Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija palankiai vertina preliminarų susitarimą visoje ES stiprinti pranešėjų apsaugą

Strasbūras, 2019 m. kovo 12 d.

Šiandien Europos Parlamentas ir valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujų taisyklių, kuriomis bus užtikrinta asmenų, kurie praneša apie ES teisės pažeidimus, aukšto lygio apsauga.

Šias naujas taisykles, kuriomis nustatomi ES lygmens pranešėjų apsaugos standartai, Europos Komisija pirmą kartą pasiūlė 2018 m. balandžio mėn.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Turime apsaugoti pranešėjus, kad jie nebūtų baudžiami, atleidžiami iš darbo, žeminami pareigose ar teisiami už tai, kad veikia visuomenės labui. Šiomis naujomis ES lygmens pranešėjų apsaugos taisyklėmis kaip tik šio tikslo ir siekiama – jomis bus užtikrinta, kad daugelyje sričių būtų galima saugiai pranešti apie ES teisės pažeidimus. Tai padės kovoti su sukčiavimu, korupcija, pelno mokesčio vengimu ar žala žmonių sveikatai ir aplinkai. Raginame valstybes nares laikantis tų pačių principų sukurti išsamias pranešėjų apsaugos sistemas.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Į viešumą iškilusi informacija apie „Dieselgate“, „Panama Papers“ ir „Cambridge Analytica“ leido mums suvokti pranešėjų vaidmenį padedant atskleisti neteisėtas veikas, kenkiančias viešajam interesui ir gerovei apskritai. Privalome remti ir apsaugoti drąsius žmones, į dienos šviesą iškeliančius neteisėtą veiklą. Džiaugiuosi, kad sukūrėme subalansuotą sistemą, kuri skatina darbdavius problemas spręsti viduje, tačiau taip pat suteikia galimybę pranešėjams kreiptis į valdžios institucijas nebijant atsakomųjų veiksmų.“ 

Naujosios taisyklės aprėpia daug įvairių ES teisės sričių, kaip antai: kovos su pinigų plovimu, įmonių apmokestinimo, duomenų apsaugos, Sąjungos finansinių interesų apsaugos, maisto ir produktų saugos, aplinkos apsaugos ir branduolinės saugos. Be to, valstybės narės gali šias taisykles taikyti ir kitose srityse. Komisija ragina valstybes nares laikantis tų pačių principų sukurti išsamias pranešėjų apsaugos sistemas.

  • Aiškios pranešimo procedūros ir darbdaviams taikomos prievolės. Naujosiomis taisyklėmis bus nustatyta saugių pranešimų teikimo organizacijos viduje ir valdžios institucijoms kanalų sistema.
  • Saugūs pranešimo kanalai. Pranešėjai raginami apie pažeidimus pranešti pirmiausia savo organizacijoje, kai pažeidimą, kurį jie nori atskleisti, galima veiksmingai pašalinti pačioje organizacijoje ir kai jiems negresia atsakomieji veiksmai. Atsižvelgdami į konkretaus atvejo aplinkybes, pranešėjai savo nuožiūra apie pažeidimą taip pat gali pranešti tiesiogiai kompetentingoms institucijoms. Be to, jeigu po to, kai apie pažeidimą pranešama valdžios institucijoms, nesiimama tinkamų veiksmų arba tais atvejais, kai kyla neišvengiamas ar akivaizdus pavojus viešajam interesui arba kai pranešti institucijoms būtų netinkama, pavyzdžiui, dėl to, kad jos veikia išvien su nusikaltimo vykdytoju, informaciją pranešėjai gali atskleisti viešai – be kita ko, žiniasklaidai. Ši nuostata padės apsaugoti pranešėjus, kai jie veikia kaip tiriamosios žurnalistikos šaltiniai.
  • Neigiamo poveikio priemonių prevencija ir veiksminga apsauga. Taisyklėmis pranešėjai bus saugomi nuo atleidimo iš darbo, pažeminimo pareigose ir kitų formų neigiamo poveikio priemonių. Pagal šias taisykles nacionalinės valdžios institucijos taip pat privalės informuoti piliečius apie pranešimo apie pažeidimus procedūras ir teikiamą apsaugą. Be to, pranešėjai bus saugomi teismo procesuose. 

Tolesni veiksmai

Dabar šį preliminarų susitarimą turi oficialiai patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba. 

Pagrindiniai faktai

Įvairiose ES valstybėse narėse pranešėjams teikiama apsauga šiuo metu yra fragmentiška ir netolygi. Daugelyje ES šalių teikiama apsauga yra dalinė ir taikoma tik konkretiems sektoriams ar darbuotojų kategorijoms.

2016 m. lapkričio mėn. vykusiame antrajame metiniame kolokviume pagrindinių teisių klausimais pavadinimu „Žiniasklaidos pliuralizmas ir demokratija“ Komisija įsipareigojo imtis veiksmų, kuriais sieks apsaugoti informaciją apie pažeidimus žurnalistams teikiančius asmenis. Komisija Direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos projekto pasiūlymą pateikė 2018 m. balandžio mėn. Kartu pateiktas komunikatas dėl geresnės pranešėjų apsaugos Europoje.

Stiprinant pranešėjų apsaugą taip pat įgyvendinamas Komisijos įsipareigojimas daugiau dėmesio skirti ES teisės aktų vykdymo užtikrinimui, kaip nustatyta 2016 m. Komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“.

Daugiau informacijos

Komisija siūlo naujas pranešėjų apsaugos taisykles

Informacijos suvestinė

IP/19/1604

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar