Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nesplnění povinnosti: Komise upravila metodu pro výpočet finančních sankcí

Brusel 20. února 2019

Komise dnes zveřejnila sdělení, ve kterém uvádí způsob, jakým chce upravit metodu pro výpočet navrhované výše finančních sankcí v případě řízení pro nesplnění povinnosti. Komise návrh výše penále předkládá Soudnímu dvoru EU. Způsob prosazování práva EU ze strany Komise bude i nadále účinný, vyvážený a spravedlivý vůči všem členským státům.

Když Komise postupuje Soudnímu dvoru případ porušení právních předpisů EU ze strany členského státu, může Soudní dvůr v určité situaci uložit finanční sankce. Jejich výši Komise Soudnímu dvoru navrhuje a ten pak vydává konečné rozhodnutí.

Při výpočtu výše finančních sankcí brala Komise vždy kromě závažnosti porušení práva a délky trvání neplnění povinnosti v úvahu i hospodářskou situaci daného členského státu a jeho institucionální váhu. Konkrétní čísla u těchto dvou faktorů vyvozovala Komise doposud od hrubého domácího produktu (HDP) daného členského státu a počtu hlasů, kterými daný stát disponuje v Radě.

V nedávném rozsudku Soudní dvůr EU shledal, že pravidla hlasování v Radě upravená Lisabonskou smlouvou již nelze pro tento účel nadále používat. Z tohoto důvodu se Komise domnívá, že kromě zohlednění HDP členského státu by se měla nadále brát v úvahu i jeho institucionální váha. Je tedy zapotřebí zavést novou metodu výpočtu.

Proto bude Komise v budoucnosti používat při výpočtu sankcí i počet křesel zástupců, které má každý členský stát přidělené v Evropském parlamentu. Touto metodou se bude dospívat k částkám, které nezpůsobují neopodstatněné rozdíly mezi členskými zeměmi a zachovávají v co největší možné míře výši částek, které se dosahuje současnou metodou výpočtu a jež je přiměřená i dostatečně odrazující. I při použití nové metody výpočtu tak bude přístup Komise nadále účinný, vyvážený a spravedlivý vůči všem členským státům.

Co bude následovat?

Komise bude tuto upravenou metodu výpočtu používat ode dne zveřejnění dnešního sdělení v Úředním věstníku.

Jakmile nabude právního účinku vystoupení Spojeného království z Evropské unie, a bez ohledu na to, zda nabude platnosti dohoda o vystoupení, či nikoli, Komise příslušné průměry přepočítá a následně upraví částky, jak je uvedeno v tomto sdělení.

Souvislosti

Podle Smlouvy o EU může Komise podniknout právní kroky (řízení o nesplnění povinnosti) proti členskému státu, který neprovádí unijní právo. Komise se může rozhodnout daný případ neplnění povinnosti ze strany členského státu postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie. Ten pak může uložit peněžní sankce ve dvou případech: když Soudní dvůr rozhodl, že členský stát, který porušuje právní předpisy EU, dosud nesplnil požadavky vyplývající z dřívějšího rozsudku týkajícího se protiprávního jednání (čl. 260 odst. 2 SFEU), když členský stát nesplnil svou povinnost oznámit opatření, jimiž se provádí směrnice přijatá legislativním postupem (čl. 260 odst. 3 SFEU).

V obou případech se sankce skládá z paušální částky, jíž se penalizuje existence samotného protiprávního jednání, a denní sazby penále, kterým se penalizuje trvání protiprávního jednání po vynesení rozsudku Soudním dvorem. Výši peněžitých sankcí navrhuje Soudnímu dvoru Komise a ten pak vydává konečné rozhodnutí.

Zatímco při použití upravené metodologie mohou být výsledné částky oproti stávajícím nižší, jsou blíže praxi Soudního dvora, který obecně stanoví nižší pokuty, než navrhuje Komise.

Další informace:

- Sdělení „Změna metody pro výpočet paušální částky a denní sazby penále“ (20. února 2019)

- Řízení EU o nesplnění povinnosti

- Rozhodnutí ve věci řízení EU o nesplnění povinnosti

IP/19/1288

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar