Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: öppna och livskraftiga kapitalmarknader främjas genom överenskommelse om enklare regler för värdepappersföretag

Bryssel den 26 februari 2019

Kommissionen välkomnar dagens politiska överenskommelse mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna om mer proportionella och effektiva tillsynsregler för värdepappersföretag. Detta kommer att öka flödet av investeringar inom hela EU och ge investerarna ett bättre skydd.

Den reviderade lagstiftningen är en av grundbultarna i EU:s kapitalmarknadsunion och leder till mer proportionella regler och bättre tillsyn för alla värdepappersföretag i fråga om kapital, likviditet och andra riskhanteringskrav. Den säkerställer dessutom lika spelregler mellan stora och systemviktiga finansinstitut: värdepappersföretag som utför bankliknande verksamhet och utgör samma risker som banker kommer att omfattas av samma regler och underställas samma tillsyn som banker. Enklare företag som utgör en mindre risk kommer å andra sidan få en helt reviderad regelbok som är bättre anpassad till deras affärsmodeller. Det nya regelverket innebär också att likvärdighetsreglerna för tredjelandsföretag som vill tillhandahålla investeringstjänster skärps och förtydligas.

– Dagens överenskommelse gör det lättare för värdepappersföretag att främja kapitalflöden inom hela EU och ger samtidigt EU:s investerare fler valmöjligheter och bättre tjänster, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande som ansvarar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen . I EU:s agenda för kapitalmarknadsunionen står proportionalitet i centrum men utan att vi någonsin gör avkall på stabiliteten.

– Den här överenskommelsen är ett viktigt led i vår strategi för att bygga starka kapitalmarknader i EU (dvs. en kapitalmarknadsunion), säger Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Den skapar en jämnare spelplan mellan de största värdepappersföretagen och de största bankerna, som kommer att underställas samma regler, och inför en mer proportionell tillsynsordning för de mindre företagen. Det här är ett stort framsteg som leder till en passande regelbok för EU:s värdepappersföretag och för företag utanför EU som vill erbjuda sina tjänster till kunder i EU. 

De reviderade reglerna för värdepappersföretag innebär att företagen delas in i tre kategorier:

  • De stora företagen underställs även framöver nuvarande tillsynsregler och de mest systemviktiga företagen omfattas av samma tillsynsordning som systemviktiga kreditinstitut.

  • Alla andra företag delas enligt den reviderade regelboken in i två grupper beroende på vilken risk de utgör. För de minsta företagen blir kraven färre och enklare.

  • Det görs även riktade ändringar av villkoren för företag utanför EU som vill erbjuda sina tjänster till företag och kunder i EU.

    Den reviderade lagstiftningen kommer att förenkla regelefterlevnaden för EU:s värdepappersföretag och därmed göra det lättare för dem att förmedla investeringar mellan sparare och ekonomiska aktörer. Detta bör främja flödet av sparande till kapitalmarknaderna och gynna investeringar och tillväxt i EU. Reglerna kommer även att hjälpa tillsynsmyndigheterna inom EU att övervaka värdepappersföretagens verksamhet och den risk som de utgör. De kommer slutligen se till att kunder i EU även i fortsättningen kan välja investeringsalternativ och investeringstjänster som erbjuds av företag i länder utanför EU, samtidigt som det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda EU:s investerare och finansiella stabilitet.

Vad händer nu?

En del tekniskt arbete återstår efter denna politiska överenskommelse för att Europaparlamentet och rådet formellt ska kunna anta de slutliga texterna under denna valperiod.

Bakgrund

Värdepappersföretag och deras tjänster är centrala för en välfungerande kapitalmarknadsunion. För att EU:s kapitalmarknader ska fungera behövs, förutom bankerna, de tusentals små och stora värdepappersföretag som bistår med rådgivning, hjälper företag att få finansiering via kapitalmarknaderna, förvaltar tillgångar och skjuter till likviditet på marknaden – och som därmed underlättar investeringar inom hela EU. EU behöver starkare kapitalmarknader för att främja investeringar, frigöra nya finansieringskällor för företag, ge hushållen bättre valmöjligheter och stärka den ekonomiska och monetära unionen.

Kommissionens förslag om värdepappersföretag från december 2017 ingår i kommissionens handlingsplan från september 2015 för att stärka kapitalmarknadsunionen. Värdepappersföretag bidrar till kapitalmarknadsunionens mål att främja företag som hjälper investeringar att flöda från europeiska sparare till europeiska företag, samtidigt som hänsyn tas till de risker som dessa företag utgör.

Mer information

Översyn av tillsynsramen för värdepappersföretag

IP/19/1436

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar