Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye statsstøtteregler: Kommissionen forhøjer lofterne for den nationale landbrugsstøtte til 25 000 EUR

Bruxelles, den 22. februar 2019

Loftet for den nationale støtte til landbrugere forhøjes betydeligt, hvilket vil give større fleksibilitet og effektivitet, navnlig i krisetider og situationer, der kræver en hurtig reaktion fra de offentlige myndigheders side.

Kommissionen har i dag vedtaget ændrede regler om statsstøtte til landbrugssektoren (den såkaldte de minimis-støtte), som forøger det maksimumsbeløb, nationale myndigheder kan støtte landbrugere med uden forudgående godkendelse fra Kommissionen. Afgørelsen giver EU-landene mulighed for at øge støtten til landbrugere uden at forvride markedet, samtidig med at de administrative byrder for nationale myndigheder mindskes.

EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, udtaler: "Kommissionens forslag til nye statsstøtteregler for landbrugssektoren afspejler værdien af denne form for støtte i krisetider. Ved at det maksimale støttebeløb til landbrugerne forhøjes, får de nationale myndigheder mere fleksibilitet, og de vil kunne reagere hurtigere og mere effektivt for at støtte sårbare landbrugere. I nogle tilfælde vil den statsstøtte, der kan ydes til de enkelte landbrugere, blive forhøjet med 66 %. Disse nye regler vil fortsat eksistere sammen med de normale regler for anmeldt statsstøtte, som medlemsstaterne fortsat kan anvende."

Det maksimale støttebeløb, der kan gives pr. bedrift over tre år, vil stige fra 15 000 EUR til 20 000 EUR For at undgå enhver potentiel konkurrenceforvridning gælder der for de enkelte EU-lande et nationalt maksimumsbeløb, som de ikke må overskride. Det nationale loft bliver fastsat til 1,25 % af landets samlede årlige landbrugsproduktion i løbet af samme treårsperiode (det er en stigning fra 1 % i henhold til de nuværende regler). Det er altså en forhøjelse af det nationale loft på 25 %.

Hvis et land ikke bruger mere end 50 % af sin samlede nationale støtteramme på én bestemt landbrugssektor, kan det øge de minimis-støtten yderligere til 25 000 EUR pr. bedrift og det nationale maksimumsstøttebeløb til 1,5 % af den årlige produktion. Dette svarer til en forhøjelse på 66 % af loftet pr. landbruger og en forhøjelse på 50 % af det nationale loft.

Lande, der vælger dette højeste loft, skal i henhold til de nye regler udarbejde obligatoriske centrale registre på nationalt plan. Det vil gøre det muligt at holde regnskab med den tildelte støtte og derved forenkle og forbedre fordelingen og overvågningen af den såkaldte de minimis-støtte. Flere medlemsstater har allerede sådanne registre, hvilket giver dem mulighed for at anvende de højere lofter med det samme.

De forhøjede lofter træder i kraft den 14. marts og kan anvendes med tilbagevirkende kraft for støtte, der opfylder alle betingelser.

Baggrund

I henhold til EU's statsstøtteregler skal EU-landene anmelde statsstøtte til Kommissionen, og de må ikke gennemføre støtteforanstaltninger, før de er blevet godkendt af Kommissionen. Hvis støttebeløbene er tilstrækkelig små, hvilket er tilfældet for de minimis-støtte, behøver EU-landene dog hverken at anmelde statsstøtten eller indhente godkendelse fra Kommissionen. På grund af deres størrelse udgør beløbene ikke en trussel mod konkurrencen og samhandelen i det indre marked.

De minimis-støtte anvendes typisk af EU-landene, når de skal agere hurtigt uden at indføre en ordning i overensstemmelse med statsstøttereglerne, navnlig i krisetider. Den anvendes også ofte til meget specifikke formål, f.eks. til at forebygge eller udrydde dyresygdomme, så snart der opstår et udbrud, eller til at kompensere landbrugere for skader forårsaget af dyr, der ikke er beskyttet i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, f.eks. vildsvin. Skader forårsaget af beskyttede dyrearter (ulve, losser, bjørne osv.) kan kompenseres i henhold til reglerne om anmeldt statsstøtte.

Kommissionen har hørt medlemsstaterne og berørte parter for at få input om revisionen af de minimis-reglerne. Der blev taget hensyn til disse bidrag, da der blev taget endelig beslutning om ændringerne.

Yderligere oplysninger

Statsstøtte til landbrug og skovbrug og til landdistrikterne

Høring om de minimis-forordningen

IP/19/1332

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar