Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kansainvälinen naistenpäivä 2019: tasa-arvo lisääntyy mutta liian hitaasti

Bryssel 7. maaliskuuta 2019

Komissio on tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä julkaissut vuoden 2019 raporttinsa sukupuolten tasa-arvosta EU:ssa. Hyvä uutinen on se, että asiassa on edistytty. Muutosta on kuitenkin nopeutettava.

Junckerin komissio on pyrkinyt parantamaan naisten elämää Euroopassa kaikin tavoin, muun muassa torjumalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kaventamalla sukupuolten palkkaeroja ja luomalla paremmat edellytykset työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan edistyminen sukupuolten tasa-arvon lisäämisessä on yhä liian hidasta. ”Nyt on vuosi 2019 ja sukupuolten tasa-arvon parantamisessa edistytään edelleen etananvauhtia. Joissakin maissa kehitys on jopa taantumassa. Tavoitteena on kuitenkin lopulta vain kaikkien yhdenvertaisuus. Naisten ja miesten on aika tavoitella tasa-arvoa yhteisvoimin”, Timmermans painotti.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová puolestaan totesi, että naiset ovat edelleen aliedustettuina politiikassa sekä EU:ssa yleensä että myös EU:n toimielimissä. ”Haluan, että enemmän naisia asettuu ehdokkaaksi vaaleissa. Meidän on näytettävä esimerkkiä. Kehotan siksi jäsenvaltioita asettamaan lisää naisia ehdolle, kun tulevia EU-komissaareja valitaan.”

Tänään julkaistun raportin mukaan sukupuolten tasa-arvon lisäämisessä on edistytty jonkin verran, mutta naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa monilla elämän osa-alueilla:

  • Naisten työllisyysaste EU:ssa oli kaikkien aikojen korkein eli 66,4 prosenttia vuonna 2017, mutta tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain. Viime vuonna kahdeksalle jäsenvaltiolle (Irlannille, Italialle, Itävallalle, Puolalle, Saksalle, Slovakialle, Tšekille ja Virolle) annettiin talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa suositus lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille.
  • Naisilla on miehiä suurempi köyhyyden riski, sillä heidän palkkansa ovat keskimäärin 16 prosenttia pienempiä kuin miesten palkat.Tämä näkyy myöhemmin eläke-erona, joka vuonna 2017 oli 35,7 prosenttia. Joissakin maissa yli 10 prosentilla iäkkäistä naisista ei ole varaa välttämättömään terveydenhoitoon.
  • Naiset ovat yhä merkittävästi aliedustettuina parlamenteissa ja hallituksissa. Vain kuudella EU:n 28 kansallisesta parlamentista on nainen puheenjohtajana, ja niiden jäsenistä seitsemän kymmenestä on miehiä. Naisten osuus ministereistä on tällä hetkellä 30,5 prosenttia. Tämä on suurin määrä sitten vuoden 2004, josta alkaen tietoja on ollut saatavilla kaikista EU:n jäsenvaltioista. Edelleen on kuitenkin näyttöä siitä, että naisille annetaan usein poliittisesti vähempiarvoisiksi katsottuja vastuualueita.
  • Lasikattoa ei ole murrettu liike-elämässäkään, sillä EU:n suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia on vain 6,3 prosenttia.

Hoitovelvoitteiden jakaminen EU:n uusien työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevien sääntöjen mukaisesti

Työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista koskevasta direktiivistä äskettäin saavutetun yhteisymmärryksen mukaan isillä on jatkossa oikeus pitää palkallista isyysvapaata lapsen syntymän johdosta vähintään 10 työpäivää ja saada siitä korvausta sairausajan palkkaa vastaavasti. Uusissa säännöissä myös lujitetaan oikeutta neljän kuukauden pituiseen vanhempainlomaan muuntamalla siitä kaksi kuukautta oikeudeksi, joka ei ole siirrettävissä vanhempien kesken, ja vahvistamalla, että näistä kahdesta kuukaudesta saatava korvaus määritetään jäsenvaltion tasolla. Uutta on myös, että jokaisella työntekijällä on oikeus pitää viisi työpäivää omaishoitovapaata vuodessa. Lisäksi uusilla säännöillä lujitetaan vanhempien ja omaistaan hoitavien oikeutta pyytää joustavampia työjärjestelyjä.

Naiset Euroopan parlamentissa ja Euroopan komissiossa

Euroopan parlamentin 749 jäsenestä 36,4 prosenttia oli naisia marraskuussa 2018. Tämä oli hieman vähemmän kuin vuoden 2016 lopussa saavutettu huipputaso (37,3 %). Suomi erottuu tässä suhteessa selvästi muista, sillä 76,9 prosenttia sen europarlamentaarikoista on naisia. Seitsemän jäsenvaltion osalta kummankin sukupuolen osuus edustajista on vähintään 40 prosenttia (Irlanti, Espanja, Ranska, Kroatia, Latvia, Malta ja Ruotsi), kun taas Bulgarian, Viron, Kyproksen, Liettuan ja Unkarin edustajista yli 80 prosenttia on miehiä.

Euroopan komissiossa on pyritty määrätietoisesti saavuttamaan puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin asettama tavoite, jonka mukaan komission keski- ja ylemmän johdon viranhaltijoista 40 prosenttia pitäisi olla naisia vuoteen 2019 mennessä. Nämä toimet ovat alkaneet tuottaa tulosta. Naisten osuus kaikissa johtotehtävissä on nyt 39 prosenttia. Heistä 37 prosenttia toimii ylemmän johdon tasolla ja 40 prosenttia keskijohdon tasolla.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista, ja se on kirjattu perussopimuksiin alusta alkaen. Jo Rooman sopimuksessa vahvistettiin, että samasta työstä on maksettava sama palkka.

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan komission työn perustana on sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva strateginen toimintaohjelma (2016–2019), jossa keskitytään viiteen painopistealaan:

  • Edistetään naisten osallistumista työmarkkinoille sekä naisten ja miesten yhtäläistä taloudellista riippumattomuutta.
  • Pienennetään sukupuolten palkka-, tulo- ja eläke-eroja ja torjutaan siten naisten köyhyyttä.
  • Edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa päätöksenteossa.
  • Torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja suojellaan ja tuetaan uhreja.
  • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Lisätietoa

Raportti sukupuolten tasa-arvosta (2019)

Samapalkkaisuutta koskeva julkinen kuuleminen – vastausaika päättyy 5. huhtikuuta 2019

Ehdotuspyyntö: Sukupuoleen perustuvan väkivallan ja lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen – vastausaika päättyy 13. kesäkuuta 2019

Spotlight-aloite: EU:n toimet naisten hyväksi

 

Liite

Kuvio 1: Naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä, marraskuu 2018

Image 1

Lähde: Euroopan parlamentti

Kuvio 2: Naisten ja miesten osuus EU:n suurimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa, lokakuu 2018

Image 2

Lähde: Euroopan tasa-arvoinstituutti, tasa-arvotilastotietokanta

Kuvio 3: Naisten osuus EU:n suurimpien pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja toimitusjohtajista, 2003–2018

Image 3

Lähde: Euroopan tasa-arvoinstituutti, tasa-arvotilastotietokanta

Keskeiset tasa-arvoindikaattorit

Image 4

Huom. Viisi parhaiten suoriutunutta maata on merkitty vihreällä. Viisi heikoiten suoriutunutta maata on merkitty punaisella.

IP/19/1495

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar