Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kierto kuntoon: Komissio on pannut kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan täytäntöön

Bryssel 4. maaliskuuta 2019

Vuonna 2015 käynnistetyn suunnitelman kaikki 54 toimenpidettä on nyt toteutettu tai niitä toteutetaan parhaillaan. Niillä edistetään kilpailukykyä sekä nykyaikaistetaan taloutta ja teollisuutta Euroopassa, ja autetaan siten luomaan työpaikkoja, suojelemaan ympäristöä ja tukemaan kestävää kasvua.

Euroopan komissio julkaisi tänään kattavan kertomuksen joulukuussa 2015 hyväksymänsä kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toteutuksesta. Kertomuksessa esitetään toimintasuunnitelman toteutuksen keskeisimmät tulokset ja hahmotellaan ajankohtaisia haasteita, joiden ratkaiseminen edistäisi ilmastoneutraalia ja kilpailukykyistä kiertotaloutta, joka kuormittaisi luonnonvaroja ja makean veden varantoja sekä ekosysteemejä mahdollisimman vähän. Kertomuksessa esitetyistä havainnoista keskustellaan vuotuisessa kiertotalouden sidosryhmäkonferenssissa, joka järjestetään Brysselissä 6. ja 7. maaliskuuta.

Kestävästä kehityksestä vastaavan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan kiertotalous on avainasemassa, kun pyritään kehittämään kestävää taloutta ja saavuttamaan maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. ”Kertomuksesta käy ilmi, että Eurooppa on suunnannäyttäjä muulle maailmalle. Toisaalta on vielä paljon tehtävää sen varmistamiseksi, että hyvinvointi lisääntyy maapallon resurssien rajoissa ja että kiertotalous toimii moitteetta, jolloin kallisarvoisia resursseja ei mene hukkaan”, Timmermans totesi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pitää kertomusta erittäin rohkaisevana. ”Se osoittaa, että Euroopan suunta on investointien houkuttelemisen, työpaikkojen luomisen sekä uusien yritysten perustamisen kannalta oikea. Kestävää kasvua voidaan lisätä tulevaisuudessa valtavasti, ja Eurooppa on paras paikka rakentaa ympäristöystävällistä teollisuutta. Saavutuksista on kiittäminen eurooppalaisten sidosryhmien ja päättäjien yhteistyötä”, Katainen sanoi.

Lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen

Kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin kolme vuotta sitten, ja nyt sen voidaan katsoa toteutuneen kaikilta osin. Siihen kuuluvat 54 toimenpidettä on toteutettu tai niitä toteutetaan parhaillaan. Kertomuksen havaintojen perusteella kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman toteutus on vauhdittanut kiertotalouteen siirtymistä Euroopassa, mikä puolestaan on auttanut saamaan uusien työpaikkojen määrän jälleen nousuun EU:ssa. Vuonna 2016 kiertotalouteen liittyvät alat työllistivät yli neljä miljoonaa työntekijää, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Kiertotalous on tuonut mukanaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja sekä kehittänyt uusia markkinoita EU:ssa ja sen ulkopuolella. Vuonna 2016 kiertotalouteen liittyvään toimintaan, kuten korjaamiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, investoitiin noin 17,5 miljardia euroa, ja sen synnyttämä lisäarvo oli yhteensä lähes 147 miljardia euroa.

EU:n muovistrategia

EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa on ensimmäinen EU:n laajuinen poliittinen kehys, jossa elinkaariajattelua lähestytään materiaalista käsin tavoitteena tehdä kiertotalouden periaatteiden mukaisesta suunnittelusta, käytöstä, uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä osa muovialan arvoketjuja. Strategiassa esitetään selkeä visio ja määrälliset EU:n tason tavoitteet. Yksi tavoitteista on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset EU:n markkinoilla olisivat uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä.

Edistääkseen kierrätysmuovin markkinoita komissio käynnisti kampanjan kierrätysmuovia koskevien vapaaehtoisten lupausten antamiseksi. Lupauksen on tehnyt jo 70 yritystä. Tämä kasvattaa kierrätysmuovin markkinoita ainakin 60 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Kierrätysmuovin kysynnän ja tarjonnan välillä on kuitenkin vielä kuilu. Tämän kuilun kaventamiseksi komissio perusti Circular Plastics Alliance -foorumin keskeisille teollisuuden sidosryhmille, jotka toimittavat tai käyttävät kierrätysmuoveja.

Kertakäyttömuovista valmistettuja tavaroita ja kalastusvälineitä koskevilla säännöillä puututaan kymmeneen EU:n rannoilta tavallisimmin löytyvään tavaraan. Näiden sääntöjen myötä EU asettuu eturintamaan merten roskaantumisen maailmanlaajuisessa torjunnassa. Toimenpiteisiin sisältyy esimerkiksi tiettyjen korvattavissa olevien kertakäyttöisten muovituotteiden (kuten pillien ja kertakäyttöaterimien) ja oxo-hajoavasta muovista valmistettujen tuotteiden kieltäminen. Lisäksi ehdotetaan toimia, joiden tavoitteena on vähentää kulutusta, asettaa tuotesuunnittelua koskevia vaatimuksia ja laajentaa tuottajavastuuta.

Innovaatiot ja investoinnit

Kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi on olennaisen tärkeää investoida innovointiin ja tukea Euroopan teollisen perustan mukauttamista. Komissio onkin tehostanut näihin liittyviä toimiaan kaudella 2016–2020, kun siirtymän hoitoon on osoitettu yli 10 miljardia euroa julkista rahoitusta.

Lisäinvestointien kannustamiseksi kiertotalouden rahoitustukifoorumi on esittänyt suosituksia kiertotalouden hankkeiden rahoituskelpoisuuden parantamisesta, rahoitustoimien koordinoinnista ja hyvien käytäntöjen jakamisesta. Foorumi työskentelee yhdessä Euroopan investointipankin kanssa tarjotakseen rahoitustukea ja hyödyntääkseen synergioita kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman kanssa.

Jätteen muuttaminen resursseiksi

Tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat jätehuoltojärjestelmät ovat olennainen osa kiertotaloutta. Tarkistettu jätelainsäädäntökehys, joka tuli voimaan heinäkuussa 2018, edistää unionin jätehuoltojärjestelmien nykyaikaistamista. Tämä tarkoittaa muun muassa uusia kunnianhimoisia kierrätysasteita, kierrätettyjen materiaalien oikeudellisen aseman selventämistä ja jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja jätehuoltoon liittyvien toimenpiteiden tehostamista oli kyse sitten merten roskaantumisesta, elintarvikejätteestä tai kriittisiä raaka-aineita sisältävistä tuotteista.

Kiertotalouden periaatteiden mukainen suunnittelu- ja tuotantoprosessi

Tuotteen elinkaaren on alettava järkevästä suunnittelusta, jotta kiertotalous toteutuisi. Komissio on edistänyt kiertotalouden periaatteiden mukaista tuotesuunnittelua ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista panemalla täytäntöön ekologista suunnittelua koskevan työsuunnitelman 2016–2019. Ekosuunnittelu- tai energiamerkintätoimenpiteillä, jotka koskevat lukuisia tuotteita, asetetaan vaatimuksia esimerkiksi materiaalitehokkuudelle, kuten varaosien saatavuudelle, korjattavuudelle ja loppukäsittelyn helppoudelle. Asiaa koskevassa valmisteluasiakirjassa komissio analysoi tuotteita koskevaa toimintapolitiikkaansa tarkoituksenaan tukea kiertotalouteen sopivia ja kestäviä tuotteita.

Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Siirtyminen kohti kiertotaloutta edellyttää kansalaisilta aktiivista osallistumista ja esimerkiksi kulutustottumuksien muuttamista. Komission kehittämien, tuotteen ympäristöjalanjälkeä (PEF) ja organisaation ympäristöjalanjälkeä (OEF) koskevien menetelmien ansiosta yritykset voivat esittää luotettavia ja vertailukelpoisia ympäristöväittämiä, ja kuluttajien on helpompi tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Sidosryhmien sitouttaminen

Sidosryhmien sitouttaminen on ratkaisevan tärkeää siirtymän kannalta. Toimintasuunnitelman järjestelmällinen lähestymistapa on antanut viranomaisille, talouden ja yhteiskunnan toimijoille sekä kansalaisyhteiskunnalle mallin, jonka avulla ne voivat edistää kumppanuuksia eri alojen ja arvoketjujen välillä. Maailman talousfoorumissa 2019 komissio sai tunnustusta siirtymän vauhdittajana ja suunnannäyttäjänä kansainvälisissä pyrkimyksissä kohti kiertotaloutta, kun sille myönnettiin kiertotalouspalkinto (The Circulars Award) julkisen sektorin kategoriassa.

Vielä ratkaisematta olevat haasteet

Kiertotalous on maailmanlaajuinen suuntaus, joka on tullut jäädäkseen. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää, että EU:n ja koko maailman tason toimia saataisiin lisättyä, kierto toimisi moitteetta sen kaikissa vaiheissa ja kiertotalouden EU:n yrityksille tuoma kilpailuetu turvattaisiin. Lisätoimia tarvitaan, jotta tarkistettu jätelainsäädäntö saadaan pantua täytäntöön ja uusioraaka-aineiden markkinoita kehitettyä. Lisäksi EU:n tasolla joidenkin asioiden (esimerkiksi kemikaalien, myrkyttömän ympäristön, ympäristömerkintöjen, ympäristöinnovaatioiden, kriittisten raaka-aineiden ja lannoitteiden) parissa aloitettua työtä on nopeutettava, jos Eurooppa haluaa saada täyden hyödyn kiertotalouteen siirtymisestä.

Sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa on havaittu, että joiltain sellaisilta aloilta, joita toimintasuunnitelma ei nykyisellään kata, voisi löytyä ratkaisuja kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi. EU:n strategiaa muoveista kiertotaloudessa voitaisiin käyttää esimerkkinä monilla muilla aloilla, joiden ympäristövaikutukset ovat suuria ja joilla on kiertotalouteen liittyvää potentiaalia, kuten tietotekniikan, elektroniikan, liikkuvuuden, rakennetun ympäristön, kaivosteollisuuden aloilla tai huonekalu-, elintarvike-, juoma- tai tekstiilialoilla, ja niillä voitaisiin hyödyntää samantyyppistä kokonaisvaltaista lähestymistapaa kiertotalouteen siirtymiseksi.

Tausta

Komissio hyväksyi vuonna 2015 uuden kunnianhimoisen kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta, jolla vahvistetaan maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistetään taloudellista kasvua ja luodaan uusia työpaikkoja. Ajatuksena oli, että ehdotetuilla toimilla saataisiin ”kierto kuntoon” tuotteiden koko elinkaaren osalta lisäämällä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä saavutettaisiin niin taloudellisia hyötyjä kuin ympäristöhyötyjäkin. Suunnitelman tavoitteena oli maksimoida raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden arvo ja käyttö ja siten säästää energiaa ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Rahoitus tähän saataisiin ERI-rahastoista, Horisontti 2020 -ohjelmasta, EU:n rakennerahastoista ja kiertotalouteen kansallisella tasolla tehtävistä investoinneista.

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanne esitetään kokonaisuudessaan nyt julkaistun kertomuksen liitteenä olevassa valmisteluasiakirjassa.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE: Kysymyksiä ja vastauksia

Kertomus kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka sisältää tiedot toimintasuunnitelmassa esitetyistä 54 toimenpiteestä

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja kestävistä tuotteista kiertotaloudessa

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja muovistrategian liitteessä III tarkoitettujen vapaaehtoisten lupausten arvioinnista

Eurostatin lehdistötiedote seurantakehyksen avulla havaitusta edistymisestä

IP/19/1480

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar