Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Monitorowanie inwestycji zagranicznych: w kwietniu 2019 r. w życie wchodzą nowe europejskie ramy

Bruksela, 5 marca 2019 r.

Rada UE zatwierdziła dzisiaj nowe ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w Unii Europejskiej, zamykając tym samym proces legislacyjny w sprawie tego wniosku.

Oznacza to, że nowe ramy wejdą w życie w kwietniu tego roku. Na podstawie wniosku Komisji przedstawionego przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii z 2017 r. nowe ramy pomogą zadbać o bezpieczeństwo Europy, porządek publiczny i jej strategiczne interesy w kontekście inwestycji zagranicznych podejmowanych w naszej Unii.

W odpowiedzi na decyzję Rady przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Dzisiejsza decyzja jest dowodem na to, że UE może działać szybko, gdy w grę wchodzą strategiczne interesy naszych obywateli i naszej gospodarki. Nowe ramy monitorowania inwestycji to nowe narzędzie, które pomoże nam dopilnować, aby inwestycje z krajów spoza UE były rzeczywiście korzystne dla naszych interesów. Zobowiązałem się do pracy na rzecz Europy, która chroni – zarówno w obszarze wymiany handlowej, jak i w innych obszarach. Nowe przepisy to spełnienie decydujących elementów naszych zobowiązań.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Z radością przyjmuję dzisiejszą decyzję Rady. UE zyskuje wiele dzięki zagranicznym inwestycjom, które odgrywają istotną rolę w naszych gospodarkach. Od jakiegoś czasu obserwujemy jednak wzrost inwestycji w naszych strategicznych sektorach, co wywołało żywą debatę publiczną. Nowe ramy dają nam o wiele więcej możliwości monitorowania inwestycji zagranicznych i chronienia naszych interesów. Oczekuję teraz na ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, która zaowocuje skutecznym wdrożeniem tych nowych przepisów.

Nowe ramy prawne:

  • stworzą mechanizm współpracy, w ramach którego państwa członkowskie i Komisja będą mogły wymieniać informacje i sygnalizować obawy związane z konkretnymi inwestycjami;
  • umożliwią Komisji wydawanie opinii, gdy dana inwestycja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w więcej niż jednym państwie członkowskim, lub gdy może zaszkodzić realizacji projektu lub programu będącego przedmiotem zainteresowania całej UE, takiego jak „Horyzont 2020” czy Galileo;
  • zachęcają do międzynarodowej współpracy w zakresie monitorowania inwestycji, m.in. poprzez wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
  • ustanawiają pewne wymogi dla państw członkowskich, które pragną utrzymać lub przyjąć na szczeblu krajowym mechanizm monitorowania. Państwa członkowskie zachowają również ostatnie słowo w kwestii, czy dana inwestycja może na ich terytorium dojść do skutku;
  • uwzględniają konieczność przestrzegania krótkich, przyjaznych dla przedsiębiorstw terminów oraz rygorystycznych wymogów dotyczących poufności.

W następstwie dzisiejszego porozumienia państw członkowskich w Radzie oraz pozytywnego wyniku głosowania Parlamentu Europejskiego w dniu 14 lutego, nowe przepisy UE, które ustanawiają ogólnounijne ramy monitorowania inwestycji, wejdą w życie w nadchodzących tygodniach – w ciągu 20 dni od ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie i Komisja będą następnie miały 18 miesięcy na wprowadzenie niezbędnych dostosowań pozwalających na stosowanie tego nowego mechanizmu. Trwają już przygotowania, między innymi regularna wymiana informacji i najlepszych praktyk państw członkowskich realizowana w ramach specjalnej grupy ekspertów powołanej w 2017 r.

Kontekst

Krajowe mechanizmy monitorowania funkcjonują obecnie w 14 państwach członkowskich. Mimo pewnych różnic pod względem zasad funkcjonowania i zakresu mają one taki sam cel, a jest nim utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu krajowym. Kilka państw członkowskich reformuje obecnie swoje mechanizmy monitorowania lub przyjmuje nowe.

System inwestycyjny UE jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie, co zostało również odnotowane w indeksie restrykcyjności inwestycji OECD. UE jest głównym punktem docelowym bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie: wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych posiadanych przez inwestorów z państw trzecich w UE wyniosła na koniec 2017 r. aż 6 295 mld euro.

Więcej informacji:

Zestawienie informacji przedstawiające nowe ramy

Tekst nowego rozporządzenia UE

Polityka UE w zakresie inwestycji zagranicznych

IP/19/1532

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar