Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uued riigiabi eeskirjad: Euroopa Komisjon suurendab riiklikku toetust põllumajandustootjatele 25 000 euroni

Brüssel, 22. veebruar 2019

Põllumajandustootjatele antava riikliku toetuse ülempiir suureneb märkimisväärselt, et võimaldada suuremat paindlikkust ja tõhusust kriisiaegadel ning olukordades, mis nõuavad riiklike ametiasutuste kiiret tegutsemist.

Komisjon võttis täna vastu muudetud eeskirjad riigiabi kohta põllumajandussektoris (nn vähese tähtsusega abi), millega suurendatakse maksimumsummat, mida riiklikud ametiasutused saavad komisjoni eelneva heakskiiduta põllumajandustootjate toetamiseks kasutada. Otsus võimaldab suurendada toetust põllumajandustootjatele nii, et see ei moonutaks turgu, kuid vähendaks samas riiklike ametiasutuste halduskoormust.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan lausus: „Komisjoni ettepanek põllumajandussektori uute riigiabi eeskirjade kohta kajastab selle toetusvormi kasulikkust kriisi ajal. Põllumajandustootjatele antava abi maksimumsumma suurendamine annab riiklikele ametiasutustele suurema paindlikkuse ning võimaldab neil tegutseda haavatavate põllumajandustootjate toetamisel kiiremini ja tõhusamalt. Mõningatel juhtudel suurendatakse põllumajandustootjatele antavat riigiabi 66% võrra. Need uued eeskirjad täiendavad tavapäraseid teatatud riigiabi eeskirju, mida liikmesriigid võivad jätkuvalt kohaldada.

Abi maksimumsumma, mida võib maksta ühele põllumajandusettevõttele kolme aasta jooksul, suureneb 15 000 eurolt 20 000 eurole. Võimalike konkurentsimoonutuste vältimiseks on igal ELi liikmesriigil riiklik maksimumsumma, mida ei tohi ületada. Riiklik ülempiir tõstetakse 1,25 %-ni riigi aastasest põllumajandustoodangust sama kolmeaastase perioodi jooksul (seniste eeskirjade kohaselt oli see 1 %). Riiklikku ülempiiri tõstetakse seega 25% võrra.

Kui riik ei kuluta rohkem kui 50% oma abi kogusummast ühele konkreetsele põllumajandussektorile, võib ta suurendada vähese tähtsusega abi põllumajandusettevõtte kohta isegi kuni 25 000 euroni ning riiklikku ülempiiri maksimaalselt 1,5%-ni aastasest toodangust. See tähendab põllumajandustootjate ülempiiri suurendamist 66% ja riikliku ülempiiri suurendamist 50% võrra.

Riigid, kes otsustavad kasutada kõrgeimat ülempiiri, peavad uute eeskirjade kohaselt looma riiklikul tasandil keskregistri. See võimaldab pidada arvet antud abi üle, et lihtsustada ja parandada vähese tähtsusega abi väljamaksmist ja järelevalvet. Mitmetel liikmesriikidel juba on sellised registrid, mis võimaldab neil viivitamata kohaldada kõrgemat ülempiiri.

Kõrgemad ülempiirid jõustuvad 14. märtsil ja neid võib kohaldada tagasiulatuvalt kõigi tingimustele vastavate toetuste suhtes.

Taustteave

ELi riigiabi eeskirjade kohaselt peavad liikmesriigid teatama riigiabist komisjonile ja ei tohi abimeedet rakendada enne, kui komisjon on selle heaks kiitnud. Kui abisummad on aga piisavalt väikesed, näiteks vähese tähtsusega abi puhul, ei pea liikmesriigid sellest komisjonile teatama ega vastavat luba saama. Väiksuse tõttu ei ohusta kõnealune abi konkurentsi ega kaubandust siseturul.

Vähese tähtsusega abi kasutavad liikmesriigid tavaliselt siis, kui nad peavad tegutsema kiiresti ning ei ole aega luua abikava kooskõlas riigiabi eeskirjadega. Seda juhtub eelkõige kriiside ajal. Vähese tähtsusega abi kasutatakse sageli ka väga konkreetsel eesmärgil, näiteks selleks, et aidata ennetada või likvideerida loomahaigusi kohe, kui esineb haiguspuhang, või hüvitada põllumajandustootjatele kahju, mille on põhjustanud loomad, kes ei ole ELi või siseriikliku õigusega kaitstud, näiteks metssead. Kaitsealuste loomaliikide (hundid, ilvesed, karud jne) tekitatud kahju võib hüvitada teatatud riigiabi eeskirjade alusel.

Komisjon konsulteeris liikmesriikide ja sidusrühmadega, kes andsid oma panuse vähese tähtsusega abi eeskirjade läbivaatamisse. Neid seisukohti võeti arvesse muudatusettepanekute lõplikul vormistamisel.

Lisateave

Riigiabi põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades

Konsultatsioonid vähese tähtsusega abi määruse kohta

IP/19/1332

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar