Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet for 2021-2027: Kommissionen glæder sig over den foreløbige aftale om finansiering af miljø- og klimaindsatsen

Bruxelles, den 13. marts 2019

Europa-Kommissionen glæder sig over den foreløbige aftale, som Europa-Parlamentet og Rådet nåede frem til om LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen som en del af det næste langsigtede EU-budget 2021-2027.

Midlerne vil primært blive anvendt til beskyttelse af miljøet og modvirkning af klimaændringerne, støtte til omstillingen til ren energi med henblik på øget energieffektivitet og en højere andel af vedvarende energikilder i energimikset. Det vil være et af de værktøjer, der gør det muligt for EU at opfylde sine klimamål og forsøge at blive klimaneutral inden 2050.

For at give europæerne en bedre livskvalitet og investere i en mere bæredygtig fremtid gør Juncker-Kommissionen en hidtil uset indsats for at beskytte miljøet og klimaet, navnlig ved at øge LIFE-programmets midler og integrere klimaindsatsen i alle større EU-udgiftsprogrammer. Dette vil hjælpe Europa med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen og FN's verdensmål og dermed håndtere nogle af de vigtigste udfordringer i dette århundrede. Den aftale, der blev indgået i går, skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella glæder sig over aftalen og udtalte: "Hver dag ser vi hundrede tusinde unge europæere, der demonstrerer for planetens fremtid og kræver, at vi gør mere. Med flere midler kan vi bedre håndtere disse problemer, fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi og reducere vores CO2-fodaftryk på natur og biodiversitet."

Kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, tilføjer: "Et stærkere LIFE-program vil kunne øge investeringer i klimaindsats og bæredygtig energi i hele Europa. Med fortsat støtte til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer vil LIFE også fortsat hjælpe EU med at opfylde sine klimamål og -forpligtelser i henhold til Parisaftalen og FN's Verdensmål."

LIFE-programmet hører til de EU-finansieringsprogrammer, for hvilke Kommissionen har foreslået den største forholdsmæssige udgiftsstigning i perioden 2021-2027. Kommissionen har hævet ambitionsniveauet for klimafinansiering ved også at foreslå, at mindst 25 % af EU's udgifter i alle EU-programmer skal bidrage til at opfylde klimamålene.

Ud over LIFE-programmets egne direkte resultater vil det fungere som katalysator for andre midler.

Hovedelementerne i det nye LIFE-program (2021-2027) omfatter:

  • Fortsat støtte til omstillingen til en cirkulær økonomi og øget modvirkning af klimaændringer: dette omfatter finansiering til opfyldelse af politiske hovedmål i overensstemmelse med EU's strategiske og langsigtede vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden 2050. En række tiltag vil støtte den fuldstændige omstilling til en cirkulær økonomi, beskyttelsen og forbedringen af kvaliteten af EU's luft og vand, gennemførelsen af 2030-rammen for klima- og energipolitikken og opfyldelsen af EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer
  • Øget fokus på støtte til omstillingen til ren energi: et nyt specifikt delprogram vil fremme investeringer og støtte aktiviteter med fokus på energieffektivitet og vedvarende energi, især i de af Europas sektorer og regioner, som halter bagefter i omstillingen til ren energi
  • Øget fokus på natur og biodiversitet: Der er tale om en traditionel del af LIFE-programmet, og de nye særskilte "strategiske naturprojekter" for alle medlemsstater vil bidrage til at integrere natur- og biodiversitetsrelaterede politiske målsætninger i andre politikker og finansieringsprogrammer, såsom landbrug og udvikling af landdistrikterne, og desuden sikre en mere sammenhængende tilgang på tværs af sektorer
  • En simpel og fleksibel tilgang: med fokus på at udvikle og gennemføre innovative metoder, hvormed der kan sættes ind over for miljø- og klimaudfordringer.

De næste skridt

Den foreløbige aftale skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. De budgetmæssige aspekter af og de tilknyttede horisontale bestemmelser om det fremtidige LIFE-program er omfattet af en overordnet aftale om EU's næste langsigtede budget, som blev foreslået af Kommissionen i maj 2018.

Baggrund

LIFE-programmet for miljø- og klimaindsatsen blev lanceret i 1992 og er et af EU's vigtigste miljø- og klimafinansieringsinstrumenter. Det har finansieret over 4 600 projekter i hele EU og i tredjelande, mobiliseret næsten 10 mia. EUR og bidraget med over 4,3 mia. EUR til beskyttelse af miljøet og klimaindsatsen. Det nuværende LIFE-program begyndte i 2014 og løber frem til 2020 med et budget på 3,4 mia. EUR.

LIFE har spillet en vigtig rolle i gennemførelsen af EU's vigtigste miljølovgivning, herunder fugle- og habitatdirektivet. Forslaget til det nye program for perioden 2021-2027 bygger på resultaterne af midtvejsevalueringen af det nuværende program samt en konsekvensanalyse.

Yderligere oplysninger

Faktablad og lovforslag

Yderligere oplysninger om LIFE-programmet

Yderligere oplysninger om EU-budgettet for 2021-2027

IP/19/1434

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar