Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sojusz Afryka-Europa: Komisja Europejska wspiera zrównoważony rozwój afrykańskiego sektora rolno-spożywczego

Bruksela, 7 marca 2019 r.

Sojusz Afryka-Europa: Komisja Europejska wspiera zrównoważony rozwój afrykańskiego sektora rolno-spożywczego

Dzisiaj grupa zadaniowa ds. obszarów wiejskich w Afryce przedstawiła dziś swoje sprawozdanie końcowe: agendę rolno-spożywczą i wiejską dla nowego„Sojuszu Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy”, zaprezentowanego przez przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2018 r.

Zgodnie z zaleceniami tej grupy afrykańskich i europejskich ekspertów Afryka i UE powinny wypracować partnerstwo na trzech poziomach: kontaktów międzyludzkich, relacji między przedsiębiorstwami oraz współpracy międzyrządowej. Dzięki temu możliwy byłby wielostronny dialog na wielu poziomach, począwszy od lokalnego, i zacieśniłyby się więzi między społeczeństwami, kręgami biznesowymi i rządami Afryki i Europy.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, powiedział: Polityka w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich odgrywa wiodącą rolę we współpracy politycznej między UE i Afryką. W centrum tych prac znajduje się grupa zadaniowa ds. obszarów wiejskich w Afryce: jej zalecenia dotyczą sposobów zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych, wymiany najlepszych praktyk i dzielenia się wiedzą, a także pogłębienia współpracy politycznej we wszystkich dziedzinach.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica dodał: Jest to bardzo ważny dzień dla sojuszu Afryka-Europa. Dziś otrzymaliśmy konkretne zalecenia, które są rezultatem wytężonej pracy grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w Afryce. Teraz od nas zależy, czy połączymy siły, wykorzystamy te cenne zalecenia i opracujemy rozwiązania, które pozwolą nam osiągnąć to, do czego wszyscy dążymy: pozytywną transformację obszarów wiejskich oraz zrównoważony sektor rolny i rolno-spożywczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Komisarz Unii Afrykańskiej (UA) ds. gospodarki wiejskiej i rolnictwa Josefa Sacko powiedziała: Sprawozdanie grupy zadaniowej odzwierciedla nowe realia, w których Afryka i Europa są równoprawnymi globalnymi partnerami. Dowodzi ono, że rolnicy i przemysł spożywczy powinni ze sobą współpracować, aby w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie stworzy afrykańska kontynentalna strefa wolnego handlu, a także tworzyć rynki regionalne, konieczne do zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego Afryki.

Grupa zadaniowa została utworzona w maju 2018 r. przez Komisję Europejską, aby zapewnić doradztwo w zakresie zacieśniania partnerstwa między Afryką a Europą w dziedzinie żywności i uprawy roślin. Komisja Europejska zapewni wdrożenie i kontrolę szeregu działań zalecanych przez tę grupę zadaniową w celu wsparcia rozwoju sektora rolno-spożywczego i gospodarki wiejskiej w Afryce.

W oparciu o niektóre krótkoterminowe zalecenia grupy zadaniowej Komisja Europejska rozpocznie wdrażanie następujących projektów:

  • programy partnerskie i programy wymiany między afrykańskimi a europejskimi organizacjami rolniczymi: Komisja zainaugurowała we współpracy z Afryką pilotażową inicjatywę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego z budżetem w wysokości 5 mln euro. Udostępnione zostaną także dodatkowe fundusze z budżetu UE na inne programy tworzenia partnerstw między organizacjami kobiet z obszarów wiejskich, organizacjami i spółdzielniami rolniczymi, przedsiębiorstwami lub podmiotami publicznymi.
  • Platforma UA-UE dotycząca agrobiznesu: uznając kluczową rolę, jaką sektor prywatny może odegrać w transformacji strukturalnej w Afryce, Komisja proponuje utworzenie platformy łączącej europejskie i afrykańskie przedsiębiorstwa. Platforma ta ma pomóc w określaniu wyzwań i potencjalnych możliwości w zakresie inwestycji prywatnych oraz wymiany handlowej między dwoma kontynentami.
  • Ośrodki innowacji: w celu wsparcia „agroprzedsiębiorców” i afrykańskiego sektora rolno-spożywczego można ustanowić lub wzmocnić ośrodki innowacji, których zadaniem byłoby zastosowanie wiedzy praktycznej. Ośrodki te skupiałyby krajowe badania naukowe, systemy szkolnictwa wyższego, rolników i ich organizacje oraz sektor prywatny, aby ułatwić m.in. innowacje cyfrowe i rozwój umiejętności.

Przedstawione dzisiaj sprawozdanie stanowi przełom w procesie zacieśniania współpracy między UE a Afryką w sektorze rolno-spożywczym i określa cztery strategiczne obszary działania w perspektywie średnio- i długoterminowej: tworzenie miejsc pracy, działanie na rzecz klimatu, transformacja afrykańskiego rolnictwa oraz rozwój przemysłu spożywczego i rynków żywnościowych w Afryce.

Aby proces ten był otwarty i sprzyjał włączeniu społecznemu, Komisja przeprowadzi konsultacje internetowe służące uzyskaniu bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów z Afryki informacji zwrotnych na temat strategicznego podejścia grupy zadaniowej oraz na temat sytuacji w handlu produktami rolno-spożywczymi i współpracy między naszymi kontynentami. Wyniki konsultacji, wraz z dzisiejszym sprawozdaniem, zostaną uwzględnione na trzeciej konferencji ministrów rolnictwa UA-UE w Rzymie, zaplanowanej na czerwiec 2019 r.

Utworzenie grupy ds. wdrażania złożonej z przedstawicieli ministerstw i sektora prywatnego, zarówno z Afryki, jak i z UE, umożliwi skuteczne działania następcze. Grupa zostanie przedstawiona na konferencji ministerialnej w Rzymie.

Więcej informacji:

Pogłębienie partnerstwa UE z Afryką: Nowy sojusz Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy

Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w Afryce

Zestawienie informacji na temat zaleceń grupy zadaniowej

IP/19/1569

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar