Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova pravila o državni pomoči: Komisija povečuje nacionalno podporo kmetom na do 25 000 evrov

Bruselj, 22. februarja 2019

Zgornja meja za nacionalno podporo kmetom se bo znatno povišala, kar bo omogočilo večjo prožnost in učinkovitost, zlasti v času krize in razmerah, v katerih se morajo državni organi hitro odzvati.

Komisija je danes sprejela spremenjena pravila o državni pomoči v kmetijskem sektorju (t. i. pomoč de minimis), s čimer se je povečal najvišji znesek, ki ga nacionalni organi lahko uporabijo za podporo kmetom brez predhodne odobritve Komisije. Ta odločitev bo državam EU omogočila, da povečajo podporo kmetom brez izkrivljanja trga, hkrati pa zmanjšala upravno breme za nacionalne organe.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je povedal: „Predlog Komisije za nova pravila o državni pomoči v kmetijskem sektorju odraža izjemen pomen te oblike pomoči v času krize. S povečanjem najvišjega zneska pomoči kmetom bo nacionalnim organom omogočena večja prožnost ter se bodo lahko hitreje in učinkoviteje odzvali in podprli ranljive kmete. V nekaterih primerih se bo znesek državne pomoči, ki se lahko zagotovi posameznim kmetom, povečal za 66 %. Ta nova pravila bodo še naprej spremljala običajna pravila za priglašeno državno pomoč, ki jih države članice lahko še naprej uporabljajo.

Najvišji znesek pomoči, ki se lahko razdeli na kmetijo v treh letih, se bo s 15 000 evrov povečal na 20 000 evrov. Da bi se izognili morebitnemu izkrivljanju konkurence, je za vsako državo EU določen najvišji nacionalni znesek, ki ga ne sme preseči. Vsaka nacionalna zgornja meja bo določena na 1,25 % letne kmetijske proizvodnje države v istem triletnem obdobju (v primerjavi z 1 % iz veljavnih pravil), kar pomeni povečanje nacionalne zgornje meje za 25 %.

Če država za posamezen kmetijski sektor ne porabi več kot 50 % svoje skupne nacionalne pomoči, lahko pomoč de minimis za posamezno kmetijo nadalje poveča na 25 000 evrov, najvišji nacionalni znesek pa na 1,5 % letne proizvodnje. To pomeni, da se je zgornja meja na kmeta povečala za 66 %, nacionalna zgornja meja pa za 50 %.

Od držav, ki se odločijo za to najvišjo zgornjo mejo, nova pravila zahtevajo vzpostavitev obveznih centralnih registrov na nacionalni ravni. To bo omogočilo spremljanje dodeljenih pomoči, da se poenostavi in izboljša izvajanje in spremljanje pomoči de minimis. Več držav članic že vodi take registre, ki jim bodo omogočili takojšnjo uporabo višjih zgornjih mej.

Višje zgornje meje bodo začele veljati 14. marca in se bodo lahko retroaktivno uporabljale za pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje.

Ozadje

Po pravilih EU o državni pomoči morajo države EU državno pomoč priglasiti Komisiji in ukrepa pomoči ne smejo izvajati, dokler ga Komisija ne odobri. Če pa so zneski pomoči dovolj nizki, kar velja za pomoč de minimis, državam EU te pomoči ni treba priglasiti Komisiji ali pridobiti njene odobritve. Višina zneskov namreč ne ogroža konkurence in trgovine na notranjem trgu.

Pomoč de minimis običajno uporabljajo države članice, ko morajo, zlasti v času krize, hitro ukrepati brez vzpostavitve sheme v skladu s pravili o državni pomoči. Pogosto se uporablja tudi za posebne namene, na primer za preprečitev ali izkoreninjenje živalskih bolezni takoj ob izbruhu ali kot nadomestilo kmetom za škodo, ki jo povzročijo živali, ki niso zaščitene v skladu z zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo, npr. divji prašiči. Škoda, ki jo povzročijo zaščitene vrste živali (volkovi, risi, medvedi itd.), se lahko nadomesti na podlagi pravil o priglašeni državni pomoči.

Komisija se je posvetovala z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, da bi pridobila informacije za revizijo pravil o pomoči de minimis. Ti prispevki so se upoštevali pri dokončnem oblikovanju sprememb.

Več informacij

Državna pomoč v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželskih območjih

Posvetovanje o uredbi de minimis

IP/19/1332

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar