Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kapitalmarkedsunionen: Kommissionen glæder sig over politisk enighed om en stærkere og mere integreret europæisk finanstilsynsstruktur, bl.a. for bekæmpelse af hvidvask af penge

Bruxelles, den 21. marts 2019

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og EU-landene er nået til politisk enighed om de vigtigste elementer i reformen af det europæiske tilsyn på de områder, der vedrører EU's finansielle markeder, bl.a. bekæmpelse af hvidvask af penge.

Dette er et vigtigt skridt i retning af nå kapitalmarkedsunionens mål om at sikre stærkere, mere sikre og integrerede finansielle markeder, der gavner europæiske forbrugere, investorer og virksomheder. 

Med den enighed, der opnået i dag, forbedres tilsynet i EU, da de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA'ers) rolle og beføjelser konsolideres. For at sikre en fuldt ud velfungerende og operationel kapitalmarkedsunion skal EU sørge for, at tilsyn går hånd i hånd med yderligere integration. Derudover har de seneste tilfælde af hvidvask af penge i EU-banker øget behovet for at styrke tilsynssystemet for bekæmpelse af hvidvask af penge. Den vedtagne pakke vil bidrage til at fremme integriteten af EU's finansielle system, sikre finansiel stabilitet og beskyttelse mod økonomisk kriminalitet. 

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, med ansvar for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Dette er et vigtigt skridt i retning af vores mål om at have både et fælles regelsæt og en konsekvent tilgang til tilsyn i hele EU. De europæiske tilsynsmyndigheder spiller en vigtig rolle i at opnå konvergens i tilsynsresultaterne for at sikre lige konkurrencevilkår for finansielle institutioner og investorer i EU. Dette er en forudsætning for at opnå en fuldt udbygget kapitalmarkedsunion. Med de nye regler får Den Europæiske Banktilsynsmyndighed også nye beføjelser med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge i den finansielle sektor for at forhindre, at tilfælde som de seneste skandaler om hvidvask af penge gentager sig."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "De europæiske tilsynsmyndigheder spiller en vigtig rolle i at opretholde velfungerende markeder, finansiel stabilitet og sikre beskyttelse af investorer og forbrugere. Denne enighed styrker dem og konsoliderer deres beføjelser. De europæiske tilsynsmyndigheders arbejde bidrager til at forbedre erhvervsklimaet i EU-landene. Finansiel integration skaber arbejdspladser, vækst og investeringer i Europa og styrker Den Økonomiske og Monetære Union."

Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Vi har strenge regler for at bekæmpe hvidvask af penge i EU, men de seneste skandaler i europæiske banker har vist, at der er huller i tilsynet. Den enighed, der er opnået i dag, giver tilsynsmyndighederne effektive redskaber til bedre at forebygge risici for hvidvask af penge og gribe hurtigt ind, når der konstateres en svaghed i et givet land. De nye regler sikrer, at der ikke er nogen svage led i EU, når det gælder hvidvask af penge og finansiering af terrorisme." 

Næste skridt:

Efter denne politiske enighed følger yderligere teknisk arbejde, for at Europa-Parlamentet og Rådet formelt kan vedtage de endelige tekster.

Baggrund:

Det Europæiske Finanstilsynssystem består af:

  • De tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) — Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) — som fører tilsyn med og giver reguleringsmæssige retningslinjer til individuelle sektorer og institutioner.
  • Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), som fører tilsyn med det finansielle system som helhed og koordinerer EU's politikker for finansiel stabilitet.

I september 2017 forelagde Kommissionen forslag om at styrke de europæiske tilsynsmyndigheders koordinerende rolle samt en række målrettede ændringer af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) for at sikre effektiv overvågning af risici for den finansielle stabilitet. Forslagene blev ændret i september 2018 for at konsolidere tilsynssystemet for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

ESA'erne bidager til at udarbejde et ensartet regelsæt for EU's finansielle markeder (det "fælles regelsæt"). De bidrager også til at fremme tilsynsmæssig konvergens blandt tilsynsmyndigheder og styrke beskyttelsen af investorer og forbrugere. Den nye lovgivning forbedrer ESA'ernes styring og deres konvergensbeføjelser. Den styrker også ESA'ernes kapacitet til at fremme og sikre konsekvent tilsyn og ensartet håndhævelse af lovgivningen i EU.

De nye regler omfatter også bekæmpelse af hvidvask af penge, da beføjelserne vedrørende forebyggelse og reduktion af risici for hvidvask af penge i den finansielle sektor vil blive centraliseret i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Den nye retlige ramme har desuden til formål at styrke EBA's mandat til at indsamle, analysere og yderligere formidle oplysninger, for at alle relevante myndigheder på effektiv og konsekvent vis kan føre tilsyn med risici for hvidvask af penge, og for at de samarbejder og udveksler oplysninger. EBA's beføjelser til at gribe ind, når EU-retten overtrædes, er også blevet præciseret og styrket for at garantere, at der straks kan sættes ind over for brud på reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge på nationalt plan.

Enigheden medfører også en styrkelse af effektiviteten i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) med hensyn til at føre tilsyn med de finansielle system og konstatere risici for den finansielle stabilitet. Siden det blev oprettet i 2010 har ESRB ydet et betydeligt bidrag til udviklingen af makroprudentiel politik i EU og systemisk risikoanalyse. Den enighed, der er opnået i dag, betyder at, ESRB's vigtigste kendetegn bevares, men at der indføres en række målrettede bestemmelser, som yderligere vil forbedre dets måde at fungere på.

IP/19/1655

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar