Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen väärinkäytösten paljastajien paremmasta suojelemisesta EU:ssa

Strasbourg 12. maaliskuuta 2019

Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot pääsivät tänään alustavaan sopimukseen uusista säännöistä, jotka takaavat tehokkaan suojan EU:n lainsäädännön rikkomisten paljastajille.

Komissio ehdotti näitä uusia sääntöjä ensimmäisen kerran huhtikuussa 2018.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että väärinkäytösten paljastajia olisi suojeltava. ”Heitä ei saa rangaista, irtisanoa, siirtää alempiin tehtäviin tai haastaa oikeuteen sen vuoksi, että he tekevät yhteiskunnalle palveluksen”, hän sanoi. Näillä uusilla EU:n laajuisilla väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevilla säännöillä tuetaan tätä suojelua. Niillä myös varmistetaan, että EU:n lainsäädännön rikkomisesta voidaan raportoida turvallisesti monilla aloilla. Näin torjutaan petoksia, korruptiota, yhtiöiden harjoittamaa veronkiertoa ja ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa haittaa. Kannustamme jäsenvaltioita ottamaan käyttöön väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat kattavat kehykset, jotka perustuvat samoihin periaatteisiin.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová totesi Dieselgate-, Luxleaks- ja Cambridge Analytica -paljastusten sekä Panama-papereiden todella osoittaneen, missä määrin väärinkäytösten paljastajat auttavat selvittämään laittomia toimia, jotka vahingoittavat sekä yhteistä etua että yleistä hyvinvointia. ”Meidän on tuettava ja suojeltava niitä rohkeita ihmisiä, jotka tuovat laittomuuksia päivänvaloon. Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet laatimaan tasapainoisen järjestelmän, joka kannustaa työnantajia ratkaisemaan ongelmia sisäisesti, mutta antaa myös väärinkäytösten paljastajille mahdollisuuden kääntyä viranomaisten puoleen ilman, että heidän tarvitsee pelätä kostotoimia.” 

Uudet säännöt kattavat monia EU:n lainsäädännön aloja, joita ovat muun muassa rahanpesun torjunta ja yhtiöverotus, tietosuoja, unionin taloudellisten etujen suojaaminen, elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuus sekä ympäristönsuojelu ja ydinturvallisuus. Jäsenvaltiot voivat lisäksi vapaasti ulottaa nämä säännöt koskemaan myös muita aloja. Komissio kannustaa niitä laatimaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat kattavat puitteet, jotka perustuvat näihin samoihin periaatteisiin.

  • Työnantajille selkeät ilmoitusmenettelyt ja velvoitteet: uusilla säännöillä otetaan käyttöön turvallisten ilmoittamiskanavien järjestelmä, jonka kautta ilmoituksia voi tehdä sekä organisaatioiden sisällä että suoraan viranomaisille.
  • Turvalliset ilmoituskanavat: ilmiantajia kannustetaan raportoimaan ensin sisäisesti, jos tietoturvaloukkauksia, jotka he haluavat paljastaa, voidaan tehokkaasti käsitellä niiden omassa organisaatiossa, eikä vastatoimien uhkaa ole. He voivat myös ilmoittaa havainnoistaan suoraan toimivaltaisille viranomaisille riippuen tapauksen olosuhteista. Jos viranomaisille ilmoittamisen jälkeen ei toteuteta asianmukaisia toimia, jos yleiseen etuun kohdistuu välitön tai ilmeinen vaara tai jos raportointi viranomaisille ei onnistu esimerkiksi siksi, että viranomaiset ovat syyllistyneet salaiseen yhteistyöhön rikoksen tekijän kanssa, väärinkäytösten paljastajat voivat julkistaa tiedon myös tiedotusvälineille. Näin suojellaan ilmiantajia, kun he toimivat tutkivan journalismin lähteinä.
  • Vastatoimien ehkäiseminen ja tehokas suojelu: Säännöillä suojataan väärinkäytösten paljastajia irtisanomiselta, alempiin tehtäviin siirtämiseltä ja muilta vastatoimilta. Lisäksi kansalliset viranomaiset velvoitetaan kertomaan kansalaisille väärinkäytösten paljastamiseen liittyvistä menettelyistä ja suojasta. Väärinkäytösten paljastajia suojellaan myös oikeudenkäyntien yhteydessä. 

Seuraavat vaiheet

Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä muodollisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. 

Tausta

Väärinkäytösten paljastajien suojelu on EU:ssa nykyään hajanaista ja epätasaista. Useimmissa EU-maissa suojelu on puutteellista ja koskee ainoastaan tiettyjä aloja tai tiettyjä työntekijäryhmiä.

Komissio sitoutui marraskuussa 2016 järjestetyssä toisessa perusoikeuksia koskevassa vuotuisessa keskustelutilaisuudessa, jonka teemana oli tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja demokratia, toteuttamaan toimenpiteitä, joilla väärinkäytösten paljastajia suojellaan heidän toimiessaan tiedotusvälineiden tietolähteinä. Komissio esitti huhtikuussa 2018 ehdotuksen direktiiviksi unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Sen yhteydessä julkaistiin tiedonanto siitä, miten väärinkäytösten paljastajien suojelua voidaan yleisemmin parantaa Euroopassa.

Väärinkäytösten paljastajien suojelun parantaminen on myös osa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon lujittamista, johon komissio lupasi kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2016 antamassaan tiedonannossa EU:n lainsäädäntö: Parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla.

Lisätietoa

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi

Tietokooste

IP/19/1604

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar