Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvis beskattning: EU uppdaterar förteckningen över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner

Bryssel den 12 mars 2019

EU:s finansministrar har uppdaterat EU:s förteckning över jurisdiktioner som är ovilliga att samarbeta i skattefrågor, på grundval av en intensiv process för analys och dialog som leds av kommissionen. Förteckningen har visat sig vara en verklig framgång eftersom många länder har ändrat sina lagar och skattesystem så att de överensstämmer med internationella normer.

Under förra året bedömde kommissionen 92 länder utifrån tre kriterier: skattetransparens, god förvaltning och verklig ekonomisk verksamhet, samt en indikator, nämligen förekomsten av en nollskattesats för företag. Dagens uppdatering visar att denna tydliga, öppna och trovärdiga process ledde till en verklig förändring: 60 länder vidtog åtgärder för att undanröja kommissionens farhågor, och över 100 skadliga system togs bort. Förteckningen har också haft ett positivt inflytande på internationellt överenskomna standarder för god förvaltning i skattefrågor.

På grundval av kommissionens granskning svartlistas i dag 15 länder. Av dessa har 5 länder inte gjort några åtaganden sedan den första svarta listan som antogs 2017: Amerikanska Samoa, Guam, Samoa, Trinidad och Tobago och Amerikanska Jungfruöarna. Ytterligare 3 länder fanns upptagna i förteckningen 2017, men flyttades till grålistan efter åtaganden som de hade gjort, men måste nu svartlistas igen för att de inte hade följts upp: Barbados, Förenade Arabemiraten och Marshallöarna. Ytterligare 7 länder flyttades av samma anledning i dag från den grå listan till den svarta listan: Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Oman, Vanuatu och Dominica. Ytterligare 34 länder kommer att fortsätta att övervakas under 2019 (grå lista), medan 25 länder från den ursprungliga screeningprocessen nu har klarerats.

– EU:s förteckning över skatteparadis är en verklig framgång för EU.Den har haft en genomgripande inverkan på skattetransparens och rättvisa i hela världen. Tack vare förteckningsförfarandet har dussintals länder avskaffat skadliga skatteordningar och anpassat sig till internationella standarder för transparens och rättvis beskattning. De länder som inte har uppfyllt sina skyldigheter har svartlistats och måste hantera de konsekvenser som detta medför. Vi höjer nu ambitionsnivån i fråga om god förvaltning i skattefrågor globalt och minskar möjligheterna till skattemissbruk, säger Pierre Moscovici , kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen.  

EU:s förteckning har medfört ändringar i global skattepraxis som skulle ha varit otänkbara för bara några år sedan. Förteckningen utarbetades av kommissionen och godkändes för första gången av medlemsstaterna i december 2017 och är ett gemensamt verktyg för att hantera riskerna för skattemissbruk och illojal skattekonkurrens globalt. Processen är rättvis och förbättringar görs synliga i förteckningen, vilket har ökat öppenheten då ländernas skriftliga åtaganden publiceras på nätet. EU:s förteckningsförfarande har också skapat en ram för dialog och samarbete med EU:s internationella partner för att ta itu med problem rörande deras skattesystem och diskutera skattefrågor av ömsesidigt intresse. Genomgången kommer nu att utökas med fler obligatoriska kriterier för öppenhet som ska följas och tre G20-länder kommer att läggas till nästa säkerhetskontroll, Ryssland, Mexiko och Argentina.

När det gäller uppföljning har medlemsstaterna enats om en uppsättning motåtgärder som de kan välja att tillämpa mot förtecknade länder, inbegripet ökad övervakning och revisioner, källskatt, särskilda dokumentationskrav och bestämmelser för att motverka missbruk. Kommissionen kommer fortsatt att stödja medlemsländernas arbete med att utveckla ett mer samordnat tillvägagångssätt vad gäller sanktioner för EU:s förteckning under 2019. Dessutom förbjuder nya bestämmelser i EU-lagstiftningen EU-medel från att kanaliseras eller transiteras genom enheter i länder på den svarta listan.

Vad händer nu?

EU:s förteckningsprocess är för närvarande dynamisk och kommer att fortsätta under de kommande åren.

  • En skrivelse kommer nu att skickas till alla jurisdiktioner i EU-förteckningen. I skrivelsen förklaras beslutet och vad jurisdiktionerna kan göra för att avföras från förteckningen.
  • Kommissionen och medlemsländerna (uppförandekodgruppen) kommer att fortsätta att övervaka de jurisdiktioner som har tid fram till slutet av 2019/2020 för att uppvisa resultat, och bedöma om andra länder bör tas med i EU:s förteckningsförfarande.
  • Kommissionen kommer att fortsätta den öppna dialogen och samarbetet med de berörda jurisdiktionerna för att tillhandahålla tekniskt stöd och förtydliganden när det behövs och för att diskutera eventuella skattefrågor av ömsesidigt intresse.

Läs mer

Gemensam EU-förteckning över tredjelandsjurisdiktioner för skatteändamål

Q&A MEMO 

IP/19/1606

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar