Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon registreeris Euroopa kodanikualgatuse „Housing for All“

Brüssel, 12. märts 2019

Euroopa Komisjon otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse „Housing for All“.

Algatuse eesmärk on „luua parem õigus- ja finantsraamistik, mis hõlbustaks kõigi Euroopa elanike juurdepääsu eluasemele“. Algatuse tegijad kutsuvad Euroopa Komisjoni üles „lihtsustama kõigi jaoks juurdepääsu taskukohastele ja sotsiaaleluruumidele, jättes selliste eluruumide ehitamisse tehtavate avaliku sektori investeeringute suhtes kohaldamata Maastrichti kriteeriumid, parandama mittetulunduslike ja jätkusuutlike eluasemearendajate võimalusi saada ELi vahendeid, kehtestama sotsiaalsed ja konkurentsipõhised normid lühiajalise üürimise reguleerimiseks ning koostama statistika eluasemevajaduste kohta Euroopas.

Aluslepingute kohaselt võib EL võtta selles valdkonnas õiguslikke meetmeid, näiteks seoses siseturueeskirjade ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisega Euroopas. Euroopa Komisjon on seepärast otsustanud selle algatuse registreerida. Komisjoni otsus puudutab üksnes ettepaneku õiguslikku vastuvõetavust. Komisjon ei ole algatuse sisu veel analüüsinud.

Algatus registreeritakse 18. märtsil 2019 ja korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab Euroopa Komisjon otsustama oma edasise tegevuse üle kolme kuu jooksul. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Osana president Junckeri kõnest olukorrast Euroopa Liidus esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks. Detsembris 2018 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu reformi suhtes poliitilisele kokkuleppele ning lõid seega aluse läbivaadatud eeskirjade kohaldamiseks alates 1. jaanuarist 2020.

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Registreerimiseks ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis annavad talle pädevuse esitada liidu õigusakti ettepanek, ning ei tohi olla ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu, pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse terviktekst (avaldatakse 18. märtsil)

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

Algatuse „Housing for All“ veebisait

 

IP/19/1612

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar