Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Alliansen mellan Afrika och EU: EU-kommissionen verkar för en hållbar afrikansk jordbruks- och livsmedelssektor

Bryssel den 7 mars 2019

Alliansen mellan Afrika och EU: EU-kommissionen verkar för en hållbar afrikansk jordbruks- och livsmedelssektor.

Arbetsgruppen för Afrikas landsbygd lägger i dag fram sin slutrapport, en jordbruks- och landsbygdsagenda för den nya alliansen mellan Afrika och EU för hållbara investeringar och arbetstillfällen, som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i talet om tillståndet i unionen 2018.

Enligt rekommendationerna från denna grupp av afrikanska och europeiska experter bör Afrika och EU utveckla ett partnerskap på tre nivåer: mellan människor, mellan företag och mellan regeringar. Meningen är att inleda en flerpartsdialog på alla nivåer, först på lokal nivå, och möjliggöra närmare kontakter mellan samhälle, näringsliv och regeringar i Afrika och EU.

– Jordbruks- och landsbygdspolitiken tar ledningen i det politiska samarbetet mellan EU och Afrika. Arbetsgruppen för Afrikas landsbygd står i centrum för det här arbetet: rekommendationerna från arbetsgruppen handlar om sätt att öka de offentliga och privata investeringarna, utbyta bästa praxis och sprida kunskap för att fördjupa det politiska samarbetet över hela linjen, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan.

– Detta är en viktig dag för alliansen mellan EU och Afrika. I dag utmynnar arbetsgruppens hårda arbete i påtagliga rekommendationer. Nu är det vårt ansvar att enas, gå vidare med de här värdefulla rekommendationerna och hitta lösningar som kan leda till det vi alla vill: en positiv omvandling av landsbygden och en inkluderande och hållbar jordbruks- och livsmedelssektor, säger biståndskommissionär Neven Mimica.

– Arbetsgruppen erkänner i sin rapport de nya förhållandena mellan Afrika och Europa som globala, jämbördiga partner. Rapporten visar att jordbrukare och livsmedelsindustri bör arbeta tillsammans för att ta vara på de nya möjligheter som det afrikanska kontinentala frihandelsområdet erbjuder och även bygga upp de regionala marknader som behövs för Afrikas långsiktiga livsmedelstrygghet, säger Afrikanska unionens (AU:s) jordbrukskommissionär Josefa Sacko.

Arbetsgruppen tillsattes i maj 2018 av EU-kommissionen för att ge råd om hur man kan stärka partnerskapet mellan Afrika och EU inom livsmedel och jordbruk. EU-kommissionen kommer följa upp och genomföra flera av de åtgärder som arbetsgruppen rekommendera för att stödja den afrikanska jordbruks- och livsmedelssektorn och landsbygdsekonomin.

På grundval av arbetsgruppens rekommendationer på kort sikt tänker EU-kommissionen börja genomföra följande projekt:

  • Program för samverkan och utbyte mellan afrikanska och europeiska jordbruksorgan: kommissionen startade nyligen ett pilotinitiativ för yrkesutbildning tillsammans med Afrika med en budget på 5 miljoner euro. Mer medel från EU-budgeten ska ställas till förfogande för andra samverkansprogram för kvinnoorganisationer på landsbygden, jordbrukarorganisationer och kooperativ, företag och offentliga organ.
  • AU-EU:s jordbruksplattform: kommissionen erkänner den viktiga roll som den privata sektorn kan spela för strukturomvandlingen i Afrika, och föreslår att det inrättas en plattform för att koppla samman europeiska och afrikanska företag. Plattformen förväntas bidra till att kartlägga utmaningar och möjligheter för privata investeringar och handel mellan de två kontinenterna.
  • Innovationsnav: för att stödja företagare inom jordbruket och den afrikanska jordbruks- och livsmedelssektorn kan innovationsnav inrättas eller förstärkas för att tillämpa praktisk kunskap. Naven är tänkta att samla nationell forskning, högskolor, jordbrukare, jordbrukarorganisationer och den privata sektorn för att underlätta bl.a. digital innovation och kompetensutveckling.

Den rapport som läggs fram i dag är en milstolpe i processen för ökat samarbete mellan EU och Afrika inom jordbruks- och livsmedelssektorn, och fyra strategiska åtgärdsområden på medellång och lång sikt utpekas: nya jobb, klimat, hållbar omvandling av det afrikanska jordbruket samt utveckling av livsmedelsindustrin och livsmedelsmarknaderna i Afrika.

För att göra denna process öppen och inkluderande tänker kommissionen inleda ett nätsamråd för att samla in synpunkter direkt från de afrikanska intressenterna om arbetsgruppens strategi och om läget i handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter mellan våra två kontinenter. Samrådet ska tillsammans med rapporten ligga till grund för AU:s och EU:s tredje ministerkonferens om jordbruk i Rom, som planeras till juni 2019.

Processen ska också följas upp av en ny grupp med företrädare för regeringar och näringsliv från Afrika och EU. Gruppen kommer att presenteras vid ministerkonferensen i Rom.

Läs mer

EU:s partnerskap med Afrika stärks En ny allians mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen

Rapport från arbetsgruppen för Afrikas landbygd

Faktablad om arbetsgruppens rekommendationer

IP/19/1569

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar