Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya regler för statligt stöd – EU-kommissionen utökar det nationella stödet till jordbrukare upp till 25 000 euro

Bryssel den 22 februari 2019

Taket för nationellt stöd till jordbrukare höjs avsevärt för att ge ökad flexibilitet och effektivitet, särskilt i kristider och situationer som kräver ett snabbt agerande från de nationella myndigheterna.

I dag antog EU-kommissionen ändrade regler för statligt stöd till jordbrukssektorn (s.k. stöd av mindre betydelse). De nya reglerna innebär en ökning av det högsta tillåtna belopp som de nationella myndigheterna kan bevilja i stöd till jordbrukare utan förhandsgodkännande från kommissionen. Beslutet ger EU-länderna möjlighet att öka stödet till jordbrukare utan att snedvrida marknaden och samtidigt lätta på den administrativa bördan för de nationella myndigheterna.

– Kommissionens förslag om nya regler för statligt stöd till jordbrukssektorn återspeglar värdet av denna form av stöd i kristider. I och med att det högsta stödbeloppet höjs kommer de nationella myndigheterna att få mer flexibilitet och kunna reagera snabbare och mer effektivt för att stödja jordbrukare i utsatta lägen. I vissa fall ökar det högsta belopp för statligt stöd som kan tilldelas enskilda jordbrukare med 66 %. De nya reglerna kommer att gälla parallellt med de tidigare reglerna om anmält statligt stöd, som medlemsländerna kan fortsätta att tillämpa, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Det högsta tillåtna stödbeloppet höjs från 15 000 euro till 20 000 euro per jordbruksföretag under tre år. För att undvika att konkurrensen snedvrids har alla EU-länder ett högsta belopp som de inte får överstiga. Det nationella taket kommer att fastställas till 1,25 % av landets årliga jordbruksproduktion under samma treårsperiod (en ökning från 1 % enligt nuvarande regler). Detta är en ökning av det nationella taket med 25 %.

Om ett land inte lägger ut mer än 50 % av sitt totala nationella anslag på en särskild sektor inom jordbruket kan landet ytterligare öka sitt stöd av mindre betydelse upp till 25 000 euro per jordbruksföretag och det nationella taket till 1,5 % av den årliga produktionen. Detta motsvarar en ökning på 66 % av taket per jordbrukare och en ökning på 50 % av det nationella taket.

För länder som väljer det högsta taket kräver de nya reglerna att det upprättas centrala register på nationell nivå. Detta kommer att göra det möjligt att hålla reda på de stöd som beviljats för att förenkla och förbättra genomförandet och övervakningen av stöd av mindre betydelse. Flera medlemsländer för redan i dag sådana register, vilket ger dem möjlighet att tillämpa de höga taken direkt.

De höjda taken börjar gälla från och med den 14 mars och kan tillämpas retroaktivt på stöd som uppfyller samtliga krav.

Bakgrund

Enligt EU:s regler om statligt stöd är EU:s medlemsländer skyldiga att anmäla statligt stöd till EU-kommissionen och får inte genomföra stödåtgärden förrän den har godkänts av kommissionen. För lägre stödbelopp, som stöd av mindre betydelse, behöver EU-länderna inte anmäla eller få tillstånd från kommissionen. På grund av sin storlek utgör stödet inte ett hot mot konkurrensen och handeln på den inre marknaden.

Stöd av mindre betydelse används vanligen av medlemsländer när de behöver agera snabbt utan att upprätta ett system enligt reglerna för statligt stöd, särskilt i kristider. Det används också vanligen för väldigt specifika ändamål, t.ex. för att förebygga eller utrota djursjukdomar direkt när ett utbrott sker eller för att kompensera jordbrukare för skador som orsakats av djur som inte är fridlysta enligt EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, exempelvis vildsvin. Skador som orsakats av skyddade djurarter (varg, lodjur, björn m.fl.) kan kompenseras enligt reglerna för anmält statligt stöd.

Kommissionen samrådde med medlemsstaterna och berörda parter inför översynen av reglerna för stöd av mindre betydelse och uppmanande dem att komma med synpunkter. Dessa synpunkter beaktades vid slutförandet av ändringsförslagen.

Läs mer

Statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och på landsbygdsområden

Offentligt samråd om förordningen om stöd av mindre betydelse

IP/19/1332

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar