Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Il-Pakkett tax-Xitwa tas-Semestru Ewropew: valutazzjoni tal-progress tal-Istati Membri dwar il-prijoritajiet ekonomiċi u soċjali

Brussell, is-27ta' frar 2019

Fil-valutazzjoni annwali tagħha tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fl-Istati Membri, il-Kummissjoni Ewropea llum tenfasizza l-ħtieġa li tippromwovi l-investiment, issegwi politiki fiskali responsabbli u timplimenta riformi mfassla sew.

L-isfidi jvarjaw b'mod sinifikanti bejn pajjiż u ieħor u jappellaw għal azzjoni ta' politika xierqa u determinata.

Dan ir-rieżami tal-isfidi speċifiċi għall-pajjiż jasal fl-isfond ta' ekonomija Ewropea li hija mistennija li tikber għas-seba' sena konsekuttiva fl-2019, iżda b'pass aktar moderat. L-għadd ta' impjiegi laħaq livell rekord, u r-rata tal-qgħad hija l-iktar baxxa. Il-finanzi pubbliċi tjiebu wkoll b'mod ġenerali, għalkemm xi pajjiżi għadhom qed jiffaċċjaw livelli għoljin ta' dejn. Madankollu, għad fadal xi sfidi. Il-livelli ta' produttività għadhom imrażżna, il-popolazzjoni li qed tixjieħ qed tintensifika u l-bidla teknoloġika mgħaġġla qed ikollha impatt sinifikanti fuq is-swieq tax-xogħol. F'xi Stati Membri, l-introjtu reali tal-unitajiet domestiċi jibqa' taħt il-livelli ta' qabel il-kriżi. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ tnaqqas b'mod sinifikanti, iżda għadu għoli b'mod inaċċettabbli f'xi Stati Membri. Fi żmien ta' inċertezza globali aktar qawwija, huwa kruċjali li l-Istati Membri tal-UE jżidu l-azzjoni tagħhom biex jagħtu spinta lill-produttività, itejbu r-reżiljenza tal-ekonomiji tagħhom u jiżguraw li t-tkabbir ekonomiku jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini kollha.

Wara l-pubblikazzjoni f'Novembru tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u r-rakkomandazzjoni dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro, li jistabbilixxu l-prijoritajiet fil-livell Ewropew, it-28 Rapport tal-Pajjiżi tal-lum jiffukaw fuq id-dimensjoni nazzjonali tas-Semestru Ewropew. Ir-rapporti jipprovdu analiżi dettaljata tal-isfidi ekonomiċi u soċjali speċifiċi għall-pajjiż. Huma se jservu bħala bażi għal diskussjonijiet mal-Istati Membri dwar l-għażliet ta' politika nazzjonali tagħhom bi tħejjija għall-programmi nazzjonali tagħhom f'April, u se jwasslu għall-formulazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi annwali lejn l-aħħar tar-rebbiegħa.

Bħala novità tal-pakkett tal-lum, il-Kummissjoni qed tniedi diskussjoni dwar l-isfidi u l-prijoritajiet ta' investiment fl-Istati Membri u tistabbilixxi l-ewwel ideat dwar kif il-fondi tal-UE, b'mod partikolari l-fondi tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE, jistgħu jgħinu fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss 2021–2027. Dan se jservi wkoll biex tiġi żgurata koerenza akbar bejn il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u l-użu tal-fondi tal-UE, li huma parti sinifikanti mill-investiment pubbliku f'diversi Stati Membri. Dan il-fokus il-ġdid huwa rifless fir-Rapporti tal-Pajjiżi kollha u anness ġdid dwar l-użu possibbli ta' fondi futuri tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE jinsab mehmuż ma' kull Rapport tal-Pajjiż.

Il-Viċi President Valdis Dombrovskis, responsabbli għall-Euro u għad-Djalogu Soċjali, kif ukoll inkarigat mill-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, qal: “L-ekonomija Ewropea qed tesperjenza s-seba' sena konsekuttiva ta' espansjoni ekonomika tagħha. Madankollu, it-tkabbir qed jmajna. Iż-żamma ta' momentum fil-futur se teħtieġ livell għoli ta' kompetittività, kif ukoll konverġenza kontinwa ‘l fuq. Biex nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tat-tkabbir tal-ekonomiji tagħna, neħtieġu riformi strutturali. Għandna bżonn ukoll ta' investiment immirat tajjeb biex jissaħħaħ it-tkabbir tal-produttività madwar l-Ewropa.

Il-Kummissarju għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali, il-Ħiliet u l-Mobbiltà tal-Ħaddiema, Marianna Thyssen qalet: “Il-bidla demografika u t-teknoloġiji l-ġodda qed jagħtu sura ġdida lis-suq tax-xogħol, filwaqt li n-nuqqas ta' ħiliet qed jiżdied f'ħafna Stati Membri. Jeħtieġ li nħaffu l-ħidma tagħna. L-investiment fil-ħiliet tan-nies, speċjalment it-tneħħija tal-livelli tal-ħiliet tal-persuni b'livell baxx ta' ħiliet, għandu jkun il-prijorità ewlenija tagħna jekk irridu nżommu l-istandards ta' għajxien tagħna.”

Pierre Moscovici, il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, it-Tassazzjoni u d-Dwana, qal: Aħna wettaqna analiżi bir-reqqa tat-28 ekonomija kollha tal-UE, biex nidentifikaw il-problemi u niżguraw li dawn ikunu jistgħu jiġu indirizzati fil-ħin. Ħafna mill-iżbilanċi tal-Ewropa qed jiġu kkoreġuti, grazzi kemm għat-tkabbir ekonomiku kif ukoll għall-azzjoni politika, għalkemm għad hemm sfidi li ilhom hemm. Bi tkabbir li qed jonqos din is-sena, huwa aktar importanti minn qatt qabel li l-gvernijiet jaġixxu biex isaħħu r-reżiljenza tal-ekonomiji tagħna: it-tnaqqis tad-dejn, tingħata spinta lill-produttività, aktar investiment u aħjar, u l-indirizzar tal-inugwaljanzi. Rigward il-Greċja, it-tieni Rapport ta' Sorveljanza Msaħħa ppubblikat illum ukoll juri progress sinifikanti iżda juri wkoll li hemm xi oqsma fejn huma meħtieġa aktar sforzi, u jiena nħeġġeġ lill-awtoritajiet ilestu dawn l-isforzi fil-ħin għall-Grupp tal-Euro li jmiss.

Corina Crețu, il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali, qalet: “Ir-Rapporti tal-Pajjiżi fihom element ġdid importanti din is-sena, b'enfasi qawwija fuq l-ostakli għall-investiment u l-inugwaljanzi reġjonali, u l-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar kif il-finanzjament futur tal-UE għandu jiġi investit f'kull pajjiż. Dan se jgħinna nibdew id-diskussjoni dwar il-prijoritajiet ta' investiment tal-Istati Membri għall-għaxar snin li ġejjin u kif il-fondi tal-Politika ta' Koeżjoni jistgħu jgħinu.

Progress fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż

Ir-rapporti tal-Pajjiżi jivvalutaw il-progress tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi tal-Kummissjoni ta' Lulju 2018. B'mod ġenerali, l-Istati Membri kisbu xi progress, jew aktar minn hekk, bl-implimentazzjoni ta' aktar minn żewġ terzi tar-rakkomandazzjonijiet maħruġa sa mill-introduzzjoni tas-Semestru Ewropew fl-2011. L-Istati Membri għamlu l-aktar progress fuq ir-rakkomandazzjonijiet dwar is-servizzi finanzjarji, u dan jirrifletti l-prijorità li ngħatat lill-istabilizzazzjoni u s-solidità tas-settur finanzjarju wara l-kriżi finanzjarja. Inkiseb ukoll progress qawwi fir-rigward ta' riformi li jiffaċilitaw il-ħolqien tal-impjiegi b'kuntratti permanenti u l-indirizzar tas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol.

F'dawn l-aħħar snin, wieħed mill-modi li bih il-Kummissjoni għandha l-għan li tgħin lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom ta' riforma huwa permezz tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP), li għandu l-għan li jipprovdi appoġġ tekniku lill-Istati Membri kollha tal-UE, fuq talba tagħhom, biex jgħinhom ifasslu u jimplimentaw riformi li jsaħħu t-tkabbir. Dan jinkludi wkoll riformi enfasizzati fir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi.

Bħala parti mill-pakkett tal-lum, il-Kummissjoni adottat ukoll il-Programm ta' Ħidma tal-2019 tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali.Fl-2019, l-SRSP se jipprovdi appoġġ tekniku lil 26 Stat Membru biex iwettqu aktar minn 260 proġett. Dan flimkien ma' aktar minn 290 proġett magħżula fl-2017 u fl-2018.

Indirizzar tal-iżbilanċi makroekonomiċi

F'Novembru, il-Kummissjoni varat analiżijiet fil-fond għal 13-il Stat Membru sabiex tanalizza jekk kienx qed ikollhom żbilanċi makroekonomiċi u jekk iva, il-gravità tagħhom. Il-Kummissjoni issa kkonkludiet li jeżistu żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi f'dawn it-13-il Stat Membru, iżda l-gravità tal-iżbilanċi naqset f'xi każijiet. Is-sommarju tar-riżultat tal-analiżi fil-fond huwa kif ġej:

- il-Bulgarija, il-Ġermanja, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Portugall, ir-Rumanija u l-Iżvezja qed jesperjenzaw żbilanċi ekonomiċi.

- Ċipru, il-Greċja u l-Italja qed jesperjenzaw żbilanċi eċċessivi.

Il-Kummissjoni se tkompli teżamina l-iżviluppi u l-miżuri ta' politika meħuda mill-Istati Membri kollha bi żbilanċi jew żbilanċi eċċessivi permezz ta' monitoraġġ speċifiku fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

Opinjoni dwar l-Abbozz ta' Pjan Baġitarju tas-Slovenja

Illum il-Kummissjoni qed tippubblika wkoll l-Opinjoni tagħha dwar l-Abbozz ta' Pjan Baġitarju (APB) aġġornat għas-Slovenja, peress li dak li ġie ppreżentat f'Ottubru li għadda kien ibbażat fuq xenarju ta' “ebda bidla fil-politika” u sadanittant reġa' ġie ppreżentat. Il-Kummissjoni tqis li l-APB aġġornat jippreżenta riskju ta' nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. Kemm il-Pjan tas-Slovenja kif ukoll il-Kummissjoni jbassru li l-Abbozz ta' Pjan Baġitarju jista' jirriżulta f'devjazzjoni sinifikanti mill-perkors ta' aġġustament lejn l-objettiv fuq perjodu medju ta' żmien. Is-Slovenja hija mistiedna tieħu l-miżuri meħtieġa fil-proċess baġitarju nazzjonali biex tiżgura li l-baġit tal-2019 ikun konformi bis-sħiħ mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir.

Rapport ta' Sorveljanza Msaħħa għall-Greċja

Għall-Greċja, li ngħaqdet mal-proċess tas-Semestru wara li kkonkludiet il-programm ta' appoġġ għall-istabbiltà tagħha fis-sajf li għadda, il-Kummissjoni adottat it-tieni rapport skont il-qafas ta' Sorveljanza Msaħħa. Ir-rapport jivvaluta l-progress tal-Greċja b'impenji ta' politika li saru fil-Grupp tal-Euro f'Ġunju 2018. Ir-rapport jikkonkludi li filwaqt li l-Greċja għamlet progress konsiderevoli fl-implimentazzjoni tal-impenji speċifiċi tagħha għar-riforma dovuti sal-aħħar tal-2018, ir-ritmu f'xi oqsma kien bil-mod u wassal għal dewmien f'riformi ewlenin relatati.

Ir-Rapport ta' Progress dwar il-Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività

Il-Kummissjoni ppubblikat ukoll ir-rapport ta' progress dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Settembru 2016 dwar l-istabbiliment ta' Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività. Ir-rapport janalizza l-iżviluppi fil-produttività u l-kompetittività fl-UE u fiż-żona tal-euro u jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-bordijiet tal-produttività stabbiliti fi tmiem l-2018. Il-Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività diġà huma stabbiliti f'10 Stati Membri taż-żona tal-euro. Il-bqija tal-Istati Membri taż-żona tal-euro kollha kkonfermaw l-intenzjoni tagħhom li jistabbilixxuhom dalwaqt. Il-bordijiet eżistenti, li minħabba kuntesti speċifiċi għal kull pajjiż għandhom strutturi differenti, diġà qed jikkontribwixxu b'mod attiv għal diskussjonijiet domestiċi dwar sfidi relatati mal-produttività. Il-Kummissjoni nediet netwerk għall-bordijiet tal-produttività biex tiffaċilita l-iskambju ta' fehmiet, prattiki u esperjenzi.

It-tiġdid tal-Linji Gwida dwar l-Impjiegi

Il-Kummissjoni adottat ukoll proposta biex tinżamm id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-2018 dwar il-linji gwida għall-politika tal-impjiegi tal-Istati Membri. Il-proposta ta' din is-sena tikkonferma mill-ġdid l-allinjament tal-Linji Gwida tal-Impjiegi mal-20 prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, peress li l-objettivi u l-prijoritajiet ġenerali tagħhom jibqgħu validi. Il-Linji Gwida dwar l-Impjiegi jippreżentaw prijoritajiet u miri komuni għall-politiki nazzjonali dwar l-impjiegi u jipprovdu l-bażi ġuridika għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi f'dawn l-oqsma, li jridu jiġu adottati mill-ġdid kull sena.

Ir-Rapport ta' Rendikont dwar l-istrateġiji ta' taħriġ u taħriġ mill-ġdid tal-Istati Membri

Il-Kummissjoni llum ħarġet ukoll rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar “Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet”, li huwa parti mill-Aġenda ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa mressqa mill-Kummissjoni f'Ġunju 2016. Bħalissa, hemm 61 miljun adult fl-UE li għandhom bħala massimu edukazzjoni sekondarja. Permezz ta' din ir-Rakkomandazzjoni, l-Istati Membri impenjaw ruħhom li joffru lill-adulti b'livelli baxxi ta' ħiliet u kwalifiki, opportunitajiet ġodda u mtejba biex jagħtu spinta lil-litteriżmu bażiku, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali bażiċi tagħhom, u biex jagħmlu progress lejn kwalifiki ogħla. Dan ir-rapport janalizza l-miżuri mwettqa mill-Istati Membri, li jvarjaw fid-daqs u l-livell ta' ambizzjoni. Ħafna minnhom huma appoġġati mill-Fond Soċjali Ewropew.

Xi jmiss?

Il-Kunsill huwa mistenni li jiddiskuti r-Rapporti tal-Pajjiżi flimkien mar-riżultati tal-analiżijiet fil-fond. Fix-xhur li ġejjin, il-Kummissjoni se torganizza laqgħat bilaterali mal-Istati Membri fid-dawl tal-analiżi tar-rapporti rispettivi. Il-Viċi Presidenti, il-Kummissarji u s-servizzi tal-Kummissjoni se jżuru lill-Istati Membri biex jiltaqgħu mal-gvernijiet, mal-parlamenti nazzjonali, mas-sħab soċjali u mal-partijiet ikkonċernati u jiddiskutu r-riżultati tar-rapporti. Dawn iż-żjarat se jinkludu wkoll diskussjonijiet iddedikati tal-annessi dwar kif il-fondi tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE fil-ġejjieni jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati ħtiġijiet speċifiċi ta' investiment fl-Istati Membri.

F'April, l-Istati Membri huma mistennija jippreżentaw il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma tagħhom, b'dettalji dwar il-prijoritajiet ta' riforma nazzjonali, u l-Programmi ta' Stabbiltà tagħhom (għall-pajjiżi taż-żona tal-euro) jew il-Programmi ta' Konverġenza (għall-pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro), li jistabbilixxu l-istrateġiji fiskali pluriennali tagħhom.

Abbażi ta' dawn il-programmi kollha, il-Kummissjoni fir-rebbiegħa se tippreżenta l-proposti tagħha għal ġabra ġdida ta' Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi, immirati lejn l-isfidi ċentrali li għandhom jiġu indirizzati għall-2019-2020. Ir-rakkomandazzjonijiet se jinkludu wkoll gwida fiskali. Dawn se jkunu bbażati fuq it-Tbassir tar-Rebbiegħa tal-Kummissjoni li se jinkorpora d-data finali baġitarja tal-2018 ivvalidata mill-Eurostat.

Sfond

Dan il-Pakkett tax-Xitwa huwa parti miċ-ċiklu annwali tal-koordinazzjoni tal-politika fil-livell tal-UE, is-Semestru Ewropew. Isegwi l-pubblikazzjoni f'Novembru tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 u r-rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro (il-Pakkett tal-Ħarifa), li stabbilew il-prijoritajiet għas-sena li ġejja fil-livell Ewropew. Issa jiffoka fuq id-dimensjoni nazzjonali tas-Semestru Ewropew.

Dan huwa bbażat fuq l-aħħar data tat-Tbassir Ekonomiku tax-Xitwa 2019 tal-Kummissjoni u jibni fuq id-djalogu kontinwu mal-awtoritajiet tal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati biex jirrevedi l-progress li jkun sar maż-żmien. Ir-Rapporti tal-Pajjiżi huma s-sisien li fuqhom l-Istati Membri jiżviluppaw il-programmi nazzjonali tagħhom sa nofs April u għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi tal-Kummissjoni għall-Pajjiżi li ġejjin iktar tard fir-Rebbiegħa (il-Pakkett tar-Rebbiegħa).

Aktar informazzjoni

Il-Memo: Il-Pakkett tax-Xitwa tas-Semestru Ewropew:

Rapporti tat-28 pajjiż

Komunikazzjoni dwar is-sejbiet ewlenin tar-Rapporti tal-Pajjiżi

Opinjoni dwar l-Abbozz ta' Pjan Baġitarju tas-Slovenja tal-2019

It-Tieni Rapport ta' Sorveljanza Msaħħa għall-Greċja

Il-Programm ta' Ħidma Annwali tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP)

Linji Gwida aġġornati dwar l-Impjiegi għall-2019

Rapport ta' Progress dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar “Perkorsi ta' titjib tal-ħiliet: opportunitajiet ġodda għall-adulti”

Rapport ta' Progress dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività

Kronoloġija taċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew

 

Pubblikazzjonijiet preċedenti

L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2019

Ir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija tal-2019

Rakkomandazzjoni għaż-żona tal-euro tal-2019

Abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi tal-2019

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u t-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali

Tbassir Ekonomiku tax-Xitwa 2019

Il-bidu tas-Semestru Ewropew 2019: Il-Pakkett tal-Ħarifa

 

Segwi lill-Viċi President Dombrovskis fuq Twitter: @VDombrovskis

Segwi lill-Kummissarju Thyssen fuq Twitter: @mariannethyssen

Segwi lill-Kummissarju Moscovici fuq Twitter: @Pierremoscovici

Segwi lill-Kummissarju Creţu fuq Twitter: @CorinaCretuEU

Segwi lil DĠ ECFIN fuq Twitter: @ecfin

Segwi lil DĠ EMPL fuq Twitter: @EU_Social

Segwi lil DĠ REGIO fuq Twitter: @EUinmyRegion

 

IP/19/1389

Kuntatti mal-istampa:

Mistoqsijiet ġenerali mill-pubbliku: Europe Direct bit-telefown fuq 00 800 67 89 10 11 jew bl - e-mail


Side Bar