Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Välisinvesteeringute taustauuringud – uus Euroopa raamistik jõustub 2019. aasta aprillis

Brüssel, 5. märts 2019

Euroopa Liidu Nõukogu kiitis täna heaks Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute uue raamistiku ning viis seega lõpule sellekohase ettepanekuga seotud seadusandliku menetluse.

See tähendab, et uus raamistik jõustub selle aasta aprillis. Raamistik põhineb komisjoni ettepanekul, mille esitas president Juncker 2017. aastal peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus, ning aitab kaitsta Euroopa julgeolekut, avalikku korda ja strateegilisi huve seoses liitu tehtavate välisinvesteeringutega.

Nõukogu otsust kommenteerides ütles president Jean-Claude Juncker: „Tänane otsus näitab, et EL suudab tegutseda kiiresti, kui kaalul on meie kodanike ja majanduse strateegilised huvid. Uus investeeringute taustauuringute raamistik annab meile senisest palju paremad vahendid tagamaks, et ELi välistest riikidest pärinevad investeeringud on tõepoolest meie huvides. Minu eesmärk on tagada, et Euroopa pakuks kaitset nii kaubanduses kui ka teistes valdkondades. Selle uue õigusaktiga anname me märkimisväärse panuse oma lubaduste täitmisse.“

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström lisas: „Olen väga rahul nõukogu tänase otsusega. EL saab palju kasu välisinvesteeringutest, mille roll meie majanduses on väga oluline. Siiski on hiljuti suurenenud investeeringud meie strateegilise tähtsusega sektoritesse ning sellega on kaasnenud teretulnud avalik arutelu selle küsimuse üle. Uus taustauuringute raamistik laseb meil palju paremini välisinvesteeringuid kontrollida ja oma huve kaitsta. Mul on hea meel, et saan asuda tegema liikmesriikidega tihedat koostööd selle uue õigusakti tulemuslikuks rakendamiseks.

Uue raamistikuga

  • luuakse koostöömehhanism, mille kaudu saavad liikmesriigid ja komisjon vahetada teavet ja tõstatada küsimusi konkreetsete investeeringute kohta;
  • võimaldatakse komisjonil esitada arvamusi, kui investeering ohustab rohkem kui ühe liikmesriigi julgeolekut või avalikku korda või kui see võib kahjustada kogu ELile huvi pakkuvat projekti või programmi, nagu programm „Horisont 2020“ või Galileo;
  • soodustatakse rahvusvahelist koostööd investeeringute taustauuringute valdkonnas, sealhulgas kogemuste, parimate tavade ja teabe vahetamist ühist huvi pakkuvates küsimustes;
  • kehtestatakse teatavad nõuded liikmesriikidele, kes soovivad säilitada või võtta vastu taustauuringumehhanismi riigi tasandil. Liikmesriikidele jääb ka viimane sõna selles, kas konkreetset investeeringut tuleks nende territooriumil lubada või mitte;
  • võetakse arvesse vajadust tegutseda lühikeste, ettevõtjasõbralike tähtaegade piires ja rangete konfidentsiaalsusnõuete alusel.

Pärast seda, kui liikmesriigid kiitsid täna nõukogus uue raamistiku heaks, ja võttes arvesse asjaolu, et Euroopa Parlament hääletas selle poolt 14. veebruaril, peaks uus ELi õigusakt, millega kehtestatakse kogu ELi hõlmav investeeringute taustauuringute raamistik, jõustuma lähinädalatel, 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Pärast seda on liikmesriikidel ja komisjonil aega 18 kuud, et kehtestada uue mehhanismi rakendamiseks vajalik kord. Selleks tehakse juba ettevalmistusi, mis hõlmavad liikmesriikide vahelist korrapärast teabevahetust ja parimate tavade jagamist 2017. aastal loodud sihtotstarbelise eksperdirühma raames.

Taustteave

Praegu on 14 liikmesriigis kehtestatud riiklikud taustauuringumehhanismid. Kuigi neil mehhanismidel on erinev ülesehitus ja ulatus, on neil sama eesmärk säilitada riigi tasandil julgeolek ja avalik kord. Mitmes liikmesriigis reformitakse praegu taustauuringumehhanismi või võetakse vastu uut mehhanismi.

EL on üks maailma avatumaid investeerimiskeskkondi, nagu nähtub OECD investeerimispiirangute indeksist. EL on välismaiste otseinvesteeringute peamine sihtkoht maailmas: kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ulatusid 2017. aasta lõpus 6295 miljardi euroni.

Lisateave

Uut raamistikku tutvustav teabeleht

Uue ELi määruse tekst

ELi välisinvesteeringute poliitika

IP/19/1532

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar