Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Zimný balík európskeho semestra: ako sa členským štátom darí dosahovať hospodárske a sociálne priority

Brusel 27. február 2019

Európska komisia dnes vo svojom výročnom hodnotení hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch zdôrazňuje, že treba podporovať investície, viesť zodpovedné fiškálne politiky a uskutočňovať dobre navrhnuté reformy.

Výzvy sa medzi krajinami značne líšia a vyžadujú si primerané a rozhodné politické kroky.

Komisia skúma špecifické výzvy jednotlivých krajín v kontexte európskeho hospodárstva, ktoré bude v roku 2019 podľa očakávania rásť už siedmy rok po sebe, hoci miernejším tempom. Zamestnanosť láme rekordy a nezamestnanosť je na historicky najnižšej úrovni. Zároveň sa všade zlepšili verejné financie, aj keď niektoré krajiny majú ešte stále vysokú úroveň dlhu. Výzvy však pretrvávajú. Produktivita ostáva na utlmených úrovniach, starnutie obyvateľstva sa zintenzívňuje a na naše trhy práce výrazne vplývajú rýchle technologické zmeny. V niektorých členských štátoch sa reálne príjmy domácností ešte stále nachádzajú pod úrovňou spred krízy. Nezamestnanosť mladých ľudí sa výrazne znížila, v niektorých členských štátoch je však naďalej neprijateľne vysoká. V časoch zvýšenej globálnej neistoty je pre členské štáty EÚ veľmi dôležité, aby zintenzívnili úsilie o zvýšenie produktivity, zlepšili odolnosť svojich ekonomík a zabezpečili ekonomický rast v prospech všetkých občanov.

Dnešných 28 správ o krajinách nadväzuje na ročný prieskum rastu uverejnený v novembri a na odporúčania o hospodárskej politike eurozóny, v ktorých sa vytyčujú priority na európskej úrovni, a zameriava pozornosť na národný rozmer európskeho semestra. Každá správa obsahuje hĺbkovú analýzu hospodárskych a sociálnych výziev príslušnej krajiny. Tieto správy budú základom pre diskusie s členskými štátmi o smerovaní ich príslušných vnútroštátnych politík ešte pred predložením národných programov v apríli a bude sa z nich vychádzať v odporúčaniach Komisie pre jednotlivé krajiny, ktoré vychádzajú koncom jari.

Ako novinku dnešného balíka Komisia otvára diskusiu o investičných výzvach a prioritách v členských štátoch a prináša prvé podnety, ako môžu fondy EÚ, a najmä fondy v rámci politiky súdržnosti EÚ, prispieť v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027. Tým sa zároveň zvýši súdržnosť medzi koordináciou hospodárskych politík a využívaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré vo viacerých členských štátoch tvoria významnú súčasť verejných investícií. Toto nové zameranie sa prejavuje vo všetkých správach o krajinách, pričom ku každej z nich je pripojená nová príloha o možnostiach využitia budúcich fondov politiky súdržnosti EÚ.

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Európska ekonomika zažíva už siedmy rok po sebe hospodársky rast. Tento rast sa však spomaľuje. Udržať si trend aj v budúcnosti si bude vyžadovať vysokú konkurencieschopnosť, ako aj pokračovanie vzostupnej konvergencie. Na odkrytie plného potenciálu rastu našich ekonomík potrebujeme robiť štrukturálne reformy. A takisto potrebujeme dobre cielené investície, aby sa v celej Európe naštartoval rast produktivity.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová povedala: „Demografická zmena a nové technológie pretvárajú trh práce, pričom v mnohých členských štátoch čoraz viac chýbajú požadované zručnosti. Musíme zaradiť vyššiu rýchlosť. Ak si chceme zachovať životnú úroveň, musí byť našou najvyššou prioritou investovať do zručností, a najmä zvýšiť ich úroveň u nižšie kvalifikovaných ľudí.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: Posvietili sme si na všetkých 28 ekonomík EÚ s cieľom identifikovať problémy a postarať sa o ich včasné riešenie. Vďaka hospodárskemu rastu a politickým opatreniam sa mnohé nerovnováhy v Európe darí napraviť, no dlhodobé výzvy pretrvávajú. Keďže tento rok rast spomalil, je ešte dôležitejšie ako doteraz, aby vlády konali a posilnili odolnosť našich hospodárstiev: aby znížili dlh, povzbudili produktivitu, zvýšili a skvalitnili investície a znížili nerovnosti. Pokiaľ ide o Grécko, dnes vyšla aj druhá správa o sprísnenom dohľade, ktorá poukazuje na značný pokrok, ale aj na niektoré oblasti, kde je potrebné ďalšie úsilie. Preto vyzývam orgány, aby tieto úlohy dokončili včas pred nasledujúcim zasadnutím Euroskupiny.

Corina Crețu, komisárka pre regionálnu politiku, vyhlásila: „Správy o krajinách obsahujú tento rok dôležitú novinku, ktorá intenzívne zameriava pozornosť na investičné prekážky a regionálne rozdiely. Okrem toho obsahujú posúdenie Komisie, ako by sa mali v jednotlivých krajinách investovať budúce finančné prostriedky EÚ. To nám pomôže naštartovať diskusiu o investičných prioritách členských štátov na nasledujúce desaťročie a o tom, ako k nim môžu prispieť finančné prostriedky politiky súdržnosti.

Pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny

V správach o jednotlivých krajinách sa posudzuje, aký pokrok dosiahli členské štáty pri plnení odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny z júla 2018. Od zavedenia európskeho semestra v roku 2011 dosiahli členské štáty určitý alebo väčší pokrok v plnení viac ako dvoch tretín vydaných odporúčaní. Najväčší pokrok dosiahli členské štáty v plnení odporúčaní v oblasti finančných služieb, keďže stabilizácia a zdravie finančného sektora boli po finančnej kríze prioritou. Značný pokrok sa podarilo dosiahnuť aj v súvislosti s reformami, ktoré uľahčujú tvorbu pracovných miest na dobu neurčitú a znižujú segmentáciu trhu práce.

Komisia sa v posledných rokoch snaží pomôcť členským štátom, aby zintenzívnili reformné úsilie, a to aj prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), ktorý má všetkým členským štátom EÚ na požiadanie poskytovať technickú podporu pri navrhovaní a vykonávaní reforiem na podporu rastu. Týka sa to aj reforiem označených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.

V rámci dnešného balíka Komisia prijala aj pracovný program na podporu štrukturálnych reforiem na rok 2019.V roku 2019 získa cez program technickú podporu 26 členských štátov na vyše 260 projektov. Pridajú sa tak k vyše 290 projektom vybratým v rokoch 2017 a 2018.

Riešenie makroekonomických nerovnováh

Komisia začala v novembri v prípade trinástich členských štátov hĺbkové preskúmania, aby zistila, či v nich existujú makroekonomické nerovnováhy, a ak áno, nakoľko sú závažné. Komisia teraz dospela k záveru, že nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy existujú vo všetkých trinástich členských štátoch, ale v niektorých prípadoch sa závažnosť nerovnováh zmenšila. Zhrnutie výsledkov hĺbkových preskúmaní:

– Ekonomické nerovnováhy zažívajú Bulharsko, Nemecko Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko.

– Nadmerné makroekonomické nerovnováhy zažívajú Cyprus, Grécko a Taliansko.

Komisia bude v osobitnom monitorovaní v rámci európskeho semestra ďalej skúmať vývoj a politické opatrenia v jednotlivých členských štátoch ohľadne nerovnováh a nadmerných nerovnováh.

Stanovisko k návrhu rozpočtového plánu Slovinska

Komisia dnes zároveň uverejnila stanovisko k aktualizovanému návrhu rozpočtového plánu (NRP) Slovinska, keďže ten, ktorý bol predložený v októbri, vychádzal zo scenára nezmenenej politiky a medzičasom bol predložený znova. Komisia sa domnieva, že aktualizovaný návrh rozpočtového plánu vykazuje riziko nesúladu s ustanoveniami Paktu stability a rastu. V pláne Slovinska aj v prognóze Komisie sa predpokladá, že návrh rozpočtového plánu môže viesť k významnej odchýlke od postupu úprav smerom k strednodobému cieľu krajiny. Slovinsko sa vyzýva, aby v rámci vnútroštátneho rozpočtového postupu prijalo potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť súlad rozpočtu na rok 2019 s Paktom stability a rastu.

Správa o sprísnenom dohľade nad Gréckom

Pokiaľ ide o Grécko, ktoré sa pripojilo k procesu európskeho semestra minulé leto po ukončení programu makroekonomických úprav, Komisia prijala druhú správu v rámci sprísneného dohľadu. V správe sa hodnotí pokrok, ktorý Grécko dosiahlo v plnení politických záväzkov prijatých na stretnutí Euroskupiny v júni 2018. V správe sa dospelo k záveru, že hoci Grécko v plnení svojich osobitných reformných záväzkov, ktoré malo dokončiť do konca roku 2018, dosiahlo značný pokrok, v niektorých oblastiach bolo tempo pomalé a viedlo k oneskoreniu súvisiacich kľúčových reforiem.

Správa o pokroku v zriaďovaní národných rád pre produktivitu

Okrem toho Komisia uverejnila správu o pokroku v plnení odporúčania Rady z 20. septembra 2016 týkajúce sa zriadenia národných rád pre produktivitu. Správa analyzuje vývoj produktivity a konkurencieschopnosti v EÚ a eurozóne a uvádza prehľad rád pre produktivitu zriadených ku koncu roka 2018. Národné rady pre produktivitu sú už zriadené v 10 členských štátoch eurozóny. Všetky ostatné členské štáty eurozóny potvrdili svoj zámer, že sa čoskoro pridajú. Zriadené rady, ktoré majú vzhľadom na špecifický vnútroštátny kontext rôzne formy, sa už aktívne zapájajú do domácich diskusií o výzvach, ktorým čelí produktivita. Komisia spojila rady pre produktivitu do siete, ktorá im zjednoduší vzájomnú výmenu názorov, postupov a skúseností.

Obnovené usmernenia pre zamestnanosť

Komisia takisto prijala návrh na zachovanie rozhodnutia Rady z roku 2018 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov. Keďže celkové ciele a priority usmernení pre zamestnanosť ostávajú v platnosti, v tohtoročnom návrhu sa znova potvrdzuje súlad s 20 zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Usmernenia pre politiky zamestnanosti obsahujú spoločné priority a ciele vnútroštátnych politík zamestnanosti a poskytujú v týchto oblastiach právny základ pre odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa musia nanovo prijímať každý rok.

Hodnotiaca správa o stratégiách členských štátov v oblasti odbornej prípravy a rekvalifikácie

Komisia dnes uverejnila aj správu o vykonávaní odporúčania Rady „Cesty zvyšovania úrovne zručností“, ktorá je súčasťou nového programu v oblasti zručností pre Európu predloženého Komisiou v júni 2016. V EÚ v súčasnosti žije 61 miliónov dospelých, ktorí majú nanajvýš nižšie sekundárne vzdelanie. Vďaka tomuto odporúčaniu sa členské štáty zaviazali poskytnúť dospelým s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií nové a lepšie príležitosti zlepšiť si základnú gramotnosť, schopnosť počítať a digitálne zručnosti, ako aj pokročiť smerom k zvýšeniu kvalifikácie. V tejto správe sa skúmajú opatrenia členských štátov, ktoré sa líšia veľkosťou aj úrovňou ambícií. Mnohé z nich sú podporované z Európskeho sociálneho fondu.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že o týchto správach i o výsledkoch hĺbkových preskúmaní sa bude diskutovať v Rade. Na základe analýzy príslušných správ usporiada Komisia v nadchádzajúcich mesiacoch dvojstranné stretnutia s členskými štátmi. Podpredsedovia Komisie, komisári a zástupcovia útvarov Komisie navštívia členské štáty, aby sa stretli s predstaviteľmi vlád, národných parlamentov, so sociálnymi partnermi a s ďalšími zainteresovanými stranami, a prediskutovali zistenia uvedené v týchto správach. Súčasťou týchto návštev budú aj špecializované diskusie o prílohách zamerané na to, ako by budúce fondy v rámci politiky súdržnosti EÚ mohli pomôcť pri riešení osobitných investičných potrieb v členských štátoch.

V apríli by mali členské štáty predložiť svoje národné programy reforiem s podrobným prehľadom reformných priorít, ako aj programy stability (v prípade krajín eurozóny) alebo konvergenčné programy (v prípade krajín mimo eurozóny) s prehľadom viacročných fiškálnych stratégií.

Na základe všetkých týchto programov Komisia na jar predloží svoje návrhy nového súboru odporúčaní pre jednotlivé krajiny zamerané na kľúčové výzvy obdobia 2019 - 2020. Odporúčania budú obsahovať aj fiškálne usmernenia. Budú vychádzať z jarnej prognózy Komisie, do ktorej budú zapracované konečné rozpočtové údaje za rok 2018 potvrdené Eurostatom.

Súvislosti

Tento zimný balík je súčasťou ročného cyklu koordinácie politík na úrovni EÚ zvaného európsky semester. Nasleduje po novembrovom uverejnení ročného prieskumu rastu 2019 a odporúčania pre eurozónu (jesenný balík), v ktorých sú stanovené priority na európskej úrovni na nasledujúci rok. Teraz sa zameriava na vnútroštátny rozmer európskeho semestra.

Vychádza z najnovších údajov zimnej hospodárskej prognózy Komisie z roku 2019 a na základe nepretržitého dialógu s orgánmi a zainteresovanými stranami členských štátov skúma dosiahnutý pokrok v priebehu času. V správach o krajinách sa uvádza, na akom základe majú členské štáty do polovice apríla vypracovať svoje národné programy a z čoho má vychádzať Komisia neskôr na jar (v jarnom balíku) v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny.

Ďalšie informácie

Oznam: Zimný balík európskeho semestra

28 správ o jednotlivých krajinách

Oznámenie o hlavných zisteniach správ o krajinách

Stanovisko k návrhu rozpočtového plánu Slovinska na rok 2019

Druhá správa o sprísnenom dohľade nad Gréckom

Ročný pracovný program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP)

Aktualizované usmernenia pre politiky zamestnanosti na rok 2019

Správa o pokroku v plnení odporúčania Rady „Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých“

Správa o pokroku v plnení odporúčania Rady o zriadení národných rád pre produktivitu

Časová os cyklu európskeho semestra

 

Predošlé publikácie

Ročný prieskum rastu 2019

Správa o mechanizme varovania na rok 2019

Odporúčanie pre eurozónu 2019

Návrh spoločnej správy o zamestnanosti 2019

Európsky pilier sociálnych práv a sociálny prehľad

Zimná hospodárska prognóza 2019

Začiatok európskeho semestra 2019: jesenný balík

 

Podpredseda Dombrovskis na Twitteri: @VDombrovskis

Komisárka Thyssenová na Twitteri: @mariannethyssen

Komisár Moscovici na Twitteri: @Pierremoscovici

Komisárka Creţu na Twitteri: @CorinaCretuEU

GR ECFIN na Twitteri: @ecfin

GR EMPL na Twitteri: @EU_Social

GR REGIO na Twitteri: @EUinmyRegion

 

IP/19/1389

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar