Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Afrikaans-Europese alliantie: De Europese Commissie zet zich in voor een duurzame Afrikaanse agrovoedingssector

Brussel, 7 maart 2019

Afrikaans-Europese alliantie: De Europese Commissie zet zich in voor een duurzame Afrikaanse agrovoedingssector

De Taskforce voor het Afrikaanse platteland heeft vandaag zijn eindverslag gepresenteerd, een agenda inzake agrovoeding en het platteland voor de nieuwe Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen, die voorzitter Jean-Claude Juncker in de Staat van de Unie van september 2018 heeft gepresenteerd.

Volgens de aanbevelingen van deze groep van Afrikaanse en Europese deskundigen moeten Afrika en de EU een partnerschap ontwikkelen dat actief is op drie niveaus: tussen mensen, tussen bedrijven en tussen regeringen. Het zou een dialoog tussen verschillende belanghebbenden op alle niveaus op gang brengen, om te beginnen lokaal, en een nauwere band tussen Afrikaanse en Europese burgers, bedrijven en overheden mogelijk maken.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Het beleid inzake landbouw en plattelandsontwikkeling vervult een voortrekkersfunctie in de politieke samenwerking tussen de EU en Afrika. De Taskforce voor het Afrikaanse platteland is de spil van deze werkzaamheden: in zijn aanbevelingen wordt gekeken naar manieren om publieke en private investeringen te stimuleren, beste praktijken uit te wisselen en kennis te delen, en de beleidssamenwerking over de hele lijn te verdiepen."

Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica: "Dit is een zeer belangrijke dag voor de Afrikaans-Europese alliantie. Vandaag hebben we gezien hoe het harde werk van de Taskforce voor het Afrikaanse platteland in concrete aanbevelingen heeft geresulteerd. Het is nu aan ons om de handen ineen te slaan, deze waardevolle aanbevelingen ter harte te nemen en oplossingen uit te werken voor het doel dat elk van ons voor ogen staat: een positieve transformatie van het platteland en een inclusieve en duurzame landbouw- en agrovoedingssector."

Commissaris voor landbouw van de Afrikaanse Unie (AU) Josefa Sacko: "Het verslag van de taskforce erkent de nieuwe realiteit van Afrika en Europa als gelijkwaardige partners op het wereldtoneel. Het laat zien dat landbouwers en de voedingssector elkaar de hand moeten reiken om de nieuwe kansen te grijpen die de Afrikaanse continentale vrijhandelszone biedt en de regionale markten te ontwikkelen die nodig zijn voor de voedselzekerheid van Afrika op de lange termijn."

De taskforce is in mei 2018 door de Europese Commissie opgezet om advies te verlenen over de versterking van het partnerschap tussen Afrika en Europa op het gebied van voeding en landbouw. De Europese Commissie zal zorgen voor de follow-up en de uitvoering van verscheidene maatregelen die door deze groep van deskundigen zijn aanbevolen om de ontwikkeling van de Afrikaanse agrovoedingssector en plattelandseconomie te ondersteunen.

Op basis van enkele van de kortetermijnaanbevelingen van de taskforce zal de Commissie de volgende projecten beginnen uit te voeren:

  • Samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's tussen Afrikaanse en Europese landbouworganisaties: de Commissie heeft zopas het startschot gegeven voor een proefproject ter waarde van vijf miljoen euro op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding met Afrika. Er zullen ook middelen uit de EU-begroting beschikbaar worden gesteld voor andere samenwerkingsprogramma's tussen vrouwenorganisaties in plattelandsgebieden, landbouwersorganisaties en -coöperaties, bedrijven, overheidsinstellingen en hun tegenhangers.
  • Agribusinessplatform van de AU en de EU: de Commissie erkent dat de private sector een sleutelrol kan spelen bij de structurele transformatie in Afrika en stelt daarom voor een platform op te richten dat Europese en Afrikaanse bedrijven samenbrengt. Verwacht wordt dat dit platform helpt uitdagingen en kansen voor private investeringen en handel tussen de twee continenten aan te wijzen.
  • Innovatiehubs: om landbouwondernemers en de Afrikaanse agrovoedingssector te ondersteunen, kunnen innovatiehubs worden opgericht of versterkt met het oog op de toepassing van praktische kennis. Deze hubs zouden nationale onderzoeksinstellingen, het hoger onderwijs, landbouwers, hun organisaties en de private sector samenbrengen om onder meer digitale innovatie en de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen.

Het vandaag overhandigde verslag vormt een mijlpaal in het proces dat gericht is op meer samenwerking tussen de EU en Afrika in de agrovoedingssector en wijst vier strategische actiegebieden voor de middellange tot lange termijn aan: banencreatie, klimaatactie, de duurzame transformatie van de Afrikaanse landbouw en de ontwikkeling van de Afrikaanse voedingsindustrie en markten voor levensmiddelen.

Om ervoor te zorgen dat dit proces open en inclusief verloopt, start de Commissie een online raadpleging om directe feedback van Afrikaanse belanghebbenden te verzamelen over de strategische benadering van de taskforce en over de stand van zaken met betrekking tot de handel in landbouwproducten en levensmiddelen en de samenwerking op agrovoedingsgebied tussen beide continenten. De resultaten van deze raadpleging en het verslag van vandaag worden meegenomen in de derde conferentie van de landbouwministers van de AU en de EU, die in juni 2019 plaatsvindt in Rome.

Er wordt ook voor een doeltreffende follow-up gezorgd door een uitvoeringsgroep op te richten met vertegenwoordigers van de ministeries en de particuliere sector, zowel uit Afrika als uit de EU. De groep zal worden voorgesteld tijdens de ministeriële conferentie in Rome.

Meer informatie

Versterking van het partnerschap tussen de EU en Afrika: een nieuwe Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen

Verslag van de Taskforce voor het Afrikaanse platteland

Factsheet over de aanbevelingen van de taskforce

IP/19/1569

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar