Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: Kommissionen välkomnar avtal om upplysningskrav för hållbara investeringar

Bryssel den 7 mars 2019

Kommissionen välkomnar dagens politiska överenskommelse mellan Europaparlamentet och medlemsländerna om nya regler för upplysningskrav när det gäller hållbara investeringar och hållbarhetsrisker.

Det nya reglerna innebär att tillverkare av finansiella produkter och finansiella rådgivare måste lämna mer och bättre information till de slutliga investerarna. Kommissionen föreslog reglerna i maj 2018 i sin handlingsplan för hållbar finansiering (dvs. en hållbar finansmarknad) och kapitalmarknadsunionen och de är en viktig del av EU:s arbete med agendan för hållbar utveckling och agendan för koldioxidneutralitet som ska få finansmarknaden att möta behoven i den reala ekonomin. De stöder även FN:s mål om hållbar utveckling från 2012 och målen i Parisavtalet från 2016.

Den nya förordningen slår fast att finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare är skyldiga att agera i sina kunders intresse och att integrera hänsyn till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i sina processer. Den fastställer också enhetliga regler för hur finansmarknadsaktörer ska informera investerare om hur de uppfyller kraven att integrera risker och möjligheter med anknytning till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Därmed motverkar den de skillnader som finns mellan slutliga investerare och finansmarknadsaktörer eller finansiella rådgivare när det gäller vilken hållbarhetsinformation de har tillgång till. Tillgång till information är avgörande för att ta hänsyn till risker som har att göra med hur händelser som rör miljö, samhällsansvar eller bolagsstyrning kan påverka investeringarnas värde. Det kan till exempel handla om tillgångar i områden som ofta drabbas av översvämningar. Enligt förordningen måste upplysningar även lämnas om negativa effekter på miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, t.ex. tillgångar som förorenar vatten eller förstör biologisk mångfald, för att säkerställa att investeringarna är hållbara. 

– EU är fast beslutet att genomföra Parisavtalet och gå i täten i det globala arbetet mot klimatförändringar, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande och ansvarig för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Med dagens överenskommelse ser vi till att det finansiella systemet arbetar mot detta mål. De nya reglerna om upplysningsplikt gör att investerare och medborgare kan göra mer underbyggda val och förvissa sig om att deras pengar används på ett ansvarsfullt sätt som främjar hållbarhet.

– Parisavtalet skapar enorma investeringsmöjligheter som vi måste ta tillvara, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Dagens överenskommelse hjälper Europas finansiella sektor att positionera sig som en ledande destination globalt för investeringar i grön teknik. 

Den nya förordningen har tre grundläggande mål:

  1. Få bort grönmålning (greenwashing) – dvs. ogrundade eller vilseledande påståenden om en investeringsprodukts hållbarhetsegenskaper och positiva hållbarhetseffekter – och öka marknadens medvetenhet om hållbarhetsfrågor.
  2. Regelneutralitet: genom reglerna införs en ”verktygslåda för upplysningskrav” som ska användas på samma sätt av alla finansmarknadsaktörer. De tre europeiska tillsynsmyndigheterna – och framför allt myndigheternas gemensamma kommitté – ska se till att upplysningskraven i alla de berörda sektorerna fortsätter att närma sig varandra och harmoniseras.
  3. Lika spelregler: förordningen omfattar följande finansiella tjänster: i) investeringsfonder, ii) försäkringsbaserade investeringsprodukter (livförsäkringsprodukter med investeringskomponenter som personförsäkring och gruppförsäkring), iii) privata pensioner och tjänstepensioner, iv) individuell portföljförvaltning, och v) både försäkrings- och investeringsrådgivning.

Bakgrund

EU och regeringar runt om i världen åtog sig att arbeta för en mer hållbar ekonomi och en mer balanserad samhällsutveckling när de undertecknade Parisavtalet om klimatförändringar och FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. EU påverkar redan situationen tack vare EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, energiunionen, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och EU:s genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling.

För att uppnå en mer hållbar tillväxt måste alla i samhället hjälpa till. Det finansiella systemet är inget undantag. För att dirigera om privat kapital till mer hållbara investeringar måste vi se över hur våra finansiella system fungerar i grunden. Detta är nödvändigt om EU ska kunna utveckla en mer hållbar ekonomisk tillväxt, säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och främja mer öppenhet och långsiktighet i ekonomin.

Den 24 maj 2018 lade kommissionen fram flera lagstiftningsåtgärder som en uppföljning av EU:s första handlingsplan någonsin för finansiering av hållbar tillväxt. De åtgärder som omfattas av dagens överenskommelse var en del av det åtgärdspaketet, tillsammans med EU-regler om fastställandet av riktmärken för koldioxidsnåla investeringsstrategier som Europaparlamentet och medlemsstaterna enades om den 25 februari. Kommissionen arbetar tillsammans med medlagstiftarna för att nå en överenskommelse om resten av paketet: Kommissionens förslag om att inrätta ett enhetligt EU-klassifikationssystem (taxonomi) för hållbar ekonomisk verksamhet.

IP/19/1571

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar