Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Europe CARES — приобщаващо качествено образование за деца с увреждания“

Брюксел, 27 февруари 2019 r.

Европейската комисия реши днес да регистрира европейска гражданска инициатива, наречена „Europe CARES — приобщаващо качествено образование за деца с увреждания“.

Целта на инициативата е да се гарантира правото на приобщаващо образование за деца и възрастни с увреждания в рамките на Европейския съюз. В нея се посочва, че над 70 милиона граждани на ЕС имат увреждане, а 15 милиона деца имат специални образователни потребности и че много от тях са изправени пред огромни пречки при упражняването на правото си на качествено приобщаващо образование. Ето защо организаторите ѝ призовават Комисията да изготви законопроект за обща рамка на ЕС за приобщаващо образование, с която ще се гарантира, че нито едно дете няма да бъде изоставено по отношение на услугите за ранна интервенция, образованието и прехода към пазара на труда.

Съгласно Договорите ЕС може да предприема правни действия, целящи борба с дискриминацията, основана на увреждане, както и да подкрепя усилията на държавите членки по отношение на образователните системи и професионалното обучение. Поради това Комисията счете, че инициативата е правно допустима, и реши да я регистрира. На този етап Комисията не анализира инициативата по същество.

Регистрацията ще стане на 4 март 2019 г. и от този момент ще започне да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако за една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще я анализира и ще реагира в срок от три месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в политическия дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите от ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация

Пълен текст на предложената европейска гражданска инициатива (на разположение от 4 март)

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират подписи

Уебсайт на европейската гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

Уебсайт на Europe Cares

 

IP/19/1417

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar