Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз между Африка и Европа: Европейската комисия се ангажира с устойчивото развитие на сектора на африканската хранително-вкусова промишленост

Брюксел, 7 март 2019 r.

Съюз между Африка и Европа: Европейската комисия се ангажира с устойчивото развитие на сектора на африканската хранително-вкусова промишленост

Работната група за селските райони в Африка представи днес своя окончателен доклад, който е и график за дейността в областта на хранително-вкусовата промишленост и селските райони за Нов съюз между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места който председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер представи в рамките на своята реч за състоянието на Съюза за 2018 г.

Съгласно препоръките на тази група от африкански и европейски експерти, Африка и ЕС трябва да развиват партньорство, което се осъществява на три нива: между хората, между предприятията и между правителствата. То ще сложи началото на многостранен диалог между заинтересованите страни на всички равнища, започващ на местно равнище, и ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между дружествата от Африка и Европа, общностите, стопанския и правителствения сектор на Африка и Европа.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Политиката в областта на селското стопанство и развитието на селските райони има водеща роля в областта на политическото сътрудничество между Европа и Африка. Работната група за селските райони в Африка е в центъра на усилията в тази област: чрез нейните препоръки се изследват начините да се насърчат публичните и частните инвестиции, да се обменят най-добри практики, да се споделят знания и да се задълбочава политическото сътрудничество по много въпроси“.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: „Днешният ден е много важен за Съюза Европа — Африка. Днес станахме свидетели как усилената работа на Работната група за селските райони в Африка доведе до конкретни препоръки. Сега от нас зависи да се обединим, да осигурим прилагането им и да намерим решения как да постигнем резултатите, към които всички се стремим: положително преобразуване на селските райони, приобщаващо и устойчиво селско стопанство и хранително-вкусов сектор“.

Комисарят за селското стопанство на Африканския съюз (АС) Джозефа Сако заяви: „В доклада на работната група се признава новата действителност — а именно, че Африка и Европа са глобални партньори на равни начала. В него се доказва, че селскостопанските производители и хранителната промишленост следва да работят съвместно за осъществяване на новите възможности, които Африканската континентална зона за свободна търговия ще предложи, а също така да изградят регионалните пазари, от които Африка се нуждае за постигането на своята дългосрочна продоволствена сигурност “.

Създадена през май 2018 г. от Европейската комисия, работната група имаше за задача да осигурява съвети за укрепване на африканско-европейското сътрудничество в областта на производството на храни и селското стопанство. С цел да подкрепи развитието на хранително-вкусовия сектор и икономиката на селските райони в Африка, Комисията ще осигури изпълнението на няколко действия, препоръчани от работната група за селските райони в Африка, а също и на последващи действия.

Като използва някои от препоръките за действия в краткосрочен план, направени от работната група, Европейската комисия ще започне изпълнението на следните проекти:

  • Програми за двустранно сътрудничество и обмен между африканските и европейските селскостопански организации: съвместно с Африка Комисията наскоро започна пилотна инициатива с бюджет от 5 милиона евро в областта на професионалното обучение и образование. Допълнително финансиране от бюджета на ЕС ще бъде предоставено за други програми за двустранно сътрудничество на организации на жените в селските райони, организации на земеделските производители и кооперативи, както и на предприятия и публични органи и техните партньори.
  • Агроиндустриална платформа АС — ЕС Като признава основната роля, която може да играе частният сектор за структурното преобразуване на Африка, Комисията предлага да се създаде платформа за свързване на европейските и африканските предприятия. Очаква се платформата да помогне да се определят предизвикателствата и възможностите пред частните инвестиции и търговията между двата континента.
  • Иновационни центрове: За да се подпомогнат предприемачите в хранително-вкусовия сектор в Африка, могат да бъдат създадени или укрепени иновационни центрове с цел прилагане на практическите познания. Центровете ще спомогнат да се обединят националните научноизследователски институции, системите за висше образование, селскостопанските производители, техните организации и частният сектор с цел да се улеснят, наред с друго, цифровите иновации и развитието на умения.

Предаденият днес доклад е повратен момент в процеса към постигане на по-задълбочено сътрудничество между ЕС и Африка в хранително-вкусовия сектор, като в него се определят четири стратегически области на действие в средносрочен и дългосрочен план: създаване на работни места, действия в областта на климата, устойчиво трансформиране на африканското селско стопанство и развитието на хранително-вкусовата промишленост и пазарите в Африка.

За да придаде на този процес отворен и приобщаващ характер, Комисията ще стартира онлайн консултация за събиране на преки отзиви от заинтересованите страни от Африка относно стратегическия подход на работната група и относно актуалното състояние на търговията с продукти на хранително-вкусовия сектор и сътрудничеството между двата континента. Резултатите от консултацията, както и днешният доклад, ще бъдат включени в третата министерска конференция по селското стопанство между АС и ЕС, която е планирана да се проведе през юни 2019 г. в Рим.

Ефективните последващи действия ще бъдат осигурени и посредством създаването на група по изпълнението, съставена от представители на министерствата и частния сектор от Африка и ЕС. Групата ще бъде представена на министерската конференция в Рим.

За повече информация

Укрепване на партньорството на ЕС с Африка: нов съюз между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места

Доклад на работната група за селските райони в Африка

Информационна справка за препоръките на работната група

IP/19/1569

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar