Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe staatssteunregels: Commissie verhoogt nationale steun aan landbouwers tot maximaal 25 000 €

Brussel, 22 februari 2019

Het plafond voor nationale steun voor landbouwers wordt aanzienlijk verhoogd, met het oog op meer flexibiliteit en efficiëntie, met name in tijden van crisis en in situaties waarin een snelle reactie van de autoriteiten nodig is.

De Commissie heeft vandaag herziene regels voor staatssteun in de landbouwsector (de zogenaamde "de-minimissteun") aangenomen, die voorzien in een verhoging van het maximumbedrag dat de nationale autoriteiten zonder voorafgaande toestemming van de Commissie kunnen gebruiken om landbouwers te ondersteunen. Dit besluit biedt de EU-landen de mogelijkheid om de steun voor landbouwers te verhogen zonder de markt te verstoren en verlaagt tegelijk de administratieve lasten voor de nationale autoriteiten.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan: "Het voorstel van de Commissie voor nieuwe regels voor staatssteun in de landbouwsector doet recht aan de waarde die deze vorm van steun heeft in tijden van crisis. Door het maximale steunbedrag voor landbouwers te verhogen krijgen de nationale autoriteiten meer flexibiliteit en kunnen zij sneller en doeltreffender reageren om kwetsbare landbouwers te ondersteunen. In bepaalde gevallen wordt het bedrag aan staatssteun dat aan individuele landbouwers mag worden verleend, met 66 % verhoogd. Deze nieuwe regels vormen nog steeds een aanvulling op de normale regels voor aangemelde staatssteun, die de lidstaten mogen blijven toepassen."

Het maximale steunbedrag dat per landbouwbedrijf over een periode van drie jaar mag worden verleend, wordt verhoogd van 15 000 € tot 20 000 €. Om mogelijke verstoring van de mededinging te voorkomen, heeft elk EU-land een nationaal maximumbedrag dat het niet mag overschrijden. Het plafond per lidstaat wordt vastgesteld op 1,25 % van de jaarlijkse landbouwproductie van dat land over dezelfde periode van drie jaar (tegenover 1 % volgens de huidige regels). Dat is een stijging van het nationale plafond met 25 %.

Als een land niet meer dan 50 % van zijn totale nationale steunbudget aan één bepaalde landbouwsector besteedt, kan het de de-minimissteun zelfs verder optrekken, tot 25 000 EUR per landbouwbedrijf, en het nationale maximum tot 1,5 % van de jaarlijkse productie. Dat komt neer op een stijging van het plafond per landbouwer met 66 % en van het nationale plafond met 50 %.

Voor landen die voor dat hoogste plafond kiezen, schrijven de nieuwe regels de invoering van verplichte centrale registers op nationaal niveau voor. Hierdoor kan de verleende steun worden bijgehouden om de verlening en monitoring van de de-minimissteun te vereenvoudigen en te verbeteren. Verscheidene lidstaten houden al zulke registers bij, waardoor zij de hogere plafonds onmiddellijk kunnen toepassen.

De verhoogde plafonds treden in werking op 14 maart en kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast op steun die aan alle voorwaarden voldoet.

Achtergrond

Op grond van de staatssteunregels van de EU moeten de EU-landen staatssteun bij de Commissie aanmelden en mogen zij de steunmaatregel niet uitvoeren totdat hij door de Commissie is goedgekeurd. Als de steunbedragen echter klein genoeg zijn, wat het geval is bij de-minimissteun, hoeven de EU-landen geen aanmelding te doen of goedkeuring van de Commissie te krijgen. Door de beperkte omvang vormt de steun geen bedreiging voor de mededinging en de handel op de interne markt.

De lidstaten gebruiken de-minimissteun doorgaans als zij snel moeten optreden, zonder een regeling op te zetten volgens de staatssteunregels, met name in tijden van crisis. Deze vorm van steun wordt ook voor zeer specifieke doelen gebruikt, bijvoorbeeld om dierzieken te voorkomen of uit te roeien zodra zich een uitbraak voordoet, of om landbouwers te compenseren voor schade veroorzaakt door dieren die niet worden beschermd in het kader van EU- of nationaal recht, zoals everzwijnen. Schade veroorzaakt door beschermde diersoorten (wolven, lynxen, beren enz.) kan worden vergoed volgens de regels voor aangemelde staatssteun.

De Commissie heeft de lidstaten en belanghebbenden tijdens een raadpleging om inbreng over de herziening van de de-minimisregels gevraagd. Met deze bijdragen is rekening gehouden bij de voltooiing van de wijzigingen.

Meer informatie

Staatssteun in de land- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden

Raadpleging over de de-minimisverordening

IP/19/1332

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar