Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: Комисията приветства постигнатото съгласие по новите правила за подобряване на достъпа на по-малките предприятия до капиталовите пазари*

Брюксел, 6 март 2019 r.

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато днес между Европейския парламент и държавите членки относно новите правила, които допълнително ще помогнат на малките и средните предприятия (МСП) да финансират своя растеж, да въвеждат иновации и да създават работни места.

Предстои Европейският парламент и Съветът да утвърдят официално тези правила.

Като ключов елемент от дневния ред на съюза на капиталовите пазари (СКП) новите правила ще гарантират, че по-малките предприятия в ЕС имат достъп до разнообразни източници на финансиране на всеки етап от развитието си. По-конкретно, преразгледаните правила ще направят по-евтин и по-лесен достъпа на МСП до публичните пазари чрез т.нар. „пазари за растеж на МСП“ — нова категория места за търговия, предназначени за малки емитенти. Излизането на борсата може да даде значителен тласък на малките и средните предприятия, включително намалена зависимост от банково финансиране, по-широка база от инвеститори, по-лесен достъп до допълнително капиталово и дългово финансиране, както и по-добро възприемане и разпознаваемост на марката в обществото.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Като се има предвид значението на малките и средните предприятия за икономиката на ЕС, трябва да гарантираме, че те разполагат с възможно най-добрите условия за финансиране, така че да се развиват и да въвеждат иновации. Днешното политическо споразумение е важна стъпка в приспособяването на правилата за достъпа на МСП до капиталовите пазари към тази цел. Мерките ще позволят на МСП да се развиват и просперират, без да бъдат възпрепятствани от ненужни разходи и административни формалности, като същевременно се запазва високо ниво на коректност на пазара и защита на инвеститорите“.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Бих искал да благодаря на Европейския парламент и на Съвета за своевременните им действия по постигането на политическо споразумение, което показва колко голямо е значението на МСП за съюза на капиталовите пазари. Договорените мерки ще помогнат за насочване на повече инвестиции към европейските МСП, за насърчаване на иновациите, растежа и създаването на работни места“. 

С предложението се предвиждат целеви изменения на два основни законодателни акта в областта на финансовите услуги, а именно Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ) и Регламента относно проспектите.

С измененията на правилата за борба с пазарните злоупотреби се цели постигане на баланс между намаляването на административните формалности за малките предприятия и запазването на коректността на пазара и защитата на инвеститорите. С преразгледаната нормативна уредба се създава и общ набор от правила относно договорите за ликвидност при пазарите за растеж на МСП във всички държави членки, като същевременно се предоставя достатъчна гъвкавост на националните компетентни органи за приспособяване на пазарните практики към местните условия. Това ще гарантира минимална ликвидност и ще намали нестабилността на цените на акциите на МСП.

С предложените изменения на Регламента относно проспектите ще се даде възможност на емитентите на пазарите за растеж на МСП да изготвят опростен проспект, когато се прехвърлят на регулиран пазар (т.е. основна фондова борса), което може да доведе до значителни икономии за разрастващите се МСП.

Следващи стъпки

Това политическо споразумение ще бъде последвано от допълнителна техническа работа, така че Европейският парламент и Съветът да могат официално да приемат окончателните текстове.

Контекст

През май 2018 г. Европейската комисия предложи да се приемат по-балансирани правила в подкрепа на котировката на МСП, като същевременно се запазят защитата на инвеститорите и коректността на пазара. Инициативата е насочена към „пазарите за растеж на МСП“ — нова категория многостранни системи за търговия, създадени по силата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), считано от януари 2018 г., за улесняване на достъпа до капитал за МСП, т.е. дружества със средна пазарна капитализация под 200 млн. евро.

Тя е част от един по-широк набор от мерки, обявени през 2017 г. в контекста на междинния преглед на съюза на капиталовите пазари и насочени към улесняване на достъпа на бързо разрастващите се МСП до публичните капиталови пазари (пакет от мерки относно допускането на МСП до търговия на регулиран пазар).

Инициативата включва два документа:

 

* [Aктуализирано в 14:25 ч. на 6.3.2019 г.]

IP/19/1568

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar