Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на капиталовите пазари: Споразумение опростява правилата за инвестиционните посредници в подкрепа на отворени и динамични капиталови пазари

Брюксел, 26 февруари 2019 r.

Комисията приветства постигнатото днес от Европейския парламент и държавите членки политическо споразумение за по-балансирани и ефективни пруденциални правила за инвестиционните посредници. С негова помощ ще се подобрят инвестиционните потоци в ЕС и инвеститорската защита.

Измененото законодателство е ключов елемент от програмата на ЕС за съюз на капиталовите пазари (СКП); то въвежда по-балансирани правила за всички инвестиционни посредници и по-добър надзор върху капитала, ликвидността и останалите параметри на управлението на риска. То следва също така да подобри условията на конкуренция между големите финансови институции от системно значение: инвестиционните посредници, които извършват дейности, подобни на банковите, и пораждат рискове, сходни с тези при банките, ще се подчиняват на същите надзорни правила като банките. От своя страна дружествата с опростена дейност и по-нисък риск ще се възползват от основно преразгледани норми, съобразени в много по-висока степен с техните модели на стопанска дейност. Като част от новата рамка ще бъдат засилени и изяснени разпоредбите за еквивалентност при предоставянето на инвестиционни услуги от инвестиционни посредници от трети държави.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „С днешното споразумение ще се улеснят капиталовите операции в ЕС на инвестиционните посредници, като в същото време на инвеститорите от ЕС се предостави достъп до по-разнообразни и по-добри услуги. В сърцевината на програмата на ЕС за създаване на съюз на капиталовите пазари стои балансираният характер на нормите, без да се прави компромис със стабилността“.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Това споразумение е важен етап в стратегията ни за изграждане на стабилни капиталови пазари в ЕС (съюза на капиталовите пазари). С него се създават равни условия на конкуренция между най-големите инвестиционни посредници и банки, които ще спазват едни и същи правила, като освен това се въвежда по-балансиран пруденциален режим за по-малките сред тях. Това е важно постижение, което ще осигури подходяща нормативна уредба за инвестиционните посредници в ЕС и за предоставянето на услуги на клиенти от ЕС от дружества извън Съюза“. 

Прегледът на инвестиционните посредници ги разделя в три категории:

  • за големите посредници ще продължат да се прилагат действащите пруденциални правила, като тези с най-голямо системно значение ще бъдат поставени под същия режим на надзор, който се прилага за значимите кредитни институции;

  • всички други посредници ще бъдат поставени в две групи в изменената нормативна уредба, като се вземат предвид техните специфични рискове. Най-малките посредници ще могат да се възползват от опростени и оптимизирани изисквания;

  • въвеждат са също така целеви промени, съобразно които доставчиците, установени в държави извън ЕС, ще могат да предлагат услугите си на дружества и клиенти от ЕС.

    Чрез предвиденото в измененото законодателство посредничество на европейските инвестиционни посредници при инвестиционните потоци между вложителите и икономическите субекти се опростява спазването на изискванията от тези дружества. Това би трябвало да способства за насочването на спестяванията към капиталовите пазари и да благоприятства инвестициите и растежа в ЕС. Правилата ще улеснят и надзора на дейностите на инвестиционните посредници и на съответните рискове от страна на европейските надзорни органи. Накрая, те ще позволят на клиентите от ЕС да продължат да се възползват от инвестиционните възможности и услуги, предоставяни от посредниците, установени в държави извън ЕС, при наличието на подходящи гаранции за инвеститорите и финансовата стабилност в Съюза.

Следващи стъпки

Това политическо споразумение ще бъде последвано от допълнителна техническа работа, така че Европейският парламент и Съветът да могат официално да приемат окончателните текстове в рамките на настоящия парламентарен мандат.

Контекст

Инвестиционните посредници и услугите, които те предоставят, са жизненоважни за един добре функциониращ съюз на капиталовите пазари (СКП). Наред с банките, капиталовите пазари в ЕС обхващат няколко хиляди малки и големи инвестиционни посредници, които предоставят консултации на своите клиенти, помагат на дружествата да се възползват от капиталовите пазари, управляват активи и осигуряват пазарна ликвидност, като по този начин улесняват инвестициите в целия ЕС. ЕС се нуждае от по-силни капиталови пазари, за да се насърчат инвестициите, да се открият нови източници на финансиране за дружествата, да се предоставят по-добри възможности на домакинствата и да се укрепи Икономическият и паричен съюз.

Предложението на Комисията от декември 2017 г. за правила за инвестиционните посредници е част от Плана за действие на Комисията от септември 2015 г. за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП). С правилата за инвестиционните посредници се подкрепя целта на СКП за допълнително насърчаване на дейностите на посредниците, с които се подпомага насочването на инвестициите от европейските вложители към европейските дружества при надлежно отчитане на съответните рискове.

За повече информация

Преглед на пруденциалната рамка за инвестиционните посредници

IP/19/1436

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar