Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen ser över förbindelserna med Kina och föreslår 10 åtgärder

Bryssel den 12 mars 2019

Mot bakgrund av Kinas växande ekonomiska makt och politiska inflytande gör Europeiska kommissionen och den höga representanten en översyn av förbindelserna mellan EU och Kina och de möjligheter och utmaningar som dessa innebär.

I dag lägger de fram 10 konkreta åtgärder som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera och ställa sig bakom vid Europeiska rådets möte den 21 mars.

Europeiska unionen och Kina har förbundit sig till ett omfattande strategiskt partnerskap. Det finns dock en ökande insikt i Europa om att balansen skiftat när det gäller vilka utmaningar och möjligheter som Kina innebär. Med dagens gemensamma meddelande hoppas Europeiska kommissionen och den höga representanten att inleda en diskussion för att finslipa EU:s strategi så att den blir mer realistisk, bestämd och mångfacetterad.

Kina är på samma gång en samarbetspartner med vilken EU har närliggande mål, en förhandlingspartner med vilken EU måste hitta en balans mellan olika intressen, en ekonomisk konkurrent i utövandet av tekniskt ledarskap och en samhällsrival som främjar alternativa styrelseformer. EU kommer att använda kopplingarna mellan olika politikområden och sektorer för att utöva mer inflytande i strävan efter att uppnå sina mål. Både EU och dess medlemsstater kan endast uppnå sina mål i fråga om Kina om det råder full enighet.

– Kina är en strategisk partner för Europeiska unionen, säger Federica Mogherini, kommissionens vice ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Vi eftersträvar ett starkt bilateralt och multilateralt samarbete på områden där vi har gemensamma intressen, alltifrån handel till konnektivitet, från den gemensamma övergripande handlingsplanen till klimatförändringar. Och vi är villiga att fortsätta att engagera oss på områden där våra politiska strategier skiljer sig från eller konkurrerar med varandra. Detta är syftet med de 10 åtgärder som vi föreslår för att stärka våra förbindelser med Kina, i en anda av ömsesidig respekt.

– EU och Kina är både strategiska ekonomiska partners och konkurrenter, säger EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Vårt ekonomiska förhållande kan vara mycket gynnsamt för båda parter om konkurrensen är rättvis och handels- och investeringsförbindelserna är ömsesidiga. Med detta meddelande ger vi konkreta förslag om hur EU kan agera för att stärka sin konkurrenskraft och säkerställa mer ömsesidighet och lika villkor för alla, samt för att skydda marknadsekonomin från möjliga snedvridningar.

I dagens gemensamma meddelande föreslås 10 åtgärdspunkter för debatten. Dessa åtgärder har formulerats inom ramen för förbindelserna med Kina, men vissa av dem rör EU:s globala konkurrenskraft och säkerhet. EU kommer att ha tre allmänna mål:

  • EU bör med utgångspunkt i klart fastställda intressen och principer fördjupa sitt engagemang med Kina för att främja gemensamma intressen på global nivå.
  • EU bör kraftfullt eftersträva mer balanserade och ömsesidiga villkor för de ekonomiska förbindelserna.
  • Slutligen finns det områden där EU måste anpassa sig till de ändrade ekonomiska realiteterna och stärka sina egna nationella strategier och sin industriella bas, för att kunna upprätthålla sitt välstånd, sina värderingar och sin sociala modell på lång sikt.

Kommissionen och den höga representanten uppmanar Europeiska rådet att godkänna följande åtgärder.

Åtgärd 1: EU kommer att öka samarbetet med Kina för att uppfylla gemensamma skyldigheter inom alla tre pelare i Förenta nationerna: mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt utveckling.

Åtgärd 2: För att bättre kunna bekämpa klimatförändringarna uppmanar EU Kina att se till att utsläppen börjar minska före 2030, i överensstämmelse med målen i Parisavtalet.

Åtgärd 3: EU kommer att fördjupa sitt engagemang i frågor som rör fred och säkerhet, och bygga vidare på det positiva samarbetet om den gemensamma övergripande handlingsplanen för Iran.

Åtgärd 4: För att fortsätta att främja stabilitet, en hållbar ekonomisk utveckling och ett gott styre i partnerländerna kommer EU att på ett mer kraftfullt sätt tillämpa befintliga bilaterala avtal och finansiella instrument, och arbeta med Kina för att landet ska följa samma principer genom att genomföra EU-strategin för förbindelserna mellan Europa och Asien.

Åtgärd 5: För att uppnå ett mer balanserat och ömsesidigt ekonomiskt förhållande uppmanar EU Kina att genomföra befintliga gemensamma åtaganden mellan EU och Kina. Detta inbegriper en reform av Världshandelsorganisationen, särskilt när det gäller subventioner och påtvingad tekniköverföring, och att bilaterala investeringsavtal ska ingås senast 2020, avtalet om geografiska beteckningar inom kort och avtalet om flygsäkerhet under de närmaste veckorna.

Åtgärd 6: För att främja ömsesidighet och erbjuda upphandlingsmöjligheter i Kina bör Europaparlamentet och rådet anta det internationella upphandlingsinstrumentet före utgången av 2019.

Åtgärd 7: För att säkerställa att inte endast priser utan även höga nivåer av arbetsrättsliga och miljömässiga standarder beaktas kommer kommissionen att offentliggöra riktlinjer senast i mitten av 2019 om deltagande av utländska anbudsgivare och varor på EU:s upphandlingsmarknad. Kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna också att se över genomförandet av EU:s regelverk för offentlig upphandling för att identifiera brister före utgången av 2019.

Åtgärd 8: För att ta itu med de snedvridande effekterna av utländskt ägande och statlig finansiering på den inre marknaden på ett heltäckande sätt kommer kommissionen före utgången av 2019 att fastställa hur befintliga luckor i EU-lagstiftningen ska täppas till.

Åtgärd 9: För att skydda mot potentiella allvarliga konsekvenser för säkerheten för kritisk digital infrastruktur behövs det en gemensam EU-strategi för säkerheten i 5G-nät. För att sätta bollen i rullning kommer Europeiska kommissionen att utfärda en rekommendation efter Europeiska rådets möte.

Åtgärd 10: För att upptäcka och öka medvetenheten om säkerhetsrisker till följd av utländska investeringar i tillgångar, teknik och infrastruktur av kritisk betydelse bör medlemsstaterna säkerställa ett snabbt, fullständigt och effektivt genomförande av förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar.

Vad händer nu?

Det gemensamma meddelandet kommer att läggas fram för Europeiska rådet den 21–22 mars, och medlemsstaterna kommer att kunna utbyta synpunkter vid rådets (utrikes frågor) möte den 18 mars. Nästa toppmöte mellan EU och Kina är planerat till början av april.

Bakgrund

Den befintliga politiska ramen för EU:s samarbete med Kina är rådets slutsatser om EU:s strategi för Kina som antogs i juli 2016 and det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina från juni 2016. Detta förblir hörnstenen i EU:s politik gentemot Kina.

Mer information

Joint Communication EU-China – A Strategic Outlook

Faktablad om förbindelserna mellan EU och Kina

Följ den höga representanten Federica Mogherini på Twitter: @FedericaMog

Följ vice kommissionsordförande Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar