Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Vinterpakken i det europæiske semester: vurdering af medlemsstaternes fremskridt med at nå de prioriterede mål på det økonomiske og sociale område

Bruxelles, den 27. februar 2019

I sin årlige vurdering af den økonomiske og sociale situation i medlemsstaterne understreger Kommissionen i dag behovet for at fremme investeringer, føre en ansvarlig finanspolitik og gennemføre veludformede reformer.

Udfordringerne er meget forskellige fra land til land og kræver hensigtsmæssige og målrettede politiske tiltag.

Denne gennemgang af de landespecifikke udfordringer sker på baggrund af en europæisk økonomi, der i 2019 ventes at vokse for syvende år i træk, men i et mere moderat tempo. Beskæftigelsen er rekordhøj, og arbejdsløsheden er rekordlav. Statsfinanserne er også blevet forbedret over hele linjen, selv om visse lande stadig står med et højt gældsniveau. Der er dog stadig udfordringer. Produktiviteten er fortsat afdæmpet, befolkningens aldring intensiveres, og den hurtige teknologiske udvikling har betydelige konsekvenser for arbejdsmarkederne. I visse medlemsstater ligger den reale husstandsindkomst fortsat lavere end før krisen. Ungdomsarbejdsløsheden er faldet betydeligt, men er stadig uacceptabelt høj i nogle medlemsstater. I en tid med en mere udtalt global usikkerhed er det afgørende, at EU's medlemsstater øger deres indsats for at øge produktiviteten, forbedrer deres økonomiers modstandsdygtighed og sikrer, at den økonomiske vækst kommer alle borgere til gode.

Efter offentliggørelsen i november af den årlige vækstundersøgelse og henstillingen om den økonomiske politik i euroområdet, som fastlagde prioriteterne på europæisk plan, sætter de 28 landerapporter i dag fokus på de nationale aspekter af det europæiske semester. Rapporterne indeholder en detaljeret analyse af landespecifikke økonomiske og sociale udfordringer. De vil vil danne grundlag for drøftelserne med medlemsstaterne vedrørende deres politiske tiltag på nationalt plan forud for fremlæggelsen af de nationale programmer i april, og de vil blive taget i betragtning ved udarbejdelsen af Kommissionens landespecifikke henstillinger sidst på foråret.

Som noget nyt i dagens pakke indleder Kommissionen en debat om udfordringer og prioriteter for investeringer i medlemsstaterne og fremsætter de første tanker om, hvordan EU-midler, især midler fra EU's samhørighedspolitik, kan hjælpe i den kommende programmeringsperiode for 2021-2027. Dette vil også være med til at sikre en større sammenhæng mellem samordningen af de økonomiske politikker og anvendelsen af EU-midler, som er en betydelig del af de offentlige investeringer i flere medlemsstater. Dette nye fokus afspejles i landerapporterne, og der er vedlagt et nyt bilag om mulig brug af fremtidige EU-fonde under samhørighedspolitikken til hver landerapport.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som har ansvaret for euroen og den sociale dialog samt for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Europas økonomi oplever sit syvende vækstår i træk. Men væksten er faldende. Hvis vi skal opreholde dynamikken i fremtiden, vil det kræve en solid konkurrenceevne samt fortsat opadgående konvergens. Vi skal også gennemføre strukturreformer, så vi kan udnytte vores økonomiers fulde vækstpotentiale. Desuden skal vi bruge målrettede investeringer for at øge produktivitetsvæksten i hele Europa."

Marianne Thyssen, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Befolkningsudviklingen og den nye teknologi ændrer arbejdsmarkedet, mens der er stigende mangel på kvalifikationer i mange medlemsstater. Vi skal sætte turbo på indsatsen. Hvis vi skal opretholde vores levestandard, skal vores topprioritet være at investere i folks kvalifikationer, og især skal de lavtuddannedes kvalifikationer styrkes."

Kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, udtaler: "Vi har set alle 28 EU-økonomier efter i sømmene for at konstatere, hvilke problemer der er, og sikre, at de kan håndteres i rette tid. Mange af Europas ubalancer er ved at blive korrigeret takket være både den økonomiske vækst og de politiske tiltag, men der er stadig store udfordringer. With growth easing this year, it is more important than ever that governments act to strengthen the resilience of our economies: reducing debt, boosting productivity, investing more and better, and tackling inequalities. Concerning Greece, the second Enhanced Surveillance Report also published today shows significant progress but also some areas in which further efforts are needed, and I urge the authorities to complete these in time for the next Eurogroup."

CorinaCreţu, Commissioner for Regional Policy, said: "Landerapporterne indeholder en vigtig nyhed i år med et stærkt fokus på investeringsflaskehalse og regionale uligheder, og Kommissionens vurdering af, hvordan EU's fremtidige finansiering bør investeres i hvert enkelt land. Dette vil hjælpe os med at sætte gang i debatten om medlemsstaternes investeringsprioriteter for det næste årti, og hvordan samhørighedspolitikkens midler kan hjælpe."

Fremskridt med de landespecifikke henstillinger

Landerapporterne vurderer medlemsstaternes fremskridt med at gennemføre Kommissionens landespecifikke henstillinger fra juli 2018. Samlet set har medlemsstaterne opnået nogle eller flere fremskridt med gennemførelsen af mere end to tredjedele af de henstillinger, som er udstedt siden indførelsen af det europæiske semester i 2011. Medlemsstaterne har gjort størst fremskridt med hensyn itl henstillingerne om finansielle tjenesteydelser, hvilket afspejler prioriteringen af stabilitet og soliditet i den finansielle sektor i kølvandet på finanskrisen. Der er også gjort gode fremskridt med reformer, der skal gøre det lettere at skabe job med tidsubegrænsede kontrakter og afhjælpe segmenteringen af arbejdsmarkedet.

I de senere år har en af Kommissionens metoder til at hjælpe medlemsstaterne med at intensivere deres reformbestræbelser været støtteprogrammet for strukturreformer (SRSP), som har til formål at yde teknisk støtte til alle EU's medlemsstater efter anmodning for at hjælpe dem med at udforme og gennemføre vækstfremmende reformer. Dette omfatter også de reformer, der er fremhævet i de landespecifikke henstillinger.

Som led i dagens pakke har Kommissionen også vedtaget 2019-arbejdsprogrammet for støtteprogrammet for strukturreformer.I 2019 vil støtteprogrammet yde teknisk bistand til over 260 projekter i 26 medlemsstater. Dette kommer oven i over 290 projekter, der blev udvalgt i 2017 og 2018.

Tackling af makroøkonomiske ubalancer

I november iværksatte Kommissionen dybdegående undersøgelser af 13 medlemsstater for at se nærmere på, om disse lande havde makroøkonomiske ubalancer, og vurdere omfanget. Kommissionen har nu konkluderet, at alle disse 13 medlemsstater har ubalancer eller uforholdsmæssigt store ubalancer, men også at omfanget er mindsket i visse tilfælde. Konklusionerne af de dybdegående undersøgelser kan opsummeres således:

- Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Irland, Nederlandene, Portugal, Rumænien og Sverige har økonomiske ubalancer.

- Cypern, Grækenland og Italien har uforholdsmæssigt store ubalancer.

Kommissionen vil bruge specifik overvågning inden for rammerne af det europæiske semester til fortsat at undersøge udviklingen og de politiske foranstaltninger, der træffes i alle medlemsstater med ubalancer eller uforholdsmæssigt store ubalancer.

Udtalelse om Sloveniens udkast til budgetplan

I dag offentliggør Kommissionen tillige sin udtalelse om det opdaterede udkast til budgetplan for Slovenien, da den plan, der blev fremlagt i oktober sidste år, tog udgangspunkt i en uændret politik og blev forelagt igen i mellemtiden. Kommissionen mener, at det reviderede udkast til budgetplan indebærer risiko for, at bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagtens ikke overholdes. Ifølge både Sloveniens plan og Kommissionens prognose kan udkastet til budgetplan kan resultere i en væsentlig afvigelse fra tilpasningsstien i retning af landets mellemfristede målsætning. Slovenien opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger under de nationale budgetforhandlinger til at sikre, at budgettet for 2019 er i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten.

Rapport om den skærpede overvågning af Grækenland

For Grækenland, som har været med i semesterprocessen, siden det afsluttede sit stabilitetsstøtteprogram i sommer, har Kommissionen vedtaget den anden rapport inden for rammen for skærpet overvågning. Rapporten vurderer Grækenlands fremskridt med de politiske tilsagn, der blev givet på Eurogruppens møde i juni 2018. The report concludes that while Greece has made considerable progress implementing its specific reform commitments due by end-2018, the pace in some areas has been slow and has led to delays in related key reforms.

Statusrapport om nationale produktivitetsråd

Kommissionen har også offentliggjort statusrapporten om gennemførelsen af Rådets henstilling af 20. september 2016 om oprettelse af nationale produktivitetsråd. Rapporten analyserer produktivitets- og konkurrenceevneudviklingen i EU og euroområdet og giver et overblik over de etablerede produktivitetsråd ved udgangen af 2018. Der er allerede etableret nationale produktivitetsråd i 10 medlemsstater i euroområdet. De øvrige lande i euroområdet har alle bekræftet, at de snart agter at etablere dem. De eksi råd, som på grund af de landespecifikke forhold har forskellige strukturer, bidrager allerede aktivt til de indenlandske drøftelser om produktivitetsrelaterede udfordringer. Kommissionen har oprettet et netværk for produktivitetsrådene, hvor de kan udveksle synspunkter, praksis og erfaringer.

Fornyelse af retningslinjerne for beskæftigelsen

Kommissionen har også vedtaget et forslag om at fastholde Rådets afgørelse fra 2018 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker. Dette års forslag bekræfter tilpasningen af beskæftigelsesretningslinjerne til de 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder, da deres overordnede mål og prioriteter fortsat er relevante. Beskæftigelsesretningslinjerne indeholder fælles prioriteter og mål for nationale beskæftigelsespolitikker og giver retsgrundlaget for landespecifikke henstillinger på disse områder, som skal vedtages på ny hvert år.

Status over medlemsstaternes strategier for uddannelse og efteruddannelse

Kommissionen offentliggjorde også i dag en rapport om gennemførelsen af Rådets henstilling om opkvalificeringsforløb, der indgår i den nye dagsorden for færdigheder for Europa, som Kommissionen fremlagde i juni 2016. Der er i øjeblikket 61 millioner voksne i EU, som højst har afsluttet en sekundær uddannelse på første trin. Gennem denne henstilling forpligtede medlemsstaterne sig til at tilbyde voksne med et lavt kvalifikationsniveau nye og bedre muligheder for at styrke deres grundlæggende læse- og regnefærdigheder og digitale kvalifikationer og til at gå videre i retning af øgede færdigheder. Rapporten gennemgår de foranstaltninger, medlemsstaterne har gennemført, som har forskelligt omfang og ambitionsniveau. Mange af dem støttes af Den Europæiske Socialfond.

Næste skridt

Rådet skal nu drøfte landerapporterne og resultaterne af de dybdegående undersøgelser. I de kommende måneder vil Kommissionen afholde bilaterale samtaler med medlemsstaterne på baggrund af analysen af de respektive rapporter. Kommissionens næstformænd, de øvrige kommissærer og Kommissionens tjenestegrene vil aflægge besøg i medlemsstaterne for at mødes med regeringer, nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter og drøfte rapporternes resultater. Disse besøg vil også omfatte målrettede drøftelser af bilagene om, hvordan EU's fremtidige samhørighedsfonde kan bidrage til at imødekomme specifikke investeringsbehov i medlemsstaterne.

I april forventes medlemsstaterne at fremlægge der fastsætter deres nationale reformprioriteter med detaljer om deres nationale reformprioriteter og deres stabilitetsprogrammer (for lande i euroområdet) og konvergensprogrammer (for lande uden for euroområdet), som fastsætter deres flerårige finanspolitiske strategier.

På grundlag af alle disse programmer vil Kommissionen til foråret fremsætte forslag til et nyt sæt landespecifikke henstillinger om de hovedudfordringer for 2019-2020, som medlemsstaterne skal tackle. Henstillingerne vil også omfatte finanspolitiske retningslinjer. De vil blive baseret på Kommissionens forårsprognose, som vil omfatte de endelige budgetdata for 2018, der er valideret af Eurostat.

Baggrund

Vintersemesterpakken er en del af det årlige forløb for den politiske samordning på EU-plan, også kaldet det europæiske semester. It follows the publication in November of the 2019 Annual Growth Survey and the euro area recommendation (Autumn Package), which set the priorities for the year ahead at European level. It now zooms in on the national dimension of the European Semester.https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en

It is based on the latest data from the Commission's Winter 2019 Economic Forecast and builds on the continuous dialogue with Member States' authorities and stakeholders to review progress made over time. The Country Reports provide the underpinning for the Member States to develop their national programmes by mid-April and for the Commission's upcoming Country-Specific Recommendations later in Spring (Spring Package).

Further Information

Memo: European Semester Winter Package

28 Country Reports

Communication on the main findings of the Country Reports

Opinion on the 2019 Draft Budgetary Plan of Slovenia

Second Enhanced Surveillance Report for Greece

Annual Work Programme of the Structural Reform Support Programme (SRSP)

Updated Employment Guidelines for 2019

Progress Report on the Council Recommendation on “Upskilling Pathways: new opportunities for adults”

Progress Report on the Council Recommendation on the establishment of National Productivity Boards

Timeline of the European Semester cycle

 

Previous publications

Annual Growth Survey 2019

Alert Mechanism Report 2019

Euro area recommendation 2019

Draft Joint Employment Report 2019

European Pillar of Social Rights and the Social Scoreboard

Winter 2019 Economic Forecast

Start of the 2019 European Semester: Autumn Package

 

Follow Vice-President Dombrovskis on Twitter: @VDombrovskis

Follow Commissioner Thyssen on Twitter: @mariannethyssen

Follow Commissioner Moscovici on Twitter: @Pierremoscovici

Follow Commissioner Creţu on Twitter: @CorinaCretuEU

Follow DG ECFIN on Twitter: @ecfin

Follow DG EMPL on Twitter: @EU_Social

Follow DG REGIO on Twitter: @EUinmyRegion

 

IP/19/1389

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar