Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kapitalmarknadsunionen: Kommissionen välkomnar överenskommelse om EU-regler för säkerställda obligationer

Bryssel den 26 februari 2019

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som i dag nåddes av Europaparlamentets och medlemsländerna om nya regler för att främja EU:s marknad för säkerställda obligationer.

De nya reglerna är en viktig del av kapitalmarknadsunionen och de kommer att skapa en källa till långsiktig finansiering för banker till stöd för den reala ekonomin.

Säkerställda obligationer är finansiella instrument som emitteras av banker för att finansiera ekonomin. De överenskomna reglerna syftar till främja utvecklingen av säkerställda obligationer i hela EU, särskilt i de EU-länder där sådana marknader ännu inte har utvecklats. Genom de nya reglerna skapas ett harmoniserat EU-regelverk utan att störningar uppstår på redan etablerade och välfungerande nationella marknader. Genom dessa regler införs en kostnadseffektiv och långsiktig finansieringskälla som kommer att hjälpa finansinstitut, särskilt banker, att finansiera den reala ekonomin i hela EU. Åtgärderna kommer också att öka kapital- och investeringsflödena över landsgränserna, samt främja en harmonisering av tillsynsbestämmelserna för säkerställda obligationer, vilket bidrar till finansiell stabilitet.

– Denna överenskommelse är ett viktigt led i kapitalmarknadsunionens utveckling, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Syftet med kapitalmarknadsunionen är att mobilisera och kanalisera kapital till alla företag i EU som behöver resurser för att expandera och utvecklas. Vi vill göra det enklare och billigare för banker att finansiera företag och hushåll. Genom dagens överenskommelse uppfyller EU sitt löfte om att skapa en kapitalmarknadsunion.

– Dagens överenskommelse är en del av kapitalmarknadsunionen, vår strategi för att stärka kapitalmarknaderna och att uppmuntra till investeringar och utlåning i EU, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. De nya reglerna kommer att främja utvecklingen av säkerställda obligationer i hela EU och dess användning som en stabil och kostnadseffektiv finansieringskälla för europeiska banker. Denna utökning av bankernas finansierings- och investeringskällor bör leda till lägre lånekostnader för företag och privatkunder.

Vad händer nu?

För att Europaparlamentet och rådet formellt ska kunna anta de slutgiltiga texterna under denna valperiod kommer ytterligare tekniskt arbete att följa dagens politiska överenskommelse.

Bakgrund

Säkerställda obligationer är obligationer med en separat så kallad säkerhetsmassa som investerarna har en prioriterad fordran på om emittenten hamnar på obestånd. Säkerhetsmassan består vanligen av tillgångar av hög kvalitet, t.ex. krediter som lämnats mot säkerhet i bostads- eller affärsfastigheter (hypotekskrediter) eller krediter som beviljats vissa säkra låntagare såsom staten eller kommuner (offentliga krediter). Om tillgångarna i säkerhetsmassan inte genererar tillräckliga kassaflöden för återbetalningen till investerare är emittenterna fullt ut ansvariga gentemot investerarna. Det gör att säkerställda obligationer är säkra för investerarna.

Genom att emittera säkerställda obligationer kan banker i EU erhålla kostnadseffektiv finansiering som kan användas för att bevilja exempelvis hypotekslån för köp av bostads- och affärsfastigheter samt för att finansiera den offentliga skulden, fartyg och flygplan.

Säkerställda obligationer klarade sig bra under finanskrisen och visade sig vara tillförlitliga och stabila när andra finansieringskanaler ströps. Kreditstyrkan hos dessa instrument påverkas dock av att det finns olika regler i olika medlemsländer. Marknaden för säkerställda obligationer har dessutom utvecklats ojämnt inom den inre marknaden. De är mycket viktiga i vissa EU-länder, men mindre utvecklade i andra.

Kommissionen antog den 12 mars 2018 ett förslag om ett EU-regelverk för säkerställda obligationer inom ramen för det bredare paketet om kapitalmarknadsunionen. Förslaget innehöll:

  • Ett direktiv som innehåller en gemensam definition av säkerställda obligationer. Instrumentets strukturella egenskaper definieras och tillgångar av hög kvalitet som kan anses vara godtagbara i den säkerhetsmassa som utgör grunden för skuldförbindelserna identifieras. I direktivet fastställs också en särskild offentlig tillsyn för säkerställda obligationer och regler för användning av beteckningen ”europeiska säkerställda obligationer”.

  • En förordning om ändring av kapitalkravsförordningen med ytterligare krav som syftar till att skärpa villkoren för beviljande av förmånsbehandling av säkerställda obligationer.

Mer information

Säkerställda obligationer

IP/19/1435

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar