Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska migrationsagendan: EU måste upprätthålla de senaste fyra årens framsteg

Bryssel den 6 mars 2019

Inför Europeiska rådets möte i mars gör kommissionen i dag en genomgång av de senaste fyra årens framsteg och redogör för de åtgärder som krävs för att hantera omedelbara och framtida migrationsutmaningar.

Ställd inför den allvarligaste flyktingkrisen sedan andra världskriget har EU lyckats åstadkomma en radikal förändring av migrationshanteringen och gränsskyddet. EU har erbjudit miljontals personer skydd och stöd, räddat liv, upplöst smugglingsnätverk och fått ned antalet irreguljära migranter till EU till den lägsta nivån på 5 år. Men med tanke på den ständigt föränderliga geopolitiska situationen och en stadig ökning av migrationsströmmarna på global nivå (se faktablad) krävs dock mer arbete för att EU:s migrationspolitik ska bli verkligt framtidssäkrad.

– EU har under de senaste fyra åren gjort betydande framsteg med påtagliga resultat vad gäller hanteringen av migrationen, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi har agerat gemensamt under mycket svåra omständigheter. EU är inte längre utsatt för den migrationskris som vi upplevde 2015, men strukturella problem kvarstår. Medlemsländerna är skyldiga att skydda och ta hand om dem som sökt sin tillflykt där. Solidariskt fortsatt samarbete genom en övergripande strategi, med en rättvis ansvarsfördelning, är den enda vägen framåt om EU ska kunna klara av migrationsutmaningen.

– Vårt samarbete med Afrikanska unionen och FN har gett resultat, säger den höga representanten och vice ordföranden Federica Mogherini. Vi stöder tusentals strandsatta människor, räddar liv, bekämpar människohandel och hjälper många att tryggt åka hem för att starta en verksamhet. Migrantströmmarna har minskat, men alltför många sätter fortfarande sina liv på spel och varenda liv som går förlorat är ett för mycket. Därför kommer vi fortsatt att samarbeta med våra internationella partner och med de berörda länderna för att ge skydd åt de mest behövande, bekämpa de bakomliggande orsakerna till migration, upplösa människohandlarnas nätverk och skapa vägar för säker, ordnad och laglig migration. Migration är en global utmaning som EU har valt att svara på med gemensamt arbete och starka partnerskap.

– Resultaten av vår gemensamma europeiska strategi för migration talar för sig själva, säger Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. De irreguljära inresorna är nu färre än före krisen, den europeiska gräns- och kustbevakningen har tagit det gemensamma gränsskyddet till en ny nivå och vi arbetar tillsammans med våra partner för att skapa lagliga vägar samtidigt som vi ökar antalet personer som återvänder. När vi blickar framåt är det viktigt att följa vår gemensamma strategi, men också att slutföra den pågående reformen av EU:s asylsystem. Dessutom bör tillfälliga arrangemang för landsättning av migranter införas som en prioriterad fråga.

Tre år i rad har antalet nyanlända stadigt minskat, och de nuvarande nivåerna är bara 10 % av vad de var som mest under 2015. År 2018 upptäcktes omkring 150 000 irreguljära gränspassager över EU:s yttre gränser. Men med tanke på att migrationstrycket sannolikt kommer att fortsätta är det faktum att antalet irreguljära inresor har minskat ingen garanti för framtiden. Det är därför viktigt att eftersträva en övergripande strategi för migrationshantering och gränsskydd.

Omedelbara åtgärder krävs

De mest angelägna frågorna är följande:

  • Västra Medelhavsrutten: Stödet till Marocko måste ytterligare utökas, eftersom allt fler anländer via den västra Medelhavsrutten. Här måste det ingå ett fortsatt genomförande av programmet på 140 miljoner euro till stöd för gränsförvaltningen och ett återupptagande av förhandlingarna om återtagande och förenklade viseringsförfaranden med Marocko.
  • Centrala Medelhavsrutten: Förbättringar av de fruktansvärda förhållandena i Libyen: Ansträngningarna via det trilaterala samarbetet mellan EU, Afrikanska unionen och FN måste fortsätta för att hjälpa att befria migranter som hamnat i förvar, underlätta frivilligt återvändande (hittills 37 000 personer) och evakuera de mest utsatta (nästan 2 500 personer har hittills evakuerats).
  • Östra Medelhavsrutten: Migrationshantering i Grekland: Även om uttalandet från EU och Turkiet fortsatt har medfört ett kraftigt minskat antal migranter till de grekiska öarna är de viktigaste problemen i Grekland fortfarande olösta vad gäller återvändande, asylbehandling och lämplig inkvartering. För att förbättra migrationshanteringen bör Grekland snabbt införa en effektiv nationell strategi med operativa arbetsrutiner.
  • Tillfälliga landsättningsarrangemang: Genom att bygga vidare på erfarenheter från provisoriska lösningar under sommaren 2018 och i januari 2019 kan tillfälliga arrangemang utgöra en mer systematisk och samordnad EU-strategi för landsättning av migranter. Sådana arrangemang skulle vara ett praktiskt uttryck för solidaritet och ansvarstagande på EU-nivå och fungera som en bro fram till dess att reformen av Dublinförordningen slutförs.

 Vad gäller migrationen är det oumbärligt att ha en övergripande strategi som innefattar insatser med partner utanför EU, vid de yttre gränserna och inom EU. Det räcker inte att koncentrera sig på de mest angelägna frågorna. Situationen kräver att vi kontinuerligt och beslutsamt tillämpar den övergripande strategin inom alla fyra pelarna i den europeiska migrationsagendan:

1. Att komma åt orsakerna till irreguljär migration: Under de senaste fyra åren har migrationsaspekten integrerats inom alla områden av EU:s yttre förbindelser:

  • Genom EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika får över 5,3 miljoner utsatta personer grundläggande stöd och över 60 000 personer har fått återanpassningsstöd sedan de återvänt till sina ursprungsländer.
  • Kampen mot nätverk för människosmuggling och människohandel har intensifierats ytterligare. Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling inom Europol spelade 2018 en central roll i mer än hundra högprioriterade smugglingsutredningar, och gemensamma utredningsgrupper arbetar för att bekämpa smuggling i länder som t.ex. Niger.
  • För att intensifiera återvändande- och återtagandeinsatserna fortsätter EU att arbeta för att ingå återtagandeavtal och överenskommelser med partnerländer. Hittills har 23 avtal och överenskommelser ingåtts. Medlemsländerna måste nu se till att till fullo utnyttja de avtal som finns.
  • Europaparlamentet och rådet bör dessutom snabbt anta kommissionens förslag om återvändande vars syfte är att begränsa missbruk och avvikanden inom EU.

2. Stärkt gränsförvaltning: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inrättades 2016 och utgör i dag kärnan i EU:s arbete med att stödja medlemsländerna i skyddet av de yttre gränserna. I september 2018 föreslog EU-kommissionen att Europeiska gräns- och kustbevakningen skulle stärkas ytterligare och att byrån skulle få en fast styrka med 10 000 gränsvakter. Detta ska säkerställa att EU-länderna alltid kan förlita sig på fullständigt operativt stöd från EU. EU-kommissionen uppmanar Europaparlamentet och EU-länderna att anta reformen före Europaparlamentsvalet. För att undvika luckor måste medlemsländerna också se till att byrån har tillräckligt med experter och utrustning.

3. Skydd och asyl: EU kommer fortsatt att ge stöd till flyktingar och fördrivna personer i länder utanför EU, bl.a. i Mellanöstern och Afrika, och erbjuda en tillflykt till människor i behov av internationellt skydd. Mer än 50 000 personer har sedan 2015 vidarebosatts inom EU:s system. En viktig lärdom som dragits från migrationskrisen är behovet av att se över EU:s asylregler och inrätta ett system som är rättvist och ändamålsenligt och som kan hantera eventuella framtida ökande migrationsströmmar. Kommissionen har lagt fram alla nödvändiga förslag och ger sitt fulla stöd till en flerstegsstrategi för att föra vart och ett av förslagen framåt. De förslag som man nått slutskedet i förhandlingarna om bör antas före valet till Europaparlamentet. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta med både Europaparlamentet och rådet för att nå resultat.

4. Laglig migration och integration: Lagliga migrationsvägar ska göra det mindre intressant att ge sig i väg till EU på irreguljärt sätt och är en viktig faktor för att få ordnad och behovsbaserad migration att bli det främsta sättet att ta sig in i EU. Kommissionen kommer inom kort att lägga fram en omfattande utvärdering av EU:s ram för laglig migration. Medlemsländerna bör samtidigt utöka sin användning av frivilliga pilotprojekt för laglig migration. En framgångsrik integration av personer som har rätt att stanna är avgörande för att få migrationen att fungera, och via EU:s budget har investeringar på över 140 miljoner euro gjorts i integrationsåtgärder under åren 2015–2017.

Mer information

Meddelande – Rapport om genomförandet av den europeiska migrationsagendan

Faktablad: En genomgripande förändring av migrationshanteringen och gränssäkerheten: en tidslinje

Faktablad: Fakta är viktiga: Myter om migration

Faktablad: Migration: Omedelbara åtgärder behövs

Faktablad – EU:s åtgärder längs den västra Medelhavsrutten

Faktablad – EU:s åtgärder längs den centrala Medelhavsrutten

 

 

IP/19/1496

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar