Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet valtiontukisäännöt: komissio korottaa viljelijöille annettavan kansallisen tuen 25 000 euroon

Bryssel 22. helmikuuta 2019

Viljelijöille annettavan kansallisen tuen enimmäismäärää korotetaan merkittävästi. Näin mahdollistetaan joustavuus ja tehokkuus etenkin kriisiaikoina ja tilanteissa, jotka edellyttävät viranomaisilta nopeita toimia.

Komissio hyväksyi tänään tarkistetut säännöt maatalousalan valtiontuesta (ns. vähämerkityksinen tuki). Säännöillä korotetaan enimmäismäärää, jolla kansalliset viranomaiset voivat tukea viljelijöitä ilman komissiolta hankittavaa ennakkohyväksyntää. Tällä päätöksellä annetaan EU-maille mahdollisuus lisätä viljelijöille annettavaa tukea markkinoita vääristämättä. Samalla kevennetään kansallisten viranomaisten hallinnollista rasitetta.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Phil Hoganin mukaan maatalousalan uusia valtiontukisääntöjä koskevassa komission ehdotuksessa tuodaan esiin tämäntyyppisen tuen arvo kriisiaikoina. ”Kun viljelijöille annettavan tuen enimmäismäärää korotetaan, kansallisilla viranomaisilla on enemmän joustoa, ja ne voivat toimia nopeammin ja tehokkaammin heikossa asemassa olevien viljelijöiden tukemiseksi. Joissakin tapauksissa yksittäisille viljelijöille myönnettävän tuen määrä lisääntyy 66 prosentilla. Näitä uusia sääntöjä sovelletaan niiden normaalien sääntöjen ohella, jotka koskevat ilmoitettavaa valtiontukea ja joita jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa”, Hogan jatkoi.

Tuen enimmäismäärä, joka voidaan myöntää tilaa kohti kolmen vuoden aikana, kohoaa 15 000 eurosta 20 000 euroon. Jotta vältetään mahdollinen kilpailun vääristyminen, kullakin EU-maalla on kansallinen enimmäismäärä, jota ne eivät voi ylittää. Kansallinen enimmäismäärä on 1,25 prosenttia (nykyisissä säännöissä 1 prosentti) maan vuotuisesta maataloustuotannosta samalla kolmen vuoden kaudella. Kansallinen enimmäismäärä kohoaa näin ollen 25 prosenttia.

Jos maa käyttää enintään 50 prosenttia kansallisen tuen kokonaismäärästään yksittäisellä maataloussektorilla, se voi kasvattaa ns. vähämerkityksisen tuen tilaa kohti 25 000 euroon ja kansallisen osuuden 1,5 prosenttiin vuotuisesta tuotannosta. Tämä tarkoittaa 66 prosentin lisäystä viljelijäkohtaiseen enimmäismäärään ja 50 prosentin lisäystä kansalliseen enimmäismäärään.

Uusien sääntöjen mukaan maiden, jotka valitsevat korkeimman enimmäismäärän, on perustettava pakollinen kansallisen tason keskusrekisteri. Näin voidaan pitää kirjaa myönnetystä tuesta. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja parantaa vähämerkityksisen tuen myöntämistä ja seurantaa. Useissa jäsenvaltioissa on jo tällaisia rekistereitä, minkä ansiosta ne voivat soveltaa korkeampia enimmäismääriä välittömästi.

Korkeammat enimmäismäärät tulevat voimaan 14. maaliskuuta, ja niitä voidaan soveltaa takautuvasti tukiin, jotka täyttävät kaikki ehdot.

Tausta

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan EU-maiden on ilmoitettava valtiontuesta komissiolle eivätkä ne voi toteuttaa valtiontukitoimenpiteitä ennen kuin komissio on hyväksynyt ne. Kun tukimäärät ovat riittävän pieniä – kuten vähämerkityksisen tuen tapauksessa – EU-maiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta komissiolle tai saada siltä hyväksyntää. Tuki ei määränsä puolesta uhkaa kilpailua eikä kauppaa sisämarkkinoilla.

Jäsenvaltiot käyttävät tyypillisesti vähämerkityksistä tukea, kun niiden on toimittava nopeasti perustamatta valtiontukisääntöjen mukaista järjestelyä, varsinkin kriisiaikoina. Sillä on yleensä tarkasti rajattu tarkoitus, eli sitä käytetään esimerkiksi estämään tai hävittämään eläintauteja välittömästi taudinpurkauksen jälkeen tai korvaamaan viljelijöille sellaisten eläinten aiheuttamia vahinkoja, joita ei suojella EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla (esim. villisiat). Suojeltujen eläinten (esim. sudet, ilvekset, karhut) aiheuttamat vahingot voidaan korvata ilmoitettua valtiontukea koskevien sääntöjen nojalla.

Komissio on kuullut jäsenvaltioita ja sidosryhmiä ja pyytänyt niitä toimittamaan kannanottojaan vähämerkityksistä tukea koskevien sääntöjen tarkistusta varten. Nämä kannanotot on otettu huomioon muutoksia tehtäessä.

Lisätietoa

Maa- ja metsätalousalan sekä maaseutualueiden valtiontuki

Vähämerkityksisestä tuesta annettua asetusta koskeva kuuleminen

IP/19/1332

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar