Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Sammanhållningspolitiken efter 2020: EU:s investeringar i hälsa

Bryssel den 19 februari 2019

I dag samlar kommissionärerna Corina Crețu och Vytenis Andriukaitis vårdpersonal för dra igång diskussionen om EU:s hälsoinvesteringar i de sammanhållningspolitiska programmen 2021–2027.

Vid ett rundabordssamtal i dag vid kommissionen med hälsoorganisationer, som det europeiska nätverket för hälso-och sjukvårdsaktörer och EuroHealthNet, presenterade kommissionärerna också ett pilotprojekt för bättre gränsöverskridande larmtjänster i Pyrenéerna som drivs av gränsregioner i Frankrike, Spanien och Furstendömet Andorra. De tillkännagav även att hälsa blir årets nya kategori för RegioStars-priserna.

– Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen vill nästan 70 % av människorna i EU att EU ska göra mer på hälsoområdet. Att utnyttja sammanhållningspolitiken ger oss möjlighet att skapa resultat i praktiken där det behövs, och visa att våra medeuropéers önskemål inte klingar ohörda. Jag är också glad att hälsa blir en ny kategori i RegioStars-priserna. Det är ytterligare ett sätt att visa att vi kan och måste omsätta den fördragsfästa principen om hälsa på alla politikområden i praktiken, säger hälso- och livsmedelskommissionär Vytenis Andriukaitis.

– Sammanhållningspolitikens investeringar i hälsa på över 4 miljarder euro i EU-medel i dagens budget, är ett viktigt uttryck för ett EU som skyddar. Vården utvecklas och EU:s investeringar måste också utvecklas därefter. Därför anordnar vi denna diskussion med vårdspersonal, så att deras rekommendationer kan bli vägledande för planeringen av EU:s hälsoinvesteringar nästa årtionde, säger regionalkommissionär Corina Creţu.

  • EU:s hälsoinvesteringar

Under diskussionen konstaterade man att vården utvecklas i riktning mot mer utbildning och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Den håller också på att gå över från sjukhusvård till samhällsbaserad vård på sjukhus och integration av vård och social omsorg. Med nya politiska mål som tillåter integrerade investeringar i hälsa, social inkludering och utbildning skapar kommissionens förslag till sammanhållningspolitik 2021-2027 förutsättningarna för att understödja denna utveckling.

Vårdens utveckling kräver olika infrastrukturinvesteringar, exempelvis i primär- och närvårdsanläggningar, i förebyggande program, i integrerad vård och i fortbildning av arbetskraften. Sammanhållningspolitiken kan spela en viktig roll för att komplettera dessa investeringar.

EU-länderna och regionerna behöver utforma långsiktiga investeringsstrategier, som omfattar infrastruktur, humankapital, innovativ teknik och nya vårdupplägg. För att stödja dessa strategier kan sammanhållningsmedlen kombineras med andra EU-insatser, t.ex. InvestEU, och med nationella program. Kommissionen är beredd att hjälpa EU-länderna och regionerna att planera dessa strategier.

  • Bättre gränsöverskridande larmtjänster i Pyrenéerna

Läkare i gränsregioner får inte vårda patienter i behov av akut vård på andra sidan gränsen. För att lösa det problemet finns ett projekt på temat larmsystem över gränserna, som ska verka för ömsesidigt erkännande i förväg av läkare på bägge sidor av gränsen. 

Den andra fasen av pilotprojektet har nu inletts, och ska utmynna i bilaterala avtal mellan läkarorganisationerna i de spanska och franska gränsregionerna. Det tjänar 15 miljoner invånare i Pyrenéerna på genom bättre akutvård. Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är avsett att bli färdigt i mitten av 2019.

Projektet kan tjäna som föredöme för andra gränsöverskridande regioner. Kommissionen stöder åtgärder mot hinder för hanteringen av gränsöverskridande frågor, och i sitt förslag till sammanhållningspolitik 2021–2027 vill den avsätta 15 % av alla Interregprogram för gränsöverskridande samarbete för detta ändamål.

  • Hälsa: årets nya kategori för RegioStars-priserna.

Varje år delas RegioStars-priserna ut till de bästa och mest innovativa sammanhållningspolitiska projekten i EU, uppdelat i fem kategorier varav en varierar från år till år. I årets upplaga belönas hälsoprojekt av hög kvalitet för att inspirera medlemsländer och regioner

Anmälan på nätet är öppen från och med i dag till och med den 9 maj 2019. En oberoende jury bedömer de anmälda projekten, och vinnarna tillkännages under RegioStars-prisutdelningen, som äger rum i Bryssel i oktober 2019.

Bakgrund

Hälso- och sjukvård är en viktig fråga för folk i EU. Enligt en färsk Eurobarometerundersökning var hälso- och sjukvård en av de viktigaste framtidsfrågorna för regionerna, och en tredjedel (34 %) av de tillfrågade sade att den var den viktigaste frågan.

Sammanhållningsfonderna stöder projekt som förbättrar tillgången till hälso- och sjukvård och motverkar vårdorättvisor, reformer av hälso- och sjukvårdssystemen, utveckling av e-hälsa och andra digitala lösningar, forskning och innovation, hälsoundervisning, hälsosamt åldrande samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Under programperioden 2014–2020 investeras sammanhållningsmedel på 8 miljarder euro i hälsa, varav 4 miljarder euro i medfinansiering från EU. Det gör att 44,5 miljoner människor i EU får tillgång till bättre hälso- och sjukvård under perioden 2014–2020. 

Läs mer

Faktablad – Sammanhållningspolitiska investeringar i hälsa

Studie finansierad av EU:s hälsoprogram - European Structural Funds for Health

IP/19/1173

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar