Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Utländska investeringar ska granskas: nya EU-regler fr.o.m. april 2019

Bryssel den 5 mars 2019

I dag godkände EU-rådet lagförslaget om granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen, vilket innebär att lagstiftningsprocessen nu har avslutats.

Det betyder att de nya reglerna kommer att börja gälla i april i år. De bygger på ett förslag som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lade fram i sitt linjetal 2017 och kommer att skydda Europas säkerhet, allmänna ordning och strategiska intressen när det gäller utländska investeringar i unionen.

– Dagens beslut visar att EU kan agera snabbt när det handlar om något som är av strategiskt intresse för våra medborgare och vår ekonomi, säger Jean-Claude Juncker om rådets beslut. Med de nya reglerna om granskning av investeringar är vi nu betydligt bättre rustade att se till att investeringar från länder utanför EU faktiskt gagnar våra intressen. Jag lovade att arbeta för ett EU som skyddar, såväl inom handel som på andra områden. Med den nya lagstiftningen infriar vi en viktig del av detta löfte.

– Jag välkomnar dagens beslut av rådet, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor. De utländska investeringarna gynnar EU väsentligt och spelar en viktig roll i våra ekonomier. På senare tid har vi dock noterat en ökning av investeringarna inom strategiska sektorer, vilket har lett till en sund offentlig debatt. Med de nya reglerna har vi betydligt bättre möjligheter att kontrollera utländska investeringar och skydda våra intressen. Jag ser fram emot att i nära samarbete med EU-länderna genomföra den nya lagstiftningen i praktiken.

Det här innebär de nya reglerna:

  • Ett samarbetsforum inrättas där EU-länderna och kommissionen kan utbyta information och ta upp frågor som rör särskilda investeringar.
  • Kommissionen får möjlighet att utfärda yttranden om en investering hotar säkerheten eller den allmänna ordningen i mer än ett EU-land, eller om en investering kan undergräva ett projekt eller program av intresse för hela EU, t.ex. Horisont 2020 eller Galileo.
  • Internationellt samarbete uppmuntras när det gäller granskning av investeringar, bl.a. utbyte av erfarenheter, bästa praxis och information om frågor av gemensamt intresse.
  • Det fastställs vissa krav för EU-länder som vill bibehålla eller anta ett kontrollsystem på nationell nivå. Medlemsländerna har också sista ordet om huruvida en viss investering bör tillåtas eller inte på deras territorium.
  • Hänsyn tas till vikten av att agera snabbt och med stränga krav på konfidentialitet.

Sedan EU-länderna i rådet i dag godkänt lagförslaget och Europaparlamentet röstat ja den 14 februari kan de nya reglerna om en EU-mekanism för granskning av investeringar träda i kraft inom de närmaste veckorna eller närmare bestämt 20 dagar efter det att de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsländerna och kommissionen har därefter 18 månader på sig att införa de arrangemang som krävs för att tillämpa den nya mekanismen. Förberedelser pågår redan, bl.a. ett regelbundet utbyte av information och bästa praxis med EU-länderna i den särskilda expertgrupp som inrättades 2017.

Bakgrund

I dag har 14 länder i EU nationella granskningssystem. Även om de kan skilja sig åt i utformning och omfattning har de samma mål, dvs. att tillvarata säkerheten och den allmänna ordningen på nationell nivå. Flera EU-länder håller på att reformera sina granskningssystem eller anta nya.

EU har ett av världens mest öppna investeringssystem, vilket OECD har framhållit i sina index för restriktiva regler när det gäller investeringar. EU är den största mottagaren av utländska direktinvesteringar i hela världen. Stocken av utländska direktinvesteringar som innehas av investerare från tredjeländer i EU uppgick till ett värde av 6 295 miljarder euro vid utgången av 2017.

Läs mer

Faktablad om de nya reglerna

Den nya EU-förordningen i dess helhet

EU:s policy när det gäller utländska investeringar

IP/19/1532

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar