusi, et tagada finantsstabiilsuse riskide tõhus järelevalve. Seda ettepanekut muudeti 2018. aasta septembris, et tugevdada järelevalveraamistikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas

Euroopa järelevalveasutused osalevad ELi finantsturgude ühtlustatud eeskirjade (nn ühtsed eeskirjad) väljatöötamisel. Samuti aitavad nad edendada omavahelist järelevalvealast ühtsust ning parandada tarbijate ja investorite kaitset. Uute õigusaktidega parandatakse Euroopa järelevalveasutuste juhtimist ja ühtlustamisvolitusi. Samuti tugevdatakse sellega Euroopa järelevalveasutuste suutlikkust edendada ja tagada järjepidevat seaduste täitmise järelevalvet ja ühtset jõustamist ELis.

Uued eeskirjad käsitlevad ka rahapesu tõkestamist, kuna rahapesu riskide ennetamise ja leevendamisega seotud volitused finantssektoris koondatakse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhtimise alla. Lisaks sellele on uue õigusraamistiku eesmärk laiendada EBA volitusi teabe kogumisel, analüüsimisel ja edasisel levitamisel, tagamaks, et kõik asjaomased asutused jälgivad tõhusalt ja järjepidevalt rahapesuga seotud riske ning teevad koostööd ja jagavad teavet. Samuti on selgitatud ja tõhustatud EBA volitusi tegutseda, kui liidu õigust on rikutud, tagamaks, et meetmeid saab võtta kohe, kui rahapesu tõkestamise eeskirju on riigi tasandil rikutud.

Lepinguga suurendatakse ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tõhusust finantssüsteemi järelevalvel ja finantsstabiilsust ohustavate riskide tuvastamisel. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on alates oma loomisest 2010. aastal andnud märkimisväärse panuse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika väljatöötamisse ELis ja süsteemse riski analüüsi. Tänase kokkuleppega säilivad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu põhiomadused, kuid lisatakse mitmed konkreetsed sätted, mis parandavad veelgi selle toimimist.

IP/19/1655

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar