Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n budjetti vuosiksi 2021–2027: Komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen ympäristö- ja ilmastotoimien rahoituksesta

Bryssel 13. maaliskuuta 2019

Euroopan komissio on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelmasta (Life) osana seuraavaa EU:n pitkän aikavälin budjettia vuosiksi 2021-2027.

Rahoituksessa keskitytään ympäristön suojeluun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ja sillä edistetään puhdasta energiaa, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden suurempaa osuutta energiayhdistelmässä. Tämä on yksi välineistä, joiden avulla EU pystyy saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja muuttumaan ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Jotta voidaan taata parempi elämänlaatu eurooppalaisille ja investoida kestävään tulevaisuuteen, Junckerin komissio pyrkii tekemään kaikkensa ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi erityisesti lisäämällä Life-ohjelman rahoitusta ja sisällyttämällä ilmastotoimet kaikkiin merkittäviin EU:n rahoitusohjelmiin. Ohjelma auttaa EU:ta täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumukset ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja siten puuttumaan joihinkin tämän vuosisadan merkittävimmistä haasteista. Eilen saavutetulle sopimukselle on vielä saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston virallinen hyväksyntä.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava Euroopan komission jäsen Karmenu Vella esitti onnittelunsa sopimuksesta ja totesi: ”Joka päivä sadattuhannet nuoret eurooppalaiset marssivat planeettamme tulevaisuuden puolesta ja vaativat lisätoimia. Lisäämällä rahoitusta voimme paremmin vastata näihin huoliin, nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen ja pienentää vaikutustamme luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen.”

EU:n ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete lisäsi: ”Vahvistetulla Life-ohjelmalla on merkittävä rooli ilmastotoimiin ja kestävään energiaan tehtävien investointien lisäämisessä ympäri Eurooppaa. Life-ohjelmalla tuetaan edelleen ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, ja siten ohjelma auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteet, täyttämään Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumukset ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.”

Life-ohjelma on yksi niistä EU:n rahoitusohjelmista, joiden määrärahoja komissio on ehdottanut lisättäväksi suhteellisesti eniten kaudella 2021–2027. Ilmastotoimien rahoituksen tavoitetason nostamiseksi komissio on myös ehdottanut ilmastotoimien rahoituksen lisäämistä niin, että kaikissa EU:n ohjelmissa vähintään 25 prosentilla menoista edistetään ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Omien suorien tulostensa lisäksi Life-ohjelma toimii katalysaattorina muuta rahoitusta varten.

Uuden Life-ohjelman (2021–2027) keskeiset osat ovat seuraavat:

  • Tuetaan edelleen siirtymistä kiertotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä: tähän kuuluu rahoitus, jolla saavutetaan poliittiset välitavoitteet noudattaen strategista pitkän aikavälin visiota kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä. Toimien tavoitteina ovat siirtyminen kaikilta osin kiertotalouteen, ilman ja veden laadun suojelu ja parantaminen EU:ssa, vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden täytäntöönpano ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten unionin sitoumusten täyttäminen.
  • Kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota siirtymiseen puhtaaseen energiaan: uudella erityisellä alaohjelmalla lisätään investointeja ja tuetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan keskittyvää toimintaa erityisesti niillä aloilla ja niillä Euroopan alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen siirtymisessä kohti puhdasta energiaa.
  • Kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen: uusilla ns. strategisilla luontohankkeilla pyritään auttamaan kaikkia jäsenvaltioita ottamaan luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat poliittiset tavoitteet osaksi muita aloja ja rahoitusohjelmia, esimerkiksi maataloutta ja maaseudun kehittämistä, jotta varmistetaan johdonmukaisempi lähestymistapa kaikilla aloilla.
  • Noudatetaan yksinkertaista ja joustavaa lähestymistapaa, jossa keskitytään kehittämään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia keinoja vastata ympäristö- ja ilmastohaasteisiin.

Seuraavat vaiheet

Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tulevan Life-ohjelman budjettinäkökohtiin ja tiettyihin laaja-alaisiin säännöksiin vaikuttaa sopimus EU:n pitkän aikavälin budjetista, josta komissio teki ehdotuksen toukokuussa 2018.

Tausta

Vuonna 1992 käynnistetty Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) on yksi EU:n tärkeimmistä ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusohjelmista. Life-ohjelmalla on rahoitettu yli 4 600 hanketta eri puolilla EU:ta ja kolmansissa maissa. Sen avulla on mobilisoitu lähes 10 miljardia euroa ja osoitettu yli 4,3 miljardia euroa ympäristön suojeluun ja ilmastotoimiin. Nykyinen Life-ohjelma käynnistyi vuonna 2014, ja se jatkuu vuoteen 2020. Ohjelman talousarvio on 3,4 miljardia euroa.

Life-ohjelmalla on ollut suuri merkitys EU:n tärkeimpien ympäristösäädösten, kuten luonto- ja lintudirektiivien, täytäntöönpanossa. Uutta ohjelmakautta 2021–2027 koskevan ehdotuksen pohjana ovat nykyisen ohjelman väliarvioinnin tulokset ja vaikutustenarviointi.

Lisätietoja

Tietosivu ja lainsäädäntöehdotus

Lisätietoa Life-ohjelmasta

Lisätietoa EU:n budjetista vuosina 2021–2027

IP/19/1434

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar