Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fair beskatning: EU ajourfører listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Bruxelles, den 12. marts 2019

EU-medlemsstaternes finansministre har ajourført listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner på grundlag af en intensiv proces bestående af analyse og dialog ledet af Kommissionen. Listen har vist sig at være en ægte succes, idet mange lande har ændret deres lovgivning og skattesystemer for at leve op til internationale standarder.

I løbet af det seneste år har Kommissionen vurderet 92 lande på grundlag af tre kriterier: gennemsigtighed på skatteområdet, god forvaltning og reel økonomisk aktivitet samt på grundlag af en enkelt indikator: eksistensen af en selskabsskattesats på nul. Dagens ajourføring viser, at denne klare, gennemsigtige og troværdige proces har resulteret i reel forandring: 60 lande handlede på baggrund af Kommissionens bekymringer, og over 100 skadelige ordninger blev fjernet. Listen har også haft en positiv indflydelse på internationalt aftalte standarder for beskatning og god forvaltning.

På grundlag af Kommissionens screening sortlistede ministrene i dag 15 lande. Af disse lande har 5 ikke påtaget sig nogen forpligtelser, siden den første sortliste blev vedtaget i 2017: Amerikansk Samoa, Guam, Samoa, Trinidad og Tobago og De Amerikanske Jomfruøer. 3 andre lande var opført på sortlisten fra 2017 men blev flyttet til den grå liste som følge af, at de havde påtaget sig forpligtelser, men skal nu flyttes tilbage på sortlisten, fordi de ikke har fulgt op på deres forpligtelser: Barbados, De Forenede Arabiske Emirater og Marshalløerne. Yderligere 7 lande blev i dag flyttet fra den grå liste til den sorte liste af samme årsag: Aruba, Belize, Bermuda, Fiji, Oman, Vanuatu og Dominica. Yderligere 34 lande vil fortsat blive overvåget i 2019 (den grå liste), mens 25 lande fra den oprindelige screeningsproces nu er blevet godkendt.

"EU's liste over skattely er en ægte europæisk succes. Den har haft stor indvirkning på fairness og gennemsigtighed på skatteområdet i hele verden" udtaler Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told. "Takket være oplistningsprocessen har dusinvis af lande afskaffet skadelige skatteordninger og er begyndt at opfylde de internationale standarder for gennemsigtighed og rimelig beskatning. De lande, som ikke opfylder disse standarder, er blevet sortlistet og vil blive konfronteret med de konsekvenser, som dette medfører. Vi hæver barren for god skatteforvaltning på globalt plan og fjerner mulighederne for skattesvig." 

EU's liste har medført ændringer i globale skattepraksisser, som havde været utænkelige for bare få år siden. Den blev udtænkt af Kommissionen og vedtaget for første gang af medlemsstaterne i december 2017 og er et fælles redskab til håndtering af risikoen for skattemisbrug og uretfærdig skattekonkurrence på globalt plan. Der er tale om en fair proces, idet forbedringer gøres synlige på listen, og gennemsigtigheden fremmes ved at landenes tilsagnserklæringer offentliggøres online. EU's oplistningsproces har også skabt en ramme for dialog og samarbejde med EU's internationale partnere med det formål at løse problemer med deres skattesystemer og drøfte skattespørgsmål af fælles interesse. Screeningsprocessen vil nu blive forbedret, idet landene skal overholde flere obligatoriske gennemsigtighedskriterier, og 3 G20-lande føjes til den næste screening, nemlig Rusland, Mexico og Argentina.

For så vidt angår konsekvenser er medlemsstaterne blevet enige om en række modforanstaltninger, som de kan vælge at gøre brug af over for de pågældende lande, herunder øget tilsyn og kontrol, kildeskat, særlige dokumentationskrav og bestemmelser til at forebygge misbrug. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaternes indsats med henblik på at udvikle en mere samordnet strategi for sanktioner i relation til EU-listen i 2019. Derudover forhindrer nye bestemmelser i EU-lovgivningen EU-midler i at blive kanaliseret eller ført gennem enheder i lande på den skattemæssige sortliste.

Næste skridt

EU's oplistningsproces er på nuværende tidspunkt dynamisk, og dette vil fortsat være tilfældet i de kommende år.

  • Der vil nu blive sendt en skrivelse til alle jurisdiktioner på EU's liste med en forklaring af afgørelsen og af, hvad de kan gøre for at blive slettet fra listen.
  • Kommissionen og medlemsstaterne (Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen) vil fortsætte med at overvåge jurisdiktionerne, som har indtil udgangen af 2019/2020 til at træffe de nødvendige foranstaltninger, og vurdere, om andre lande bør medtages i EU's oplistningsproces.
  • Kommissionen vil fortsætte den åbne dialog og samarbejdet med de berørte jurisdiktioner og yde teknisk støtte og præciseringer, når dette er nødvendigt, og drøfte eventuelle skattespørgsmål af fælles interesse.

Yderligere oplysninger

Fælles EU-liste over tredjelandes jurisdiktioner i skattemæssigt øjemed

Q&A MEMO

IP/19/1606

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar