Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio arvioi suhteita Kiinaan ja ehdottaa kymmentä toimea

Bryssel 12. maaliskuuta 2019

Ottaen huomioon Kiinan kasvavan taloudellisen voiman ja poliittisen vaikutusvallan Euroopan komissio ja korkea edustaja tarkastelevat Euroopan unionin ja Kiinan suhteita ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

Tänään esitetään kymmenen konkreettista toimea, joista EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet voivat keskustella ja jotka he voivat hyväksyä Eurooppa-neuvostossa 21. maaliskuuta.

Euroopan unioni ja Kiina ovat sitoutuneet kattavaan strategiseen kumppanuuteen. Euroopassa katsotaan kuitenkin yhä yleisemmin, että Kiinaan liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tasapaino on muuttunut. Tänään annetulla yhteisellä tiedonannolla Euroopan komissio ja korkea edustaja pyrkivät käynnistämään keskustelun Euroopan lähestymistavan muuttamiseksi realistisemmaksi, määrätietoisemmaksi ja monitahoisemmaksi.

Kiina on samalla yhteistyökumppani, jonka kanssa EU:lla on erittäin yhdenmukaiset tavoitteet, neuvottelukumppani, jonka kanssa EU:n on löydettävä etunäkökohtien tasapaino, taloudellinen kilpailija teknologisen johtoaseman tavoittelussa ja järjestelmänsä osalta kilpailija, joka edistää vaihtoehtoisia hallintomalleja. EU hyödyntää eri politiikan alojen yhteyksiä edistääkseen tavoitteidensa saavuttamista. Sekä EU että sen jäsenvaltiot voivat saavuttaa Kiinaa koskevat tavoitteensa ainoastaan toimimalla täysin yhtenäisesti.

Varapuheenjohtajan, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan Kiina on Euroopan unionin strateginen kumppani. ”Me pyrimme vahvaan kahden- ja monenväliseen yhteistyöhön niiden kysymysten osalta, joissa meillä on yhteisiä etuja, kuten kauppa ja liitettävyys sekä Irania koskeva yhteinen kattava toimintasuunnitelma ja ilmastonmuutos. Olemme myös halukkaita pitämään kiinni määrätietoisesta yhteistyöstä, vaikka politiikkamme eroavat toisistaan tai kilpailevat keskenään. Ehdottamiemme kymmenen toimen tavoitteena on vahvistaa suhteitamme Kiinaan keskinäisen kunnioituksen hengessä”, Mogherini totesi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan EU ja Kiina ovat strategisia talouskumppaneita ja kilpailijoita. ”Taloussuhteistamme voi olla valtavasti hyötyä molemmille osapuolille, jos kilpailu on reilua ja kauppa- ja investointisuhteet ovat vastavuoroisia. Tässä tiedonannossa tehdään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten EU voi toimia kilpailukykynsä vahvistamiseksi, vastavuoroisuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi ja markkinataloutensa suojaamiseksi mahdollisilta vääristymiltä”, Katainen lisäsi.

Tänään annetussa yhteisessä tiedonannossa ehdotetaan keskustelua varten kymmenen toimea. Kyseiset toimet on muotoiltu ottaen huomioon suhteet Kiinaan, mutta jotkin niistä koskevat EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä ja turvallisuutta. Yleisesti ottaen EU:n toimilla olisi oltava kolme tavoitetta:

  • EU:n olisi syvennettävä suhdettaan Kiinaan yhteisten maailmanlaajuisten intressien edistämiseksi selvästi määriteltyjen etujen ja periaatteiden pohjalta.
  • EU:n olisi pyrittävä määrätietoisesti löytämään taloussuhteelle tasapainoisemmat ja vastavuoroiset edellytykset.
  • Jotta EU pystyy säilyttämään vaurautensa, arvonsa ja sosiaalisen mallinsa pitkällä aikavälillä, EU:n on myös joillain aloilla sopeuduttava muuttuviin taloudellisiin realiteetteihin ja vahvistettava kansallisia politiikkojaan ja teollista perustaansa.

Komissio ja korkea edustaja pyytävät Eurooppa-neuvostoa erityisesti hyväksymään seuraavat toimet:

Toimi 1: EU vahvistaa yhteistyötään Kiinan kanssa yhteisten velvoitteiden täyttämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien toiminnan kaikissa kolmessa peruspilarissa, jotka ovat ihmisoikeudet, rauha ja turvallisuus sekä kehitys.

Toimi 2: Ilmastonmuutoksen torjuntatoimien tehostamiseksi EU kehottaa Kiinaa saavuttamaan päästöhuippunsa ennen vuotta 2030 Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Toimi 3: EU syventää rauhaan ja turvallisuuteen liittyvää yhteistyötään Kiinan kanssa Irania koskevaan yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan liittyvästä yhteistyöstä saatujen myönteisten kokemusten pohjalta.

Toimi 4: Voidakseen jatkossakin edistää vakautta, kestävää talouskehitystä ja hyvää hallintotapaa kumppanimaissa EU aikoo soveltaa voimassa olevia kahdenvälisiä sopimuksia ja rahoitusvälineitä entistä määrätietoisemmin ja tehdä Kiinan kanssa yhteistyötä samojen periaatteiden pohjalta Euroopan ja Aasian yhteyksiä koskevan EU:n strategian täytäntöönpanon avulla.

Toimi 5: Taloussuhteiden tasapainon ja vastavuoroisuuden parantamiseksi EU kehottaa Kiinaa noudattamaan EU:n ja Kiinan nykyisiä yhteisiä sitoumuksia. Näihin kuuluvat muun muassa Maailman kauppajärjestöön liittyvät uudistukset, erityisesti tukien ja pakollisten teknologian siirtojen osalta, sekä kahdenvälisen investointisopimuksen tekeminen vuoteen 2020 mennessä, maantieteellisiä merkintöjä koskevan sopimuksen tekeminen mahdollisimman nopeasti ja ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen lähiviikkoina.

Toimi 6: Vastavuoroisuuden edistämiseksi ja Kiinan julkisten hankintojen markkinoihin liittyvien mahdollisuuksien käyttöön saamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä kansainvälisten julkisten hankintojen väline ennen vuoden 2019 loppua.

Toimi 7: Sen varmistamiseksi, että hintojen lisäksi otetaan huomioon myös työ- ja ympäristönormien korkea taso, komissio julkaisee vuoden 2019 puoliväliin mennessä ohjeet, jotka koskevat ulkomaisten tarjoajien ja tavaroiden pääsyä EU:n julkisten hankintojen markkinoille. Komissio laatii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ennen vuoden 2019 loppua katsauksen nykyisen kehyksen täytäntöönpanosta puutteiden tunnistamiseksi.

Toimi 8: Jotta ulkomaisen valtion omistuksen ja ulkomaisen valtion rahoituksen kilpailua vääristäviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla voidaan puuttua täysimääräisesti, komissio määrittelee ennen vuoden 2019 loppua, kuinka korjata EU:n lainsäädännössä olevat puutteet.

Toimi 9: Jotta voidaan suojautua kriittiseen digitaaliseen infrastruktuuriin kohdistuvilta mahdollisilta vakavilta turvallisuusvaikutuksilta, tarvitaan 5G-verkkojen turvallisuutta koskeva EU:n yhteinen lähestymistapa. Euroopan komissio antaa tätä koskevan suosituksen Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen.

Toimi 10: Kriittisiin omaisuuseriin, teknologioihin ja infrastruktuuriin kohdistuvien ulkomaisten sijoitusten aiheuttamien turvallisuusriskien havaitsemiseksi ja niistä tiedottamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevan asetuksen nopea, täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano.

Jatkotoimet

Yhteinen tiedonanto esitetään Eurooppa-neuvostolle 21.–22. maaliskuuta. Jäsenvaltioilla on ensimmäinen tilaisuus vaihtaa näkemyksiä ulkoasiainneuvoston kokouksessa 18. maaliskuuta. Seuraava EU:n ja Kiinan välinen huippukokous on suunniteltu huhtikuun alkuun.

Tausta

EU:n ja Kiinan suhteiden voimassa olevan toimintakehyksen muodostavat heinäkuussa 2016 annetut neuvoston päätelmät EU:n Kiinan-strategiasta sekä komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kesäkuussa 2016 antama yhteinen tiedonanto "EU:n uuden Kiinan-strategian lähtökohdat". Tämä on edelleen EU:n Kiinan-politiikan kulmakivi.

Lisätietoja:

Yhteinen tiedonanto ”Strateginen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin”

Tietosivu EU:n ja Kiinan suhteista

Seuraa korkeaa edustajaa Federica Mogherinia Twitterissä: @FedericaMog

Seuraa varapuheenjohtaja Kataista Twitterissä: @jyrkikatainen

IP/19/1605

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar