Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: Комисията приветства постигането на политическо споразумение за по-силна и по-интегрирана европейска структура за надзор, включително за борба с изпирането на пари.

Брюксел, 21 март 2019 r.

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и държавите членки, по основните елементи на реформата на европейския надзор в областта на финансовите пазари на ЕС, включително във връзка с борбата с изпирането на пари.

Това е важна крачка към постигане на целта на съюза на капиталовите пазари да се гарантират по-стабилни, по-безопасни и по-интегрирани финансови пазари в интерес на европейските потребители, инвеститори и предприятия. 

С днешното споразумение ще се подобри надзорът в Европейския съюз, като се засилят ролята и правомощията на европейските надзорни органи (ЕНО). За осигуряване на един напълно функциониращ и оперативен съюз на капиталовите пазари е необходимо ЕС да гарантира, че надзорът не изостава от задълбочаващата се интеграция. Нещо повече, неотдавнашните случаи на изпиране на пари в банки от ЕС засилиха необходимостта от укрепване на рамката за надзор в областта на борбата с изпирането на пари. С договорения пакет от мерки ще се допринесе за насърчаване на лоялните отношения в рамките на финансовата система на ЕС, като се гарантират финансовата стабилност и защитата от финансови престъпления. 

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Това е важна крачка към постигането на нашата цел да имаме не само единна нормативна уредба, но и последователен подход към надзора в целия ЕС. Европейските надзорни органи играят основна роля за постигане на сближаване на резултатите от надзора, така че да се осигурят равни условия за финансовите институции и инвеститорите в ЕС. Това е предпоставка за изграждането на напълно функциониращ съюз на капиталовите пазари. С новите правила Европейският банков орган ще получи нови правомощия в надзора на борбата с изпирането на пари във финансовия сектор, за да не се повтарят неотдавнашните скандални случаи на изпиране на пари.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Европейските надзорни органи играят основна роля за опазването на пазарния ред и финансовата стабилност, както и за осигуряване на защитата на инвеститорите и потребителите. Споразумението спомага за укрепването на тези органи и засилва правомощията им. Със своята работа те допринасят за подобряване на бизнес средата в държавите членки. Финансовата интеграция създава работни места, растеж и инвестиции в Европа и засилва Икономическия и паричен съюз.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, Вера Йоурова, посочи: Имаме строги правила срещу изпирането на пари в ЕС, но неотдавнашните скандали в европейски банки показаха наличието на пропуски в надзора. С днешното споразумение ще дадем на надзорните органи ефективни инструменти, за да предотвратяват по-добре всякакви рискове от изпиране на пари и бързо да реагират в случай на слабости в дадена държава. С новите правила ще гарантираме, че когато става въпрос за изпиране на пари и финансиране на тероризма, в ЕС няма слабо звено. 

Следващи стъпки:

Посоченото политическо споразумение ще бъде последвано от допълнителна техническа работа, за да могат Европейският парламент и Съветът официално да приемат окончателните текстове.

Контекст:

Европейската система за финансов надзор се състои от:

  • трите европейски надзорни органа (ЕНО) — Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) — които упражняват надзор и предоставят регулаторни насоки на отделните сектори и институции;
  • Европейския съвет за системен риск (ЕССР), който следи финансовата система като цяло и координира политиките на ЕС за финансова стабилност.

През септември 2017 г. Комисията представи предложения за засилване на координационната роля на европейските надзорни органи, както и някои целенасочени изменения на ЕССР, за да се гарантира осъществяването на ефективен мониторинг на рисковете за финансовата стабилност. Предложението беше изменено през септември 2018 г. с цел укрепване на рамката за надзор в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Европейските надзорни органи (ЕНО) участват в разработването на единен набор от правила за финансовите пазари на ЕС („единен наръчник“). Те способстват също да се насърчи сближаването в областта на надзора между надзорните органи и да се засили защитата на потребителите и инвеститорите. С новото законодателство се подобрява управлението на ЕНО и се засилват техните правомощия за постигане на сближаване. Укрепва се и капацитетът им да насърчават и да гарантират осъществяването на последователен надзор и еднаквото прилагане на правото в ЕС.

С новите правила се предприемат и действия за борба с изпирането на пари, тъй като правомощията, свързани с предотвратяването и намаляването на рисковете от изпиране на пари във финансовия сектор, ще бъдат централизирани на нивото на Европейския банков орган (ЕБО). Освен това с новата правна рамка се цели засилване на мандата на ЕБО да събира, анализира и разпространява по-нататък информация, за да се гарантира, че всички съответни органи упражняват ефективно и последователно надзор върху рисковете от изпирането на пари, сътрудничат си и споделят информация. Също така правомощието на ЕБО да предприема действия в случай на нарушение на правото на Съюза е ясно посочено и засилено, за да се гарантира възможността за незабавни действия в случай на нарушение на национално равнище на правилата за борба с изпирането на пари.

Със споразумението се засилва и ефективността на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) в наблюдаването на финансовата система и откриването на рискове за финансовата стабилност. От създаването си през 2010 г. насам ЕССР допринесе съществено за развитието на макропруденциалната политика в ЕС и за анализа на системния риск. В днешното споразумение се запазват основните характеристики на ЕССР, но се въвеждат някои специфични разпоредби, с които функционирането му допълнително ще се подобри.

IP/19/1655

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar