Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija predstavila pregled odnosov s Kitajsko in predlagala 10 ukrepov

Bruselj, 12. marca 2019

Ob vse večji gospodarski moči in političnem vplivu Kitajske sta Evropska komisija in visoka predstavnica EU danes predstavili pregled odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko ter s tem povezanih priložnosti in izzivov.

V njem določata deset konkretnih ukrepov, o katerih naj bi voditelji držav ali vlad EU razpravljali in jih potrdili na zasedanju Evropskega sveta 21. marca.

Evropska unija in Kitajska sta se zavezali, da si bosta prizadevali za celovito strateško partnerstvo. Kljub temu Evropa vedno bolj priznava, da se je razmerje med izzivi in priložnostmi, ki jih pomeni Kitajska, spremenilo. Z današnjim skupnim sporočilom želita Evropska komisija in visoka predstavnica začeti razpravo o preoblikovanju evropskega pristopa, da bi postal bolj realističen, odločen in večplasten.

Kitajska je obenem partnerica za sodelovanje, katere cilji so tesno usklajeni s cilji EU, pogajalska partnerica, s katero si mora EU prizadevati za ravnovesje interesov, gospodarska tekmica, ki se poteguje za vodilni položaj na tehnološkem področju, in sistemska rivalka, ki spodbuja alternativne modele upravljanja. EU bo za okrepitev vpliva pri uresničevanju svojih ciljev uporabila povezave med različnimi področji politike in sektorji. EU in njene države članice bodo lahko svoje cilje v zvezi s Kitajsko dosegle samo, če bodo delovale povsem enotno.

Podpredsednica in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini je izjavila: „Kitajska je strateška partnerica Evropske unije. Z njo si želimo tesnega dvostranskega in večstranskega sodelovanja na področjih skupnih interesov, ki segajo od trgovine in povezljivosti do skupnega celovitega načrta ukrepanja in podnebnih sprememb. Še naprej smo se pripravljeni odločno zavzemati za svoja stališča na področjih, na katerih se naše politike razlikujejo ali so si konkurenčne. To je cilj desetih ukrepov, ki jih predlagamo za okrepitev naših odnosov s Kitajsko v duhu medsebojnega spoštovanja.“

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „EU in Kitajska sta obenem strateški gospodarski partnerici in tekmici. Naši gospodarski odnosi lahko obema izjemno koristijo, če bo konkurenca poštena, trgovinski in naložbeni odnosi pa vzajemni. V tem sporočilu predstavljamo konkretne predloge za to, kako bi lahko EU okrepila svojo konkurenčnost, zagotovila večjo vzajemnost in enake konkurenčne pogoje ter zaščitila svoje tržno gospodarstvo pred morebitnimi izkrivljanji.“

V današnjem skupnem sporočilu je predlaganih deset ukrepov za razpravo. Ti so sicer oblikovani v okviru odnosov s Kitajsko, vendar se nekateri dotikajo tudi konkurenčnosti in varnosti EU v svetu. Odziv EU bo na splošno usmerjen v tri cilje:

  • EU bi morala na podlagi jasno opredeljenih interesov in načel poglobiti sodelovanje s Kitajsko in tako spodbujati skupne interese na svetovni ravni.
  • EU bi si morala odločneje prizadevati za bolj uravnotežene in vzajemne pogoje, ki urejajo njene gospodarske odnose s Kitajsko.
  • Za dolgoročno ohranjanje svoje blaginje, vrednot in socialnega modela bi se morala EU sama na nekaterih področjih prilagoditi spreminjajočim se gospodarskim razmeram ter okrepiti svoje notranje politike in industrijsko bazo.

Natančneje, Komisija in visoka predstavnica pozivata Evropski svet, naj potrdi naslednje ukrepe:

Ukrep 1: EU bo okrepila sodelovanje s Kitajsko pri izpolnjevanju skupnih odgovornosti v okviru vseh treh stebrov Združenih narodov, to so človekove pravice, mir in varnost ter razvoj.

Ukrep 2: EU za učinkovitejši boj proti podnebnim spremembam Kitajsko poziva, naj v skladu s cilij Pariškega sporazuma najvišjo raven emisij doseže še pred letom 2030.

Ukrep 3: EU bo okrepila udejstvovanje na področju miru in varnosti na podlagi pozitivnega sodelovanja pri skupnem celovitem načrtu ukrepanja za Iran.

Ukrep 4: EU bo svoje interese za stabilnost, trajnostni gospodarski razvoj in dobro upravljanje v partnerskih državah ohranjala z odločnejšo uporabo obstoječih dvostranskih sporazumov in finančnih instrumentov ter bo z izvajanjem strategije EU za povezovanje Evrope in Azije Kitajsko spodbujala, da sledi istim načelom.

Ukrep 5: EU za doseganje bolj uravnoteženih in vzajemnih gospodarskih odnosov Kitajsko poziva, naj izpolni obstoječe skupne zaveze EU in Kitajske. To vključuje reformo Svetovne trgovinske organizacije, zlasti glede subvencij in prisilnih prenosov tehnologije, ter sklenitev dvostranskega sporazuma o naložbah do leta 2020, hitro sklenitev dvostranskega sporazuma o geografskih označbah in sklenitev dvostranskega sporazuma o varnosti v letalstvu v prihodnjih tednih.

Ukrep 6: Za spodbujanje vzajemnosti in novih priložnosti za javna naročila na Kitajskem bi morala Evropski parlament in Svet sprejeti instrument za mednarodno javno naročanje še pred koncem leta 2019.

Ukrep 7: Komisija bo do sredine leta 2019 objavila smernice za udeležbo tujih ponudnikov in blaga na trgu javnih naročil EU, da bi zagotovila, da se ne bo upoštevala samo cena, temveč tudi visoka raven delovnih in okoljskih standardov. Komisija bo skupaj z državami članicami do konca leta 2019 pregledala izvajanje sedanjega okvira, da bi prepoznala vrzeli.

Ukrep 8: Da bi lahko Komisija v celoti obravnavala izkrivljajoče učinke tujega državnega lastništva in državnega financiranja na notranjem trgu, bo še pred koncem leta 2019 opredelila, kako bi lahko odpravila obstoječe vrzeli v pravu EU.

Ukrep 9: Potreben je skupen pristop EU k varnosti omrežij 5G, ki bo zagotavljal zaščito pred morebitnimi resnimi posledicami za varnost kritične digitalne infrastrukture. V ta namen bo Evropska komisija po zasedanju Evropskega sveta izdala priporočilo.

Ukrep 10: Da bi lahko države članice prepoznale varnostna tveganja, ki jih prinašajo tuje naložbe v kritična sredstva, tehnologije in infrastrukturo, ter krepile ozaveščenost o njih, bi morale zagotoviti hitro in učinkovito izvajanje uredbe o pregledu neposrednih tujih naložb v celoti.

Nadaljnji koraki

Skupno sporočilo bo Evropskemu svetu predloženo na zasedanju 21. in 22. marca, države članice pa bodo imele prvo priložnost za izmenjavo mnenj na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 18. marca. Naslednji vrh EU-Kitajska naj bi potekal v začetku aprila.

Ozadje

Obstoječi okvir politike za sodelovanje EU s Kitajsko so sklepi Sveta o strategiji EU o Kitajski, sprejeti julija 2016, ter skupno sporočilo Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom Elementi za novo strategijo EU o Kitajski iz junija 2016. Ti ostajajo temelj politike EU v zvezi s Kitajsko.

Dodatne informacije:

Skupno sporočilo „EU-Kitajska: strateška vizija“

Informativni pregled o odnosih med EU in Kitajsko

Visoko predstavnico Federico Mogherini spremljajte na Twitterju: @FedericaMog

Podpredsednika Katainena spremljajte na Twitterju: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar