Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Housing for All“

Брюксел, 12 март 2019 r.

Днес Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива „Housing for All“.

Целта на инициативата е да доведе до по-добри правни и финансови рамкови условия за улесняване на достъпа до жилищно настаняване за всички хора в Европа. Организаторите призовават Европейската комисия да гарантира по-лесен достъп за всички до социални и достъпни жилища, неприлагането на критериите от Маастрихт за публичните инвестиции в социални и достъпни жилища, подобряване на достъпа до финансиране от ЕС за организации с нестопанска цел и социални предприемачи, инвестиращи в устойчиво жилищно настаняване, социални, основаващи се на конкуренцията правила за краткосрочно отдаване под наем и изготвяне на статистика за жилищните нужди в Европа.

По силата на Договорите ЕС може да предприема правни действия в тази област, например когато става въпрос за правилата на вътрешния пазар, както и за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европа. Поради това Европейската комисия реши да регистрира инициативата. Решението на Комисията се отнася само до правната допустимост на предложението. Тя все още не го е анализирала по същество.

Регистрацията на инициативата ще стане на 18 март 2019 г. и от този момент ще започне да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в срок от една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави — членки на ЕС, Европейската комисия ще трябва да реагира в срок от три месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в политическия дневен ред. Това стана възможно след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно реформата, проправяйки пътя за прилагането на преразгледаните правила от 1 януари 2020 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената европейска гражданска инициатива (на разположение от 18 март)

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Уебсайт на европейската гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

Инициатива „Housing for All“ — уебсайт

 

IP/19/1612

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar