Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: Kommissionen välkomnar överenskommelsen om nya regler för att ytterligare förbättra tillgången till kapitalmarknaderna för mindre företag*

Bryssel den 6 mars 2019

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som Europaparlamentet och medlemsstaterna i dag nådde om nya regler som kommer att förbättra små och medelstora företags möjligheter att finansiera sin tillväxt, innovera och skapa jobb.

Europaparlamentet och rådet behöver fortfarande godkänna reglerna formellt.

Reglerna är ett centralt inslag i kapitalmarknadsunionen och gör att små företag i EU får tillgång till många olika finansieringskällor under varje etapp av sin utveckling. De reviderade reglerna kommer framför allt att göra det billigare och enklare för små och medelstora företag att nå ut på de offentliga kapitalmarknaderna genom de så kallade tillväxtmarknaderna för små och medelstora företag, en ny kategori av handelsplatser som är avsedda för små emittenter. En börsnotering kan ge en rejäl skjuts åt små och medelstora företag, bland annat genom minskat beroende av bankfinansiering, en bredare investerarbas, enklare tillgång till mer eget kapital och lånefinansiering. Företagen får också en högre profil och deras varumärken blir mer igenkända.

– Med tanke på hur viktiga små och medelstora företag är för EU:s ekonomi måste vi se till att dessa företag får bästa möjliga finansieringsvillkor för tillväxt och innovation. Dagens politiska överenskommelse är ett viktigt steg för få uppnå just detta. Små och medelstora företag kommer att kunna utvecklas och blomstra utan att hindras av onödiga kostnader och byråkrati, samtidigt som en hög nivå av marknadsintegritet och investerarskydd bevaras, säger kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

– Jag vill tacka parlamentet och rådet för att de agerat så snabbt för att nå en politisk överenskommelse. Detta visar hur viktiga små och medelstora företag är för kapitalmarknadsunionen. Nu kommer mer investeringar att kunna styras mot EU:s små och medelstora företag så innovation, jobb och tillväxt främjas, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft

Förslaget innehåller riktade ändringar av två viktiga rättsakter om finansiella tjänster, nämligen marknadsmissbruksförordningen och prospektförordningen.

Ändringarna av reglerna om marknadsmissbruk syftar till att minska byråkratin för små företag utan att göra avkall på marknadsintegriteten och investerarskyddet. Det reviderade regelverket skapar också en gemensam uppsättning regler för likviditetsavtal för tillväxtmarknader för små och medelstora företag i alla medlemsstater, samtidigt som de nationella behöriga myndigheterna ges tillräcklig flexibilitet för att anpassa marknadspraxis till lokala förhållanden. Detta kommer att garantera en miniminivå för likviditeten och minska volatiliteten i de små och medelstora företagens aktier.

De föreslagna ändringarna av prospektförordningen kommer att möjliggöra ett enklare prospekt för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag vid övergången till en reglerad marknad (dvs. en normal börs), vilket kan leda till betydande besparingar för växande små och medelstora företag.

Vad händer nu?

Efter denna politiska överenskommelse väntar ytterligare tekniskt arbete så att Europaparlamentet och rådet formellt ska kunna anta de slutgiltiga texterna.

Bakgrund

I maj 2018 föreslog kommissionen att man skulle anta mer proportionerliga regler för att stödja börsnotering av små och medelstora företag och samtidigt säkra investerarskyddet och marknadsintegriteten. Initiativet är inriktat på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, en ny kategori multilaterala handelsplattformar som skapades i januari 2018 genom direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) för att underlätta tillgången till kapital för små och medelstora företag, dvs. företag som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 200 miljoner euro.

Initiativet är en del av en bredare uppsättning åtgärder som aviserades 2017 i samband med halvtidsöversynen av kapitalmarknadsunionen och som syftar till att göra det enklare för snabbväxande små och medelstora företag att få tillgång till offentliga kapitalmarknader (paketet för börsnotering av små och medelstora företag).

Initiativet omfattar två rättsakter:

 

* [Uppdaterad kl. 14:25 den 6.3.2019]

IP/19/1568

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar