Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia prehodnocuje vzťahy s Čínou a navrhuje desať opatrení

Brusel 12. marec 2019

Vzhľadom na rastúcu hospodársku silu a politický vplyv Číny Európska komisia a vysoká predstaviteľka prehodnocujú vzťahy Európskej únie a Číny, ako aj súvisiace príležitosti a výzvy.

Dnes navrhujú desať konkrétnych opatrení, ktoré majú prediskutovať a schváliť hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ na zasadnutí Európskej rady 21. marca.

Európska únia a Čína sa zaviazali budovať komplexné strategické partnerstvo. V Európe však čoraz viac prevažuje pocit, že rovnováha medzi výzvami a príležitosťami, ktoré Čína predstavuje, sa mení. Európska komisia a vysoká predstaviteľka sa dnešným spoločným oznámením usilujú začať diskusiu, ktorej cieľom je zaistiť, aby bol prístup Európy k vzájomným vzťahom realistickejší, asertívnejší a mnohostrannejší.

Čína je pre EÚ zároveň partnerom, ktorého ciele sú veľmi blízke cieľom EÚ, partnerom pri rokovaniach, s ktorým musí EÚ nájsť rovnováhu záujmov, hospodárskym konkurentom v snahe o dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti technológií a systémovým rivalom, ktorý presadzuje alternatívne modely správy vecí verejných. EÚ bude využívať prepojenia naprieč rôznymi oblasťami politiky a sektormi, aby pri dosahovaní svojich cieľov dosiahla väčší pákový efekt. EÚ aj jej členské štáty môžu dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa Číny iba vtedy, keď budú konať v úplnej jednote.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová uviedla: „Čína je strategickým partnerom Európskej únie. Usilujeme sa o silnú dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu v otázkach, v ktorých máme spoločné záujmy, od obchodu po prepojenosť, od spoločného komplexného akčného plánu až po zmenu klímy. Sme tiež ochotní naďalej sa intenzívne angažovať v oblastiach, v ktorých sa naše politiky líšia alebo si navzájom konkurujú. To je cieľom desiatich opatrení, ktoré navrhujeme na posilnenie našich vzťahov s Čínou v duchu vzájomnej úcty.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti povedal: „EÚ a Čína sú strategickí hospodárski partneri, no zároveň aj konkurenti. Naše hospodárske vzťahy môžu byť veľkým prínosom, ak je hospodárska súťaž spravodlivá a ak sú obchodné a investičné vzťahy recipročné. V tomto oznámení predkladáme konkrétne návrhy, vďaka ktorým môže EÚ posilniť svoju konkurencieschopnosť, zabezpečiť väčšiu mieru reciprocity a rovnaké podmienky a chrániť svoje trhové hospodárstvo pred prípadnými narušeniami hospodárskej súťaže.“

V dnešnom spoločnom oznámení sa na diskusiu predkladá desať akčných bodov: tieto opatrenia sú formulované v kontexte vzťahov s Čínou, ale niektoré z nich sa týkajú globálnej konkurencieschopnosti a bezpečnosti EÚ. Reakcia EÚ bude vo všeobecnosti sledovať tri ciele:

  • EÚ by mala na základe jasne vymedzených záujmov a zásad prehĺbiť svoju spoluprácu s Čínou a presadzovať spoločné záujmy na celosvetovej úrovni,
  • EÚ by sa mala dôrazne usilovať o dosiahnutie vyváženejších a recipročných podmienok upravujúcich hospodárske vzťahy,
  • napokon, existujú oblasti, v ktorých sa EÚ musí v záujme dlhodobého zachovania svojej prosperity, hodnôt a sociálneho modelu prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam a posilniť vlastné vnútorné politiky a priemyselnú základňu.

Konkrétne Komisia a vysoká predstaviteľka vyzývajú Európsku radu, aby schválila tieto opatrenia:

Opatrenie č. 1: EÚ posilní spoluprácu s Čínou v záujme plnenia spoločných záväzkov v rámci všetkých troch pilierov Organizácie Spojených národov – ľudských práv, mieru a bezpečnosti a rozvoja.

Opatrenie č. 2: V záujme účinnejšieho boja proti zmene klímy EÚ vyzýva Čínu, aby zaistila, že jej emisie dosiahnu vrchol pred rokom 2030 v súlade s cieľmi Parížskej dohody.

Opatrenie č. 3: EÚ prehĺbi spoluprácu v oblasti mieru a bezpečnosti, pričom nadviaže na pozitívnu spoluprácu na spoločnom komplexnom akčnom pláne pre Irán.

Opatrenie č. 4: S cieľom chrániť svoj záujem na stabilite, udržateľnom hospodárskom rozvoji a dobrej správe vecí verejných v partnerských krajinách bude EÚ viac využívať existujúce dvojstranné dohody a finančné nástroje a spolupracovať s Čínou pri dodržiavaní tých istých zásad prostredníctvom vykonávania stratégie EÚ na prepájanie Európy a Ázie.

Opatrenie č. 5: V záujme dosiahnutia vyváženejšieho a recipročného hospodárskeho vzťahu EÚ vyzýva Čínu, aby splnila existujúce spoločné záväzky EÚ a Číny. To zahŕňa reformu Svetovej obchodnej organizácie, najmä pokiaľ ide o subvencie a nútené transfery technológií, a uzatvorenie dvojstranných dohôd – o investíciách do roku 2020, o zemepisných označeniach čo najrýchlejšie a o bezpečnosti letectva v nadchádzajúcich týždňoch.

Opatrenie č. 6: S cieľom podporiť reciprocitu a vytvoriť príležitosti v oblasti verejného obstarávania v Číne by Európsky parlament a Rada mali prijať nástroj medzinárodného obstarávania do konca roka 2019.

Opatrenie č. 7: Komisia do polovice roka 2019 uverejní usmernenia týkajúce sa účasti zahraničných uchádzačov a tovaru na trhu verejného obstarávania EÚ s cieľom zaistiť, aby sa okrem ceny zohľadňovala aj vysoká úroveň pracovných a environmentálnych noriem. Komisia spolu s členskými štátmi vypracuje do konca roka 2019 prehľad o implementácii súčasného rámca, aby identifikovala jeho nedostatky.

Opatrenie č. 8: S cieľom plne riešiť rušivé účinky zahraničného štátneho vlastníctva a štátneho financovania na vnútornom trhu Komisia do konca roka 2019 určí, ako odstrániť existujúce medzery v právnych predpisoch EÚ.

Opatrenie č. 9: Na zaistenie ochrany pred potenciálnymi vážnymi bezpečnostnými dôsledkami pre kritickú digitálnu infraštruktúru je potrebný spoločný prístup EÚ k bezpečnosti sietí 5G. Ako prvý krok vydá Európska komisia po zasadnutí Európskej rady príslušné odporúčanie.

Opatrenie č. 10: S cieľom odhaľovať bezpečnostné riziká, ktoré predstavujú zahraničné investície do kritických aktív, technológií a infraštruktúry, a zvyšovať informovanosť o nich by členské štáty mali zabezpečiť rýchle, úplné a účinné vykonávanie nariadenia o preverovaní priamych zahraničných investícií.

Ďalšie kroky

Spoločné oznámenie bude predložené Európskej rade na jej zasadnutí 21. – 22. marca, pričom členské štáty budú mať prvú príležitosť na výmenu názorov na zasadnutí Rady pre zahraničné veci, ktoré sa uskutoční 18. marca. Ďalší samit EÚ – Čína je naplánovaný na začiatok apríla.

Súvislosti

Aktuálny politický rámec pre spoluprácu EÚ s Čínou tvoria závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny prijaté v júli 2016 a spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku „Prvky pre novú stratégiu týkajúcu sa Číny“ z júna 2016. Uvedené dokumenty sú naďalej základným kameňom politiky EÚ voči Číne.

Ďalšie informácie:

Spoločné oznámenie „EÚ – Čína: strategická vízia“

Prehľad vzťahov EÚ – Čína

Vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová na Twitteri: @FedericaMog

Podpredseda Komisie Katainen na Twitteri: @ jyrkikatainen

IP/19/1605

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar