Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: Комисията приветства временното споразумение за финансиране във връзка с околната среда и действията в областта на климата

Брюксел, 13 март 2019 r.

Европейската комисия приветства временното споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно програмата LIFE за околната среда и действията в областта на климата в контекста на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Предвиденото финансиране ще е насочено най-вече към опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата, както и към подпомагане на прехода към чиста енергия, така че да се повиши енергийната ефективност и да се увеличи делът на източниците на възобновяема енергия в енергийния микс. То ще бъде един от инструментите, с които ЕС ще осъществи приоритетите си в областта на климата, като целта е до 2050 г. да бъде постигната неутрална по отношение на климата икономика.

С цел да се осигури по-добро качество на живот за европейците и да се инвестира в по-устойчиво бъдеще Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер полага безпрецедентни по мащабите си усилия за опазване на околната среда и климата — по-специално чрез увеличаване на финансирането на програмата LIFE и включването на действията в областта на климата във всички основни разходни програми на ЕС. По този начин Европа ще може да изпълни своите ангажименти по Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, като се предприемат мерки по някои от основните предизвикателства на настоящото столетие. Постигнатото вчера споразумение трябва да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.

Като приветства споразумението, комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Всеки ден стотици хиляди млади европейци организират демонстрации, в които ни призовават да работим по-усилено, за да опазим бъдещето на планетата. Благодарение на договореното допълнително финансиране ще откликнем по-адекватно на този призив, ще ускорим прехода към кръгова икономика и ще ограничим въглеродния отпечатък върху природата и биологичното разнообразие.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете допълни: По-ефективното функциониране на програмата LIFE има голямо значение за увеличаване на инвестициите, подпомагащи действията в областта на климата и устойчивата енергия в цяла Европа. Като продължава да работи за смекчаването на последиците от изменението на климата и приспособяването към това изменение, LIFE ще подкрепи ЕС при постигането на неговите цели в областта на климата и изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие.

LIFE е една от европейските програми за финансиране, за които Комисията предлага най-голямо пропорционално увеличение на средствата за периода 2021—2027 г. В рамките на този по-амбициозен подход към финансирането на целите в областта на климата предложението на Комисията също така предвижда най-малко 25 % от разходите на ЕС по линия на всички европейски програми да бъдат насочени към осъществяването на тези цели.

В допълнение към преките резултати, постигани в рамките на програмата LIFE, тя ще действа като катализатор за други фондове.

Основните елементи на новата програма LIFE за периода 2021—2027 г. включват:

  • Непрекъсната подкрепа за прехода към кръгова икономика и засилени действия за смекчаване на последиците от изменението на климата: това включва финансиране за изпълнението на основните цели на политиката в съответствие с дългосрочната стратегическа визия на ЕС за изграждането до 2050 г. на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика. Предвидените действия ще са в подкрепа на окончателния преход към кръгова икономика, опазването и подобряването на качеството на въздуха и водата в Европа, прилагането на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и изпълнението на ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение относно изменението на климата.
  • Засилен акцент върху подпомагането на прехода към чиста енергия: посредством нова специална подпрограма ще се стимулират инвестициите и ще се подпомагат дейностите, насочени към енергийната ефективност и по-широкото използване на източници на възобновяема енергия, особено в секторите и европейските региони, изоставащи в прехода към чиста енергия.
  • Засилен акцент върху природата и биологичното разнообразие: с изпълнението на нови, специални стратегически проекти за опазване на природата за всички държави членки във връзка с този традиционен приоритет на програмата LIFE ще се подпомогне интегрирането на целите на политиките в областта на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране (например селско стопанство и развитие на селските райони) и ще се осигури по-съгласуван подход между различните сектори.
  • Опростен и гъвкав подход с акцент върху разработването и прилагането на иновационни решения на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата.

Следващи стъпки

Временното споразумение подлежи на официално одобрение от страна на Европейския парламент и Съвета. Бюджетните аспекти и свързаните с тях хоризонтални разпоредби на бъдещата програма LIFE са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.

Контекст

Програмата LIFE, чието начало беше поставено през 1992 г., е една от водещите програми на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. В рамките на програмата е отпуснато финансиране за над 4600 проекта в ЕС и държави извън него, мобилизирани са близо 10 милиарда евро и са предоставени над 4,3 милиарда евро за опазване на околната среда и действия в областта на климата. Настоящата програма LIFE обхваща периода 2014—2020 г., като бюджетът ѝ е 3,4 милиарда евро.

LIFE изигра значима роля за прилагането на ключови законодателни актове на ЕС, сред които са Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Предложението за новата програма за периода 2021—2027 г. се основава на резултатите от средносрочната оценка на настоящата програма и на оценка на въздействието.

За повече информация

Информационен документ и законодателно предложение

Допълнителна информация за програмата LIFE

Допълнителна информация за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

IP/19/1434

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar