Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Антитръстови мерки: Комисията поставя началото на нов онлайн инструмент в производствата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и за постигане на споразумение при дела за картели и некартелно сътрудничество

Брюксел, 19 март 2019 r.

Днес Европейската комисия поставя началото на „eLeniency“ — нов онлайн инструмент, предназначен да улесни предприятията и техните законни представители да подават заявления и документи в производствата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и постигане на споразумение при дела за картели, както и при случаи на некартелно сътрудничество.

Производствата за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и за постигане на споразумение, както и при случаи на некартелно сътрудничество, вече дават възможност на дружествата и техните законни представители да подават заявления и документи при дела за картели, както в писмен вид, така и устно.

Новият инструмент eLeniency позволява на дружествата, които са страни по такива производства, и на техните адвокати да подават онлайн заявления и изявления за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер като част от процедурите за постигане на споразумение по дела за картели или като част от сътрудничество при некартелни случаи.

Това означава, че дружества или техните адвокати ще могат да изберат да не идват в помещенията на Комисията, за да правят устни изявления, както трябваше според процедурата до този момент.

Що се отнася до заявленията за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер, ползвателите на eLeniency могат да предават направо изявленията на предприятията и да качват подкрепящи документи на специален защитен сървър на Комисията. eLeniency може също да се използва за предоставяне на отговори по исканията за информация, направени съгласно Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

Що се отнася до процедурите за постигане на споразумение по дела за картели, eLeniency може да се използва за подаване на документи, коментари или официални заявления за постигане на споразумение до Комисията.

Предприятията могат също да използват инструмента eLeniency за подаване на документи, коментари или официални заявления за постигане на споразумение до Комисията, когато дружество съдейства в производство, некасаещо картел, с цел признаване на нарушение на член 101 или 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Достъпът до eLeniency е защитен и ограничен. Системата eLeniency предоставя същите гаранции по отношение на поверителността и правната защита, както при традиционната процедура. Всички данни се прехвърлят по сигурен начин и не могат да се копират или отпечатват.

Изявленията на предприятията, направени направени съгласно Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, са защитени срещу разкриване при граждански дела, по същия начин, както и устните изявления.

Гаранциите за осигуряване на поверителност и правна защита са обяснени на уебсайта за конкуренция на Комисията и са равностойни на предвидените в настоящата устната фаза на производството.

eLeniency може да бъде намерен денонощно на адрес: https://eleniency.ec.europa.eu

 

Контекст

ELeniency е част от семейството на онлайн цифрови решения, подкрепяни от Програмата ISA 2, които ще бъдат въведени постепенно през 2019 г. и 2020 г., за да се улесни изпращането на поверителни документи (платформа за обмен eTrustEx ), обработката на искания за поверителност (eConfidentiality) и искания за информация (eRFI) като част от производствата на ЕС в областта на конкуренцията.

Програмата ISA2 подкрепя разработването на цифрови решения за модернизирането на публичните администрации. Разработените решения позволяват на публичните администрации, предприятията и гражданите в Европа да общуват по цифров път, спестявайки време и разходи за всички участващи страни.

Използване на системата eLeniency е доброволно. Ако желаят, дружествата и техните адвокати могат да продължат да подават заявления и изявления, като използват настоящата устна процедура.

IP/19/1594

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar