Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun Unije za obdobje 2021–2027: Komisija pozdravlja začasni dogovor glede sredstev za okolje in podnebne ukrepe

Bruselj, 13. marca 2019

Evropska komisija je pozdravila začasni dogovor, ki sta ga Evropski parlament in Svet dosegla glede programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027.

Sredstva bodo v prvi vrsti namenjena zaščiti okolja in blažitvi podnebnih sprememb s podpiranjem prehoda na čisto energijo, s čimer se bo izboljšala energijska učinkovitost in povečal delež energije iz obnovljivih virov v mešanici energijskih virov. To bo eno od orodij, s katerimi bo EU lahko dosegla podnebne cilje ter si prizadevala, da bi do leta 2050 postala podnebno nevtralna.

Da bi izboljšala kakovost življenja Evropejcev in vlagala v bolj trajnostno prihodnost, si Junckerjeva Komisija izjemno prizadeva za zaščito okolja in podnebja, med drugim s povečanjem sredstev programa LIFE in vključitvijo podnebnih ukrepov v vse glavne programe porabe evropskih sredstev. To bo pripomoglo k izpolnjevanju zavez Evropske unije iz Pariškega sporazuma in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, s čimer se bodo obravnavali nekateri največji izzivi tega stoletja. Včeraj doseženi dogovor morata uradno potrditi še Evropski parlament in Svet.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je pozdravil dogovor in dejal: „Dnevno opazujemo na stotisoče mladih Evropejcev, ki se udeležujejo pohodov za prihodnost našega planeta in zahtevajo, da storimo več. Z več sredstvi se lahko bolje odzovemo na njihovo zaskrbljenost, pospešimo prehod na krožno gospodarstvo in zmanjšamo posledice svojega ravnanja na naravo in biotsko raznovrstnost.“

Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dodal: „Okrepljeni program LIFE bo imel pomembno vlogo pri povečanju obsega naložb v podnebne ukrepe in trajnostno energijo po Evropi. Z nadaljnjo podporo blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje bo LIFE pripomogel tudi k izpolnjevanju podnebnih ciljev in zavez EU iz Pariškega sporazuma in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.“

Program LIFE je eden od programov financiranja EU, za katere je Komisija predlagala največje sorazmerno povečanje sredstev za obdobje 2021–2027. Komisija je nasploh povečala ambicije glede financiranja podnebnih ukrepov in predlagala tudi, da bi se v okviru vseh programov EU k podnebnim ciljem prispevalo z vsaj 25 % odhodkov EU.

Poleg lastnih neposrednih dosežkov bo program LIFE spodbudil sredstva iz drugih virov.

Glavni elementi novega programa LIFE (2021–2027) zajemajo:

  • stalno podporo prehodu na krožno gospodarstvo in močnejše blaženje podnebnih sprememb: to vključuje sredstva za doseganje ključnih ciljev politike v skladu s strateško dolgoročno vizijo za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Ukrepi bodo podprli popoln prehod na krožno gospodarstvo, varstvo in izboljšanje kakovosti zraka in vode v EU, izvajanje okvira EU za podnebno in energetsko politiko do leta 2030 ter izpolnjevanje zavez Unije iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah;
  • večji poudarek na podpori prehoda na čisto energijo: nov specifičen podprogram bo namenjen spodbuditvi naložb in podpori dejavnosti, ki se osredotočajo na energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, zlasti v sektorjih in evropskih regijah, ki zaostajajo pri prehodu na čisto energijo;
  • večji poudarek na naravi in biotski raznovrstnosti: novi, namenski strateški projekti v zvezi z naravo za vse države članice v okviru te tradicionalne veje programa LIFE bodo omogočili vključitev ciljev politike o naravi in biotski raznovrstnosti v druge politike in programe financiranja, kot sta kmetijstvo in razvoj podeželja, s čimer se bo zagotovil bolj usklajen pristop v vseh sektorjih;
  • preprost in prožen pristop s poudarkom na razvoju in uvedbi inovativnih načinov za spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi.

Naslednji koraki

Začasni dogovor morata zdaj uradno potrditi Evropski parlament in Svet. Proračunski vidiki in povezane horizontalne določbe prihodnjega programa LIFE so odvisni od splošnega dogovora o naslednjem dolgoročnem proračunu Unije, ki ga je Komisija predlagala maja 2018.

Ozadje

Program LIFE za okolje in podnebne ukrepe se je začel izvajati leta 1992 in je eden od glavnih virov financiranja okoljskih in podnebnih ukrepov v EU. Iz programa je bilo financiranih več kot 4 600 projektov v EU in tretjih državah, pri čemer je bilo mobiliziranih skoraj 10 milijard evrov, več kot 4,3 milijarde evrov pa je bilo namenjenih kot prispevek k varstvu okolja in podnebnim ukrepom. Sedanji program LIFE se je začel izvajati leta 2014 in bo trajal do leta 2020, njegov proračun pa znaša 3,4 milijarde evrov.

Ta program je imel pomembno vlogo pri izvajanju glavne okoljske zakonodaje EU, vključno z direktivama o habitatih in pticah. Predlog novega programa za obdobje 2021–2027 temelji na rezultatih vmesne ocene sedanjega programa in ocene učinka.

Več informacij

Informativni pregled in zakonodajni predlog

Več informacij o programu LIFE

Več informacij o proračunu EU za obdobje 2021–2027

IP/19/1434

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar