Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Apžvelgusi santykius su Kinija, Komisija siūlo imtis 10 veiksmų

Briuselis, 2019 m. kovo 12 d.

Atsižvelgdama į didėjančią Kinijos ekonominę galią ir politinę įtaką, Europos Komisija ir vyriausioji įgaliotinė apžvelgė ES ir Kinijos santykius ir su jais susijusias galimybes bei iššūkius.

Šiandien įvardyta 10 konkrečių veiksmų, kuriuos per kovo 21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą aptars ir patvirtins ES valstybių ir vyriausybių vadovai.

Europos Sąjunga ir Kinija įsipareigojo plėtoti visapusišką strateginę partnerystę. Vis dėlto Europoje vis labiau manoma, kad pasikeitė su Kinija susijusių iššūkių ir galimybių pusiausvyra. Šiandien paskelbtame bendrame komunikate Europos Komisija ir vyriausioji įgaliotinė siekia pradėti diskusiją, kaip patikslinti Europos strategiją, kad ji labiau atitiktų tikrovę, būtų ambicingesnė ir aprėptų daugiau aspektų.

Kinija tuo pačiu metu yra bendradarbiavimo partnerė, kurią su ES glaudžiai sieja suderinti tikslai, derybų partnerė, su kuria ES turi suderinti savo interesus, ekonomikos konkurentė, siekianti pirmauti technologijų srityje, ir sisteminė varžovė, propaguojanti alternatyvius valdymo modelius. ES pasinaudos įvairių politikos sričių ir sektorių sąsajomis, kad galėtų daryti didesnį spaudimą įgyvendindama savo uždavinius. Tik veikdamos visos kartu ES ir jos valstybės narės gali pasiekti savo tikslus, susijusius su Kinija.

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini pasakė: „Kinija yra Europos Sąjungos strateginė partnerė. Siekiame tvirto dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo bendro intereso srityse, kaip antai prekyba ir jungtys, BVVP, klimato kaita ir kt. Esame pasirengę toliau bendradarbiauti tose srityse, kuriose plėtojame skirtingą politiką arba kuriose mūsų politikos veiksmai konkuruoja tarpusavyje. Šiuo tikslu siūlome 10 veiksmų mūsų abipuse pagarba grindžiamiems santykiams su Kinija sustiprinti.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen teigė: „ES ir Kinija yra ne tik strateginės ekonominės partnerės, bet ir konkurentės. Mūsų ekonominiai santykiai gali būti labai naudingi abiem pusėms, jei konkuruojama sąžiningai, o prekybiniai ir investiciniai santykiai grindžiami abipusiškumo principu. Šiame komunikate pateikiami konkretūs pasiūlymai, kaip ES gali sustiprinti savo konkurencingumą, užtikrinti didesnį abipusiškumą ir vienodas sąlygas bei apsaugoti savo rinkos ekonomiką nuo galimų iškraipymų.“

Šiandien pristatomame bendrame komunikate siūloma aptarti 10 veiksmų. Šie veiksmai apibrėžti atsižvelgiant į santykius su Kinija, tačiau kai kurie iš jų yra susiję su ES konkurencingumu ir saugumu pasaulio mastu. ES atsakomaisiais veiksmais bus siekiama trijų tikslų:

  • remdamasi aiškiai apibrėžtais interesais ir principais, ES turėtų aktyviau bendradarbiauti su Kinija ir puoselėti bendrus interesus pasauliniu mastu;
  • ES turėtų aktyviai siekti tolygesnių ir didesniu abipusiškumo grindžiamų sąlygų, kuriomis reguliuojami ekonominiai santykiai;
  • galiausiai, norint išlaikyti ilgalaikę gerovę, vertybes ir socialinį modelį, yra sričių, kuriose pati ES turi prisitaikyti prie kintančių ekonomikos realijų ir stiprinti vidaus politiką ir pramoninę bazę.

Komisija ir vyriausioji įgaliotinė ragina Europos Vadovų Tarybą patvirtinti šiuos konkrečius veiksmus:

1 veiksmas. ES glaudžiau bendradarbiaus su Kinija, kad būtų įvykdyti bendri įsipareigojimai, susiję su visais trimis Jungtinių Tautų ramsčiais – žmogaus teisėmis, taika bei saugumu ir vystymųsi.

2 veiksmas. Siekdama veiksmingiau kovoti su klimato kaita, ES ragina Kiniją iki 2030 m. pasiekti didžiausią išmetamų teršalų kiekio lygį, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus.

3 veiksmas. ES, remdamasi konstruktyviu bendradarbiavimu dėl Iranui skirto bendro visapusiško veiksmų plano, glaudžiau bendradarbiaus taikos ir saugumo klausimais.

4 veiksmas. Kad šalyse partnerėse apsaugotų savo interesus stabilumo, tvarios ekonominės plėtros ir gero valdymo srityse, ES griežčiau taikys esamus dvišalius susitarimus ir finansines priemones ir bendradarbiaus su Kinija, kad įgyvendinant ES strategiją dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų būtų laikomasi tų pačių principų.

5 veiksmas. Siekdama labiau subalansuotų ir abipusiškesnių ekonominių santykių, ES ragina Kiniją vykdyti esamus bendrus ES ir Kinijos įsipareigojimus. Reikia reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją, visų pirma su subsidijomis ir priverstiniu technologijų perdavimu susijusius aspektus, ir iki 2020 m. sudaryti dvišalius susitarimus dėl investicijų, dėl geografinių nuorodų ir per ateinančias savaites – dėl aviacijos saugos.

6 veiksmas. Siekiant skatinti abipusiškumą ir daugiau viešųjų pirkimų galimybių Kinijoje, Europos Parlamentas ir Taryba iki 2019 m. pabaigos turėtų patvirtinti tarptautinę viešųjų pirkimų priemonę.

7 veiksmas. Siekdama užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ne tik į kainą, bet ir į aukštus darbo ir aplinkosaugos standartus, Komisija iki 2019 m. vidurio paskelbs gaires dėl ES viešųjų pirkimų rinkos konkursuose dalyvaujančių ir prekes siūlančių užsienio subjektų. Komisija kartu su valstybėmis narėmis iki 2019 m. pabaigos peržiūrės, kaip įgyvendinama dabartinė sistema, siekdama nustatyti jos trūkumus.

8 veiksmas. Iki 2019 m. pabaigos Komisija nustatys, kaip reikėtų panaikinti ES teisės spragas, kad būtų visiškai pašalintas užsienio valstybių nuosavybės ir finansavimo, kurie iškraipo vidaus rinką, poveikis.

9 veiksmas. Siekiant apsaugoti ypatingos svarbos skaitmeninę infrastruktūrą nuo galimų didelių grėsmių jos saugumui, būtina parengti bendrą ES strategiją dėl 5G tinklų saugumo. Po Europos Vadovų Tarybos susitikimo Europos Komisija paskelbs rekomendaciją, kad būtų pradėtas šis procesas.

10 veiksmas. Siekdamos nustatyti saugumo riziką, kurią kelia užsienio investicijos į ypatingos svarbos turtą, technologijas ir infrastruktūrą, ir plačiau paskleisti informaciją apie šią riziką, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad reglamentas dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo būtų greitai, visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintas.

Tolesni veiksmai

Bendras komunikatas bus pristatytas per kovo 21-22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą, o per kovo 18 d. Užsienio reikalų tarybos posėdį valstybės narės turės pirmą galimybę išsakyti savo nuomones. Kitas ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas numatytas balandžio mėn. pradžioje.

Pagrindiniai faktai

Dabartinė ES santykių su Kinija politikos programa išdėstyta 2016 m. liepos mėn. priimtose Tarybos išvadose dėl ES strategijos dėl Kinijos ir 2016 m. birželio mėn. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrame komunikate „Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“. Tai sudaro Kinijos atžvilgiu vykdomos ES politikos pagrindą.

Daugiau informacijos

Bendras komunikatas „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“

Informacijos apie ES ir Kinijos santykius suvestinė

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini tinkle Twitter:@FedericaMog

Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Katainen tinkle Twitter: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar