Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija pārskata attiecības ar Ķīnu un ierosina 10 darbības

Briselē, 2019. gada 12. martā

Ņemot vērā Ķīnas pieaugošo ekonomisko un politisko ietekmi, Eiropas Komisija un Augstā pārstāve pārskata Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības un ar to saistītās iespējas un problēmas.

Šodien tiek arī noteiktas 10 konkrētas darbības, kas ES valstu un valdību vadītājiem jāapspriež un jāapstiprina Eiropadomes 21. marta sanāksmē.

Eiropas Savienība un Ķīna ir apņēmušās īstenot visaptverošu stratēģisko partnerību. Tomēr Eiropā ir vērojama aizvien lielāka izpratne par to, ka Ķīnas radīto problēmu un iespēju attiecība ir mainījusies. Ar šodienas kopīgo paziņojumu Eiropas Komisijas un Augstās pārstāves mērķis ir sākt diskusiju par Eiropas pieejas uzlabošanu, padarot to reālistiskāku, uzstājīgāku un daudzpusīgāku.

Ķīna vienlaikus ir sadarbības partneris, ar kuru ES ir lielā mērā līdzīgi mērķi, sarunu partneris, ar kuru ES ir jāatrod interešu līdzsvars, ekonomikas konkurents tehnoloģiskās līderības jomā un sistēmisks konkurents, kas veicina alternatīvus pārvaldības modeļus. ES izmantos saiknes starp dažādām politikas jomām un nozarēm, lai tai būtu lielāka ietekme tās mērķu sasniegšanā. Gan ES, gan tās dalībvalstis var sasniegt savus mērķus attiecībā uz Ķīnu tikai pilnīgā vienotībā.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece / ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni teica: “Ķīna ir Eiropas Savienības stratēģiskais partneris. Mēs tiecamies uz spēcīgu divpusēju un daudzpusēju sadarbību jomās, kurās mums ir kopīgas intereses, piemēram, tirdzniecība, savienojamība, Kopīgais visaptverošais rīcības plāns un klimata pārmaiņas. Un mēs esam gatavi turpināt cieši sadarboties jomās, kurās mūsu politika atšķiras vai konkurē. Tāds ir to 10 darbību mērķis, kuras mēs ierosinām, lai stiprinātu attiecības ar Ķīnu savstarpējas cieņas garā.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens teica: “ES un Ķīna ir gan stratēģiski ekonomiskie partneri, gan konkurenti. Mūsu ekonomiskās attiecības var būt abpusēji ļoti izdevīgas, ja konkurence ir godīga un tirdzniecība un ieguldījumu attiecības ir abpusējas. Ar šo paziņojumu mēs izstrādājam konkrētus priekšlikumus par to, kā ES var stiprināt savu konkurētspēju, uzlabot abpusējību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus un aizsargāt savu tirgus ekonomiku no iespējamiem kropļojumiem.”

Šodienas kopīgajā paziņojumā apspriešanai ir ierosināti 10 darbības punkti: šīs darbības ir formulētas attiecību ar Ķīnu kontekstā, tomēr dažas no tām ir saistītas ar ES globālo konkurētspēju un drošību. Kopumā ES reakcijai būs trīs mērķi.

  • Pamatojoties uz skaidri definētām interesēm un principiem, ES būtu jāpadziļina sadarbība ar Ķīnu, lai veicinātu kopīgas intereses pasaules līmenī.
  • ES būtu neatlaidīgi jāmēģina panākt līdzsvarotāki un abpusēji izdevīgāki nosacījumi, kas regulē ekonomiskās attiecības.
  • Visbeidzot, lai ilgtermiņā saglabātu savu labklājību, vērtības un sociālo modeli, ir jomas, kurās ES ir jāpielāgojas mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem un jāstiprina sava politika vietējā līmenī, kā arī rūpnieciskais pamats.

Konkrēti, Komisija un Augstā pārstāve aicina Eiropadomi apstiprināt šādas darbības.

Darbība Nr. 1. ES stiprinās savu sadarbību ar Ķīnu, lai panāktu kopīgu atbildību par visiem trim Apvienoto Nāciju Organizācijas pīlāriem: cilvēktiesībām, mieru un drošību, kā arī attīstību.

Darbība Nr. 2. Lai efektīvāk cīnītos pret klimata pārmaiņām, ES aicina Ķīnu līdz 2030. gadam samazināt savu emisiju līmeni atbilstoši Parīzes nolīguma mērķiem.

Darbība Nr. 3. ES padziļinās sadarbību miera un drošības jomā, pamatojoties uz pozitīvo sadarbību saistībā ar Kopīgo visaptverošo rīcības plānu ar Irānu.

Darbība Nr. 4. Lai nodrošinātu to, ka tiek īstenotas ES intereses attiecībā uz stabilitāti, ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un labu pārvaldību partnervalstīs, ES stingrāk piemēros pastāvošos divpusējos nolīgumus un finanšu instrumentus un sadarbosies ar Ķīnu, lai nodrošinātu to pašu principu īstenošanu, īstenojot ES stratēģiju par Eiropas un Āzijas savienojamību.

Darbība Nr. 5. Lai panāktu līdzsvarotākas un abpusēji izdevīgākas ekonomiskās attiecības, ES aicina Ķīnu pildīt pašreizējās ES un Ķīnas kopīgās saistības. Tās ietver Pasaules Tirdzniecības organizācijas reformu, jo īpaši attiecībā uz subsīdijām un piespiedu tehnoloģiju nodošanu, un divpusēju nolīgumu noslēgšanu par ieguldījumiem (līdz 2020. gadam), par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (drīz) un par aviācijas drošumu(turpmākajās nedēļās).

Darbība Nr. 6. Lai veicinātu savstarpīgumu un padarītu pieejamas iepirkuma iespējas Ķīnā, Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 2019. gada beigām būtu jāpieņem Starptautiskā iepirkuma instruments.

Darbība Nr. 7. Lai nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā ne tikai cena, bet arī augsts darba un vides standartu līmenis, Komisija līdz 2019. gada vidum publicēs norādījumus par ārvalstu pretendentu un preču līdzdalību ES iepirkumu tirgū. Komisija kopā ar dalībvalstīm sagatavos pārskatu par pašreizējā regulējuma īstenošanu, lai līdz 2019. gada beigām konstatētu trūkumus.

Darbība Nr. 8. Lai pilnībā novērstu konkurences izkropļojumus, ko rada ārvalstu īpašumi un valsts finansējums iekšējā tirgū, Komisija līdz 2019. gada beigām noteiks, kā novērst pastāvošos trūkumus ES tiesību aktos.

Darbība Nr. 9. Lai nodrošinātos pret iespējamu nopietnu kritiskas digitālās infrastruktūras drošības apdraudējumu, ir vajadzīga vienota ES pieeja 5G tīklu drošībai. Lai to sāktu, Eiropas Komisija pēc Eiropadomes sanāksmes nāks klajā ar ieteikumu.

Darbība Nr. 10. Lai uzlabotu informētību par drošības riskiem, ko rada ārvalstu ieguldījumi svarīgos aktīvos, tehnoloģijās un infrastruktūrā, kā arī lai konstatētu minētos riskus, dalībvalstīm būtu jānodrošina ātra, pilnīga un efektīva Regulas par ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanu īstenošana.

Turpmākā rīcība

Kopīgais paziņojums tiks iesniegts Eiropadomei 21.–22. martā, un dalībvalstīm būs iespēja to vispirms apspriest Ārlietu padomē 18. martā. Nākamā ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksme ir paredzēta aprīļa sākumā.

Konteksts

Spēkā esošais politikas satvars ES sadarbībai ar Ķīnu ir Padomes secinājumi par ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu, kuri pieņemti 2016. gada jūlijā, un Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgais paziņojums “Elementi jaunai stratēģijai attiecībā uz Ķīnu”, kurš izdots 2016. gada jūnijā. Tas joprojām ir stūrakmens ES politikai attiecībā uz Ķīnu.

Papildu informācija

Kopīgs paziņojums “ES un Ķīna – stratēģiskas perspektīvas”

Faktu lapa par ES un Ķīnas attiecībām

Augstās pārstāves Federikas Mogerīni Twitter konts: @FedericaMog

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Jirki Katainena Twitter konts: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar